ภาพกิจกรรม

“พิธีสงฆ์น้ำขอพรพระพุทธ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ” งานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567
”ขบวนแห่” งานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567
ทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และสรงน้ำขอพรพระพุทธและสงฆ์น้ำขอพรพระภิษุกสงฆ์ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567
พิธีเปิด“โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยและดูแลการจราจรในช่วง เทศกาลวันสงกรานต์ พ.ศ.2567
พิธีปิด “งานประเพณีบุญกลางบ้าน” ปีที่ 18
กิจกรรมรับพระทางน้ำ บริเวณศาลาแหลมยาง ล่องแม่น้ำประแสร์ มายังศาลาต้นโพธิ์ เพื่อทำบุญเมือง พร้อมการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดลงสู่แม่น้ำประแสร์ ตามโครงการอนุรักษ์แม่น้ำประแสร์
พิธีเปิด “งานประเพณีบุญกลางบ้าน” ปีที่ 18
งาน “MOL Waste Bank Week – มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ” ของจังหวัดระยอง ณ ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรจังหวัดระยอง (วังหว้า)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567
การประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ระดับอำเภอ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
กิจกรรม No Gift Policy เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอประกาศเจตนารมย์ “สุจริต โปร่งใส เมืองแกลงใสสะอาด 2567”
การประชุมคณะทำงานและคณะดำเนินงานสนับสนุน การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กิจกรรมการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ 2567
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองฉนวน จังหวัดสุราษฎร์ธาน
การประชุมการจัดงานสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน
ปีที่ 18 ครั้งที่ 1/2567
กิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2567
เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงาน "สืบสานประเพณีวันลอยกระทง" ประจำปี 2566
กิจกรรมพัฒนาและปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปี 2566
กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2566
กิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2566
กิจกรรมพัฒนาและปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ 91 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2566
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เทศบาลตำบลเมืองแกลง”
   
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนบริเวณ ศาลาแหลมท่าตะเคียน
   
การเปิดโอกาสให้เกิดโอกาสมีส่วนร่วม
การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
   
กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และเสริมสร้างมาตราฐานทางจริยธรรม
   
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ล้างทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้และขยะ ณ บริเวณ สะพานร้อยปี และลานน้ำพุ (ชุมชนสุนทรโวหาร และชุมชนหนองแหวน)
   
ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชนบริเวณ ศาลาแหลมท่าตะเคียน
   

โครงการอบรมป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสในการดำเนินงาน” ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง ดำเนินการจัด “โครงการอบรมป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสในการดำเนินงาน” ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ประธานเปิดโครงการ นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ
ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเมืองแกลง

กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และเสริมสร้างมาตราฐานทางจริยธรรม

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมบ้านสวนอ่าวไข่ บีช รีสอร์ท อำเภอแกลง จังหวัดระยอง นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง
เป็นประธานเปิดการอบรมและให้โอวาท
ในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ 2566 อ่านต่อ
   

โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง จัดโครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ บริเวณ ศูนย์เยาวชนเทศบาล ตลาด 4 ชมภาพ...

   

ประชุมประชาคมเพื่อนำไปจัดทำแผนชุมชนของชุมชนหนองกระโดง ซึ่งจัดประชุมประชาคม
บริเวณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟัง และสอบถามปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปจัดทำแผนชุมชนของชุมชนหนองกระโดง ซึ่งจัดประชุมประชาคม บริเวณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

ประชุมประชาคมเพื่อนำไปจัดทำแผนชุมชนของชุมชนหนองควายเขาหัก บริเวณ ที่ทำการชุมชนหนองควายเขาหัก

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางดวงใจ ทดแทน รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟัง และสอบถามปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปจัดทำแผนชุมชนของชุมชนหนองควายเขาหัก ซึ่งจัดประชุมประชาคม บริเวณ ที่ทำการชุมชนหนองควายเขาหัก ชมภาพ...

   

ร่วมประชุมประชาคมเพื่อนำไปจัดทำแผนชุมชนของชุมชนโพธิ์ทอง บริเวณ ศาลาอเนกประสงค์ศาลเจ้าบ่อกลั่ง

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางดวงใจ ทดแทน รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟัง และสอบถามปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปจัดทำแผนชุมชนของชุมชนโพธิ์ทอง ซึ่งจัดประชุมประชาคม บริเวณ ศาลาอเนกประสงค์ศาลเจ้าบ่อกลั่ง ชมภาพ...

