ประชุมการขออนุญาตการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติ
การ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559

วันที่ 23 พ.ย. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมการขออนุญาตการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 นำโดย ดร.คีสิน กุสสลานุภาพ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และผู้ประกอบการฯ ร่วมประชุมการขออนุญาตการฆ่าสัตว์ ตามพระราชบัญญัติการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2559 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการฆ่าเนื้อสัตว์ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง