ประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน
ณ วันที่ 13 กันยายน 2563 ชุมชนโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใส่ใจสุขภาพ เพื่อชุมชนมีสุขภาพดีทั่วหน้า การจัดการสุขภาพโดยชุมชนเอง เป็นสิ่งที่อยากให้เกิดในทุกพื้นที่ชุมชนในเขตเทศบาล
ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง จัดการประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน และแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน เพื่อนำแผนสุขภาพชุมชนใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นด้านการสาธารณสุขในชุมชน และเพื่อให้ชุมชนเป็นชุมชนจัดการสุขภาพได้ด้วยตนเอง และสามารถใช้เป็นข้อมูลการขอรับการสนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณสุขจากกองทุนหลักประกันสุขภาพหรือแหล่งงบประมาณอื่นๆ
กำหนดลงพื้นที่ระหว่างเดือน สิงหาคม ถึง เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
สำหรับวันที่ 13 กันยายน 2563 ชุมชนโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง ได้ร่วมกันเสนอแผนสุขภาพชุมชนโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง เพื่อไปสู่เป้าหมายภายใต้
คำขวัญ/วิสัยทัศน์ “ชุมชนโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง”
ชุมชนโพธิ์เงิน โพธิ์ทองน่าอยู่ ประชาชนรอบรู้เรื่องสุขภาพ รู้รักสามัคคี มีสิ่งแวดล้อมสะอาด ปราศจากยาเสพติด