   

เข้าร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดระยอง และรับมอบประกาศนียบัตร เทศบาลตำบลเมืองแกลง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในระดับ A ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ได้เข้าร่วมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดระยอง และรับมอบประกาศนียบัตร เทศบาลตำบลเมืองแกลง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในระดับ A ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมภักดีศรีสงคราม ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

ประชุมประชาคมเพื่อนำไปจัดทำแผนชุมชนของชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหว้า)
บริเวณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหว้า)

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟัง และสอบถามปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปจัดทำแผนชุมชนของชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหว้า) ซึ่งจัดประชุมประชาคม บริเวณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหว้า) ชมภาพ...

   

ประชุมประชาคมเพื่อนำไปจัดทำแผนชุมชน ชุมชนมาบใหญ่ บริเวณ ศูนย์เยาวชนตลาดสี่

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางดวงใจ ทดแทน รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟัง และสอบถามปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปจัดทำแผนชุมชนของชุมชนมาบใหญ่ ซึ่งจัดประชุมประชาคม บริเวณ ศูนย์เยาวชนตลาดสี่ ชมภาพ...

   

กิจกรรมรณรงค์โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง ณ บ้านพักนายอำเภอแกลง

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ได้ดำเนินจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ณ บ้านพักนายอำเภอแกลง (นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอแกลง) ในการร่วมขับเคลื่อนนโยบายโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

การประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปี 2566 ในรูปแบบ Online Event เพื่อเตรียมความพร้อมในองค์กร

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางดวงใจ ทดแทน รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ประจำปี 2566 ในรูปแบบ Online Event เพื่อเตรียมความพร้อมในองค์กร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

   

 

กิจกรรมรณรงค์โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง บริเวณ โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายเสถียร งามฉาย รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดระยอง โดยมีกิจกรรมจัดทำถังขยะเปียกและให้ความรู้ความเข้าใจในการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้กับนักเรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และสามารถนำดินกับมาใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ได้ ณ บริเวณ โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ชมภาพ...

   

ประชุมประชาคมเพื่อนำไปจัดทำแผนชุมชน ชุมชนสานารถ บริเวณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนสารนารถ

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟัง และสอบถามปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปจัดทำแผนชุมชนของชุมชนสานารถ ซึ่งจัดประชุมประชาคม บริเวณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนสารนารถ ชมภาพ...

   

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 5 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

การประชุมหารือการส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในองค์กร

วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมหารือการส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในองค์กร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

   

การประชุมการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง (Traffy Fondue) นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมในองค์กร ในการแจ้งปัญหาของประชาชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 ชมภาพ...

   

การประชุมติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570) นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 ชมภาพ...

   

การประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 ชมภาพ...

   

กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2566
ณ บริเวณ สถานที่ออกกำลังกาย เครื่องออกกำลังกาย ศาลาแหลมท่าตะเคียนและสนามมวย (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)

เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2566 นำโดย นายเสถียร งามฉาย รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และประธานชุมชนฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ล้างทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้และขยะ ณ บริเวณ สถานที่ออกกำลังกาย เครื่องออกกำลังกาย ศาลาแหลมท่าตะเคียนและสนามมวย (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) ชมภาพ...

   

การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ดำเนินการประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เกี่ยวกับคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน เป็นกรรมการในคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น , คัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน (แทนผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ขอลาออก) เป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคัดเลือกผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน เป็นกรรมการในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 และการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาลฯ ให้มีการดำเนินการภายใต้หลักประชารัฐโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ และแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 1760/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สั่ง ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 โดยนางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาลฯ เป็นประธานฯ ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อยกร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 และพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 5 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 โดยนายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานฯ ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

   

การประปาส่วนภูมิภาค ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อดำเนินการวางแผนเพื่อทำถังกรองตะกอนในกระบวนการผลิตน้ำประปา
ณ โรงผลิตประปา แห่งที่ 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายกสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ได้เชิญการประปาส่วนภูมิภาค มาร่วมตรวจสอบพื้นที่ โดยมี นายศักดิ์ชัย ปทุมชาติพัฒน์ ผู้อำนวยการกองระบบผลิตน้ำและควบคุมคุณภาพน้ำ สำนักงานเขต 1 การประปา และนายประยุทธ์ สมบูรณ์เงิน หัวหน้างานประปาปากน้ำประแสร์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบ เพื่อดำเนินการวางแผนเพื่อทำถังกรองตะกอนในกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ โรงผลิตประปา แห่งที่ 2 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ..

