โครงการอบรมหลักสูตรสุขภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ
และผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 2 ผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 25 พ.ย. 63 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดโครงการอบรมหลักสูตรสุขภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 2 ผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรสุขภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 2 ผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขาภิบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง