เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

2 ปี EEC เชื่อมโลก ให้ไทยแล่น มิถุนายน 2562

EEC - OSS คืออะไร ?
แผนังการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ข้อกำหนด/มาตรการ การใช้บังคับ แผนผังการพัฒนา เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินท้ายประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
พระราชบัญญัติ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561