   

ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้และขยะ
ณ ถนนเทศบาล 3 , ถนนสุขุมวิท บริเวณ ด้านหน้าถนนร้านชาบูฟินเว้ย สาขา 2 ถึง ด้านหน้าถนนร้านสตาร์ มันนี่ สาขาแกลง

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายกสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้และขยะ
ณ ถนนเทศบาล 3 , ถนนสุขุมวิท บริเวณ ด้านหน้าถนนร้านชาบูฟินเว้ย สาขา 2 ถึง ด้านหน้าถนนร้านสตาร์ มันนี่ สาขาแกลง
(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า , ชุมชนหนองแหวน , ชุมชนโพธิ์เงิน)

   

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง
ดำเนินการซ่อมแซมถนนและราดยางมะตอย ณ บริเวณ สี่แยกโพธิ์ทอง หน้าร้านหมูกระทะเอฟเอฟ (ชุมชนในยาง)

วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายกสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง
ดำเนินการซ่อมแซมถนนและราดยางมะตอย ณ บริเวณ สี่แยกโพธิ์ทอง หน้าร้านหมูกระทะเอฟเอฟ (ชุมชนในยาง)

   

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้และขยะ ณ บริเวณ ศาลาต้นโพธิ์ (ชุมชนสุนทรโวหาร)

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายกสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้และขยะ ณ บริเวณ ศาลาต้นโพธิ์ (ชุมชนสุนทรโวหาร)

   

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง
ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ณ บริเวณ ถนนหนองกันเกรา 4 ซอยโรงงานญี่ปุ่น (ชุมชนสารนารถ)

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายกสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง
ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ณ บริเวณ ถนนหนองกันเกรา 4 ซอยโรงงานญี่ปุ่น (ชุมชนสารนารถ)

   

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้และขยะ
ณ ถนนเทศบาล 3 , ถนนสารนาถ (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า และชุมชนสารนารถ)

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายกสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาด เก็บกวาดใบไม้และขยะ ณ ถนนเทศบาล 3 , ถนนสารนาถ (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า และชุมชนสารนารถ)

   

มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมถนนและราดยางมะตอย ณ บริเวณ ถนนสุนทรภู่ ซอย 7 ,
ถนนแกลงกล้าหาญ (ชุมชนพลงช้างเผือก และชุมชนโพธิ์เงิน)

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นายกสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมถนนและราดยางมะตอย ณ บริเวณ ถนนสุนทรภู่ ซอย 7 , ถนนแกลงกล้าหาญ (ชุมชนพลงช้างเผือก และชุมชนโพธิ์เงิน) ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

   

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายหนองปรือ ชุมชนมาบใหญ่ เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ 10 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,854,000 บาท (ตามแบบแปลน อบจ.รย.)

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอขอบคุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่ตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายหนองปรือ ชุมชนมาบใหญ่ เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ 10 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,854,000 บาท (ตามแบบแปลน อบจ.รย.) ตามที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เสนอโครงการฯ ผ่านคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอแกลง) โดยโครงการดังกล่าวฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมามีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการจัดทำบันทึกความเข้าใจร่วม (MOU) ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองกับเทศบาลตำบลเมืองแกลง เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2565 เรียบร้อยแล้วนั้น และเมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายหนองปรือ ชุมชนมาบใหญ่ เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความคาบเกี่ยวต่อเนื่องกับ หมู่ 10 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เทศบาลตำบลเมืองแกลง จะประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ต่อไป..

   

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอขอบคุณ นายกเหล่ากาชาด และคณะกรรมการจังหวัดระยอง , นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอแกลง ,
กิ่งกาชาดอำเภอแกลง , กองช่างเทศบาลตำบลเมืองแกลง , นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ได้ประสานงานด้านต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอขอบคุณ การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ในรายของนายสมเกียรติ ยั่งยืน ซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนพลงช้างเผือก เนื่องจากนักพัฒนาชุมชน ได้รับแจ้งจาก อสม.เบญจวรรณ ช่างเหล็กว่า นายสมเกียรติ ยั่งยืน เป็นผู้พิการ อยู่ในพื้นที่ชุมชนพลงช้างเผือก นักพัฒนาชุมชนได้ลงพื้นที่แล้วพบว่า นายสมเกียรติ ยั่งยืน มีที่ดินแต่ไม่มีบ้านอยู่อาศัย จึงได้ประสานงาน กับ นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอแกลง และกิ่งกาชาดอำเภอแกลง ท่านจึงได้ประสาน กาชาดจังหวัดระยอง ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณการก่อสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ จำนวนเงิน 250,000 บาท เพื่อช่วยเหลือนายสมเกียรติ ยั่งยืน ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอขอบคุณ นายกเหล่ากาชาด และคณะกรรมการจังหวัดระยอง , นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอแกลง , กิ่งกาชาดอำเภอแกลง , กองช่างเทศบาลตำบลเมืองแกลง , นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ได้ประสานงานด้านต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี
   

เข้าร่วมการประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในองค์กร

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในองค์กร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

   

จัดโครงการก่อสร้างโรงเรือนพักสัตว์ พร้อมห้องทำงาน ขนาด 7.00 x 48.00 เมตร
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายเสถียร งามฉาย รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล จัดโครงการก่อสร้างโรงเรือนพักสัตว์ พร้อมห้องทำงาน ขนาด 7.00 x 48.00 เมตร การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548) ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านเนินกระท้อน ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

การประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2565

วันที่ 28 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 ชมภาพ...

   

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย รองปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ที่ว่าการอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง (กรณีสมาชิกสภาฯเสียชีวิต)
และเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย ดร.วัลลภ รองพล ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลเมืองแกลง และนางกานดา นามสง่า ผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งเทศบาลตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ลงพื้นที่เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เขตเลือกตั้งที่ 1 แทนตำแหน่งที่ว่าง (กรณีสมาชิกสภาฯเสียชีวิต) และเชิญชวนให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อ ตั้งแต่ เวลา 08.00 น. - 17.00 น.
“เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริต โปร่งใส” ชมภาพ...
   

จัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ปีที่ 56 ประจำปี 2565

วันที่ 11 ตุลาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ปีที่ 56 ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอแกลง นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ข้าราชการหน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ ปีที่ 56 ประจำปี 2565 ณ บริเวณ สี่แยกป้ายทันใจและรอบตลาดสามย่าน ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   
ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง (กรณีแทนตำแหน่งว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 7 หน่วยเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง การประชุมรับฟังคำชี้แจง ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ดร.วัลลภ รองพล ประธานกรรมการฯ นายสาคร เจริญกัลป์ กรรมการฯ ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง (กรณีแทนตำแหน่งว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 7 หน่วยเลือกตั้ง ชมภาพ...

   

ประชุมรับฟังคำชี้แจงของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง
ของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง (กรณีแทนตำแหน่งว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 7 หน่วยเลือกตั้ง

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง การประชุมรับฟังคำชี้แจง ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองแกลง ใน นำโดย นางกานดา นามสง่า ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ดร.วัลลภ รองพล ประธานกรรมการฯ นายสาคร เจริญกัลป์ กรรมการฯ และนางรัฐสิริ สิริวุฒิโชค กรรมการฯ และ น.ส.วราลี เทียมพยุหา หัวหน้ากลุ่มงานจัดการเลือกตั้ง และการมีส่วนร่วม พร้อมคณะจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยอง ร่วมประชุมรับฟังคำชี้แจงของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ของการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง (กรณีแทนตำแหน่งว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 7 หน่วยเลือกตั้ง
เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวเมืองแกลง ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง (กรณีแทนตำแหน่งว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565 ชมภาพ...

   

ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาลฯ ตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มอบให้นางดวงใจ ทดแทน รองปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมแทน ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 เสนอต่อ นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ประธานคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 5 ข้อ 26
วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามประเมินผล เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น
โครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 17 โครงการ งบประมาณ 24,331,100 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 4,999,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 22,173,000 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 31,658,200 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 40 โครงการ งบประมาณ 11,509,600 บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี จำนวน 14 โครงการ งบประมาณ 1,125,000 บาท
รวมทั้งสิ้น 101 โครงการ งบประมาณรวม 95,795,900 บาท ชมภาพ...

   

ประชุมกับตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแกลง และตัวแทนบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)
ในการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน และโครงการนำสายไฟลงดินของถนนสุนทรโวหาร ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่ ประชุมกับตัวแทนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแกลง และตัวแทนบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน) ในการก่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารใต้ดิน และโครงการนำสายไฟลงดินของถนนสุนทรโวหาร ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย เพื่อความสวยงานและเป็นระเบียบต่อไป ชมภาพ...

   
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก ผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565
   

จัดการประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 29 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดการประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

   

โครงการทุกภาคส่วนร่วมใจประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อดำเนินการจัดทำหมั้นให้กับสุนัขและแมวฟรี

วันที่ 28 กันยายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยองร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดโครงการทุกภาคส่วนร่วมใจประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อดำเนินการจัดทำหมั้นให้กับสุนัขและแมวฟรี ณ บริเวณ ศูนย์เยาวชนเทศบาล ตลาด 4 ชมภาพ...

   

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

วันที่ 26 กันยายน 2565 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

มอบสิ่งของพระราชทานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ชุมชนแหลมยาง

วันที่ 21 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ มอบสิ่งของพระราชทานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ชุมชนแหลมยาง เขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

จัดโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

วันที่ 20 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล จัดโครงการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ.2548) ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

วันที่ 19 กันยายน 2565 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

เข้าร่วมรับสิ่งของพระราชทานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ให้กับผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 16 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายเสถียร งามฉาย รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมรับสิ่งของพระราชทานของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ให้กับผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ บริเวณ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

ต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลาง

วันที่ 16 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะจากส่วนกลาง ตรวจดูที่ดินของมูลนิธิ ที่มีผู้น้อมเกล้าฯ ถวายในพื้นที่จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565

วันที่ 12 กันยายน 2565 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยมอบ ถุงยังชีพ และน้ำดื่ม

นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยมอบ ถุงยังชีพ และน้ำดื่ม ในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

ขอขอบพระคุณ ผู้ที่จะจิตศรัทธา ที่มอบสิ่งของ - เครื่องใช้ - อุปโภค - บริโภค ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอขอบพระคุณ ผู้ที่จะจิตศรัทธา ที่มอบสิ่งของ - เครื่องใช้ - อุปโภค - บริโภค ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ ศูนย์อำนวยการเต็นท์ บริเวณด้านหน้าร้านบ้านตากาแฟ ปั้มเชลล์ (สี่แยกโพธิ์ทอง) ชมภาพ...

   

จัดการประชุมจัดทำและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 19
ประชุมจัดทำและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4

วันที่ 5 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดการประชุมจัดทำและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 19 ประชุมจัดทำและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง และนายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประชุมจัดทำและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 19 ประชุมจัดทำและพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

   

เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่ ฯ ภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน" ในงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2565

วันที่ 2 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง เข้าร่วมกิจกรรมขบวนแห่ ฯ ภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน" ในงานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2565 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงให้การอนุเคราะห์และสนับสนุนงานด้านวัฒนธรรมมาอย่างต่อเนื่อง และให้คนไทยทุกคนตระหนักถึงคุณค่าและภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมของชาติ ณ งานมหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2565 ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน
บริเวณ ถนนพลงช้างเผือก ชุมชนแหลมท่าตะเคียน

วันที่ 1 กันยายน 2565 นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอแกลง พร้อมด้วย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง/นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง/กิ่งกาชาด/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง/นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบเหตุเพลิงไหม้บ้าน บริเวณ ถนนพลงช้างเผือก ชุมชนแหลมท่าตะเคียน ชมภาพ...

   

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

จัดโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็ก
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 2

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 2 นำโดย นายเสถียร งามฉาย รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล และนักเรียนโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ร่วมโครงการ เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและการสร้างเสริสุขภาพอนามัย ณ อาคารโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ชมภาพ...

   

จัดโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กของ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 1

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 1 นำโดย นายเสถียร งามฉาย รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล และนักเรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ร่วมโครงการ เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้รับความรู้เกี่ยวกับโภชนาการและการสร้างเสริสุขภาพอนามัย ณ ห้องประชุมอาคารโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ชมภาพ...

   

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2565


วันที่ 27 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 3) ประจำปี 2565 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน ชมภาพ...

   

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง
บริเวณ ชุมชนแหลมท่าตะเคียน

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง
บริเวณ ชุมชนแหลมท่าตะเคียน ชมภาพ...

   

จัดโครงการเยาวชนคนรักษ์ถิ่น ประจำปี 2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดโครงการเยาวชนคนรักษ์ถิ่น ประจำปี 2565 นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย สมาชิกเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และนักเรียนโรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” ร่วมโครงการ เพื่อสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน ณ หอประวัติเมืองแกลง ชมภาพ...

   

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง
บริเวณ ชุมชนสารนารถ

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง
บริเวณ ชุมชนสารนารถ ชมภาพ...

   

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง
บริเวณ ชุมชนหนองแตงโม

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง
บริเวณ ชุมชนหนองแตงโม ชมภาพ...

   

จัดโครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดโครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. ประจำปีงบประมาณ 2565 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการ เพื่อพัฒนาสมาชิก อปพร. ให้สามารถปฏิบัติภารกิจด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3
ชมภาพ...

   

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง
บริเวณ ชุมชนในยาง

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนในยาง
ชมภาพ...

   

เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

   

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง
บริเวณ ชุมชนดอนมะกอก

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนดอนมะกอก
ชมภาพ...

   

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง
บริเวณ ชุมชนสุนทรโวหาร

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนสุนทรโวหาร
ชมภาพ...

   

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง
บริเวณ ชุมชนหนองกระโดง

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนหนองกระโดง
ชมภาพ...

   

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนแหลมยาง

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนแหลมยาง
ชมภาพ...

   

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติงานการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570)

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติงานการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566 - 2570) ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการฯ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

   

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง
บริเวณ ชุมชนพลงช้างเผือก

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนพลงช้างเผือก
ชมภาพ...

   

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนมาบใหญ่

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนมาบใหญ่ ชมภาพ...

   

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง
บริเวณ ชุมชนหนองแหวน

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง
บริเวณ ชุมชนหนองแหวน ชมภาพ...

   

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง
บริเวณ ชุมชนโพธิ์เงินและชุมชนโพธิ์ทอง

.วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนโพธิ์เงินและชุมชนโพธิ์ทอง ชมภาพ...

   

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนแกลงแกล้วกล้า

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนแกลงแกล้วกล้า
ชมภาพ...

   

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนหมู่บ้านบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า)

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนหมู่บ้านบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) ชมภาพ...

   

บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนหนองควายเขาหัก

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับ สุนัขและแมว ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนหนองควายเขาหัก
ชมภาพ...

   

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2565 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   


เชิญผ้าไตร สังฆทานเเละเครื่องเขียนพระราชทานไปถวายแด่เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ
เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุ สามเณรผู้เรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีในจังหวัดระยองจำนวน 8 วัด

วันที่ 14 สิงหาคม 2565 ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสมศักดิ์ อนุราชเสนา ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ 10 เชิญผ้าไตร สังฆทานเเละเครื่องเขียนพระราชทานไปถวายแด่เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ เพื่อนำไปถวายแด่พระภิกษุ สามเณรผู้เรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลีในจังหวัดระยองจำนวน 8 วัด ทั้งนี้มีวัดสารนาถธรรมาราม ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ร่วมด้วย โดยในโอกาสนี้.. นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอแกลง พร้อมด้วย นายอรรถกร ผาสุข (ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง)/นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง/นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง และข้าราชการเมืองแกลงเข้าร่วมในพิธี ณ พระอุโบสถ วัดสารนาถธรรมาราม ชมภาพ...

   


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพระพรรษา

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพระพรรษา 90 พรรษา ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพระพรรษา

วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพระพรรษา 90 พรรษา ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ชมภาพ...

   

จิตอาสาทำความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

วันที่ 10 ส.ค. 65 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพระพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ได้ร่วมกันเป็นจิตอาสาทำความดีเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 80 พรรษา ณ บริเวณ วัดสารนารถธรรมมารามและวัดโพธิ์ทองพุทธาราม ชมภาพ..

   

จัดโครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายเสถียร งามฉาย รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล จัดโครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะ ๓Rs การใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่ ณ ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว้า) ชมภาพ...

   

การประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุมคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 ชมภาพ...

   

จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2565

วันที่ 6 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2565 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน ชมภาพ...

   

ประชุมการติดตามการดำเนินงานของกองต่างๆ ประจำปี 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดการประชุมการติดตามการดำเนินงานของกองต่างๆ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง (เดือนตุลาคม 2564 - กรกฎาคม 2565) นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

   

โครงการอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้า ประจำปี 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล จัดโครงการอบรมร่วมใจประหยัดไฟฟ้า ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจด้านพลังงานฟ้า และสามารถนำความรู้มาใช้กับชีวิตประจำวันได้ ณ อาคารโดม โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ชมภาพ...

   

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองนครนายก

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สภาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลเมืองนครนายก โดยได้เข้าศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาการบริหารงานจัดการศึกษา การพัฒนาแนวการสอน และการพัฒนาแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ชมภาพ...

   

โครงการอบรมหลักสูตรสุขภิบาลอาหาร

วันที่ 3 สิงหาคม 65 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดโครงการอบรมหลักสูตรสุขภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 2 ผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 ลง นำโดย นายเสถียร งามฉาย รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล และผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรสุขภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร รุ่นที่ 2 ผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขาภิบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

โครงการอบรมหลักสูตรสุขภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ

วันที่ 2 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดโครงการอบรมหลักสูตรสุขภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 ผู้ประกอบกิจการ นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรสุขภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 ผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสุขาภิบาล ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

โครงการวัยรุ่น วัยใส รักปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัย

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายเสถียร งามฉาย รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล จัดโครงการวัยรุ่น วัยใส รักปลอดภัยไม่ท้องก่อนวัย ห่างไกลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนัก และมีความรู้เรื่องพัฒนาการทางเพศ การจัดการอารมณ์ และการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ ห้องสมุด 3 โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” ชมภาพ...

   

โครงการเด็กไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2565

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายเสถียร งามฉาย รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล จัดโครงการเด็กไทยห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด ณ ห้องสมุด 3 โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” ชมภาพ...

   

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายเสถียร งามฉาย รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565

วันที่ 26 กรกฏาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ณ บริเวณ ศูนย์เยาวชนเทศบาล ตลาด 4 ชมภาพ...

   

จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในระหว่างพรรษา (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2565 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน ชมภาพ...

   

โครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดโครงการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2565 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในด้านการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น และตระถึงความปลอดภัย อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัคคีภัย ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

   
 

โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อบรมการพิมพ์ลายผ้าจากธรรมชาติ Eco Print

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล จัดโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อบรมการพิมพ์ลายผ้าจากธรรมชาติ Eco Print โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยได้สาธิตการการพิมพ์ลายผ้าจากธรรมชาติ Eco Print ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนสารนารถ ชมภาพ...

   

โครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร สบู่ก้อนและสบู่เหลว

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล จัดโครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร สบู่ก้อนและสบู่เหลว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพ ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไป ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว โดยได้สาธิตการทำสบู่ก้อนและสบู่เหลว ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนสารนารถ ชมภาพ...

   

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย สมาชิกเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ จังหวัดลพบุรี โดยได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล,การบริหารจัดการที่ดี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งผู้ที่ทำงานประสานงานด้านต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนโพธิ์ทอง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่.. ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนโพธิ์ทอง ชมภาพ...

   

ประชุมเตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 และเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมเตรียมจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 และเงินเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

   

เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่ชาวเมืองแกลงได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ณ วัดพลงช้างเผือก

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสเถียร งามฉาย รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล เด็กนักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่ชาวเมืองแกลงได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ณ วัดพลงช้างเผือก ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนโพธิ์เงิน

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่.. ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนโพธิ์เงิน ชมภาพ...

   


เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่ชาวเมืองแกลงได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ณ วัดโพธิ์ทองพุทธาราม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่ชาวเมืองแกลงได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ณ วัดโพธิ์ทองพุทธาราม ชมภาพ...

   

ร่วมกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่ชาวเมืองแกลงได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ณ วัดสารนาถธรรมาราม

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ได้เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นที่ชาวเมืองแกลงได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ณ วัดสารนาถธรรมาราม ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนในยาง

วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่.. ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนในยาง ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนแหลมยาง

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่.. ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนแหลมยาง ชมภาพ...

   

ประชุมการติดตามการดำเนินงานของกองต่างๆ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565
ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง (เดือนตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565)

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดการประชุมการติดตามการดำเนินงานของกองต่างๆ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง (เดือนตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565) นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนหนองแหวน

วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่.. ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนหนองแหวน ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
คัดกรองสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ วัดพลงช้างเผือก

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน คัดกรองสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ วัดพลงช้างเผือก ชมภาพ...

   

พิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสนุัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง นำโดย นายสเถียร งามฉาย รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสนุัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2565 ณ บริเวณ ศูนย์เยาวชนเทศบาล ตลาด 4 ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนหนองแตงโม

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่.. ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนหนองแตงโม ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
คัดกรองสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ ศาลาชุมชนแหลมยาง

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน คัดกรองสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ ศาลาชุมชนแหลมยาง ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
คัดกรองสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน คัดกรองสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ชมภาพ...

   

การประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ครั้งที่ 1/2565 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

   

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการ เพื่อเสริมสร้างบุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ให้มีกระบวนทัศน์วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมมรรถนะและพัฒนาระบบราชการ ในการให้บริการประชาชน ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน คัดกรองสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร (วังหว้า)

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน คัดกรองสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร (วังหว้า) ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
คัดกรองสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ ศาลาริมน้ำดอนมะกอก

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน คัดกรองสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ ศาลาริมน้ำดอนมะกอก ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่.. ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนมาบใหญ่

วันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่.. ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนมาบใหญ่ ชมภาพ...

   

เดินขบวนแห่ตัวละครในวรรณคดี ในพิธีเปิดโครงการสืบสานงานสนทรภู่ ประจำปี 2565 ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่

วันที่ 26 มิ.ย. 65 เทศบาลตำบลเมืองแกลง เข้าร่วมเดินขบวนแห่ตัวละครในวรรณคดี ในพิธีเปิดโครงการสืบสานงานสนทรภู่ ประจำปี 2565 ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่.. ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนสารนารถ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่.. ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนสารนารถ ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
คัดกรองสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนสารนารถ

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน คัดกรองสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนสารนารถ ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง
บริเวณ ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร (วังหว้า)

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่.. ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร (วังหว้า) ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน
คัดกรองสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ หอประวัติเมืองแกลง

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมกับโรงพยาบาลแกลง ลงพื้นที่ให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพฟรี โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน คัดกรองสุขภาพและความเสี่ยงในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ณ หอประวัติเมืองแกลง ชมภาพ...

   

จัดโครงการส่งเสริมความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื่น ประจำปี 2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายเสถียร งามฉาย รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล จัดโครงการส่งเสริมความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยื่น ประจำปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของการมีสิ่งแวดล้อมทั้งแนวทางการอนุรักษ์และการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้กลับกลุ่มนักเรียนชั้นมอต้น ณ ห้องสมุด 4 โรงเรียนแกลง”วิทยสถาวร” ชมภาพ...

   

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนแหลมท่าตะเคียน

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่.. ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนแหลมท่าตะเคียน ชมภาพ...

   

ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนพลงช้างเผือก

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่.. ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนพลงช้างเผือก ชมภาพ...

   
ประชุมระดมคาวมเห็นในการจัดทำแนวทางจัดการคุณภาพน้ำปม่น้ำประแสร์
ชมภาพ...
   

ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ บริเวณ ชุมชนสุนทรโวหาร,ชุมชนแกลงแกล้วกล้า

วันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่.. ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง บริเวณ ชุมชนสุนทรโวหาร,ชุมชนแกลงแกล้วกล้า ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อดำเนินการในการให้ความช่วยเหลือในการสร้างบ้านให้กับครัวเรือน

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 นางสาวกานต์จรัส เอียดทองใส นายอำเภอแกลง พร้อมด้วย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง/สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง/นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อดำเนินการในการให้ความช่วยเหลือในการสร้างบ้านให้กับครัวเรือน โดยอำเภอแกลงได้รับงบประมาณสนับสนุนจากบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร์ จำกัด
ชมภาพ...

   

การประชุมสรุปรายละเอียดโครงการที่ได้รับจากประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดการประชุมสรุปรายละเอียดโครงการที่ได้รับจากประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุม เพื่อเตรียมสำรวจโครงการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น และเตรียมทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้อง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ชั้น 3
ชมภาพ...

   

การประชุมโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดการประชุมโครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2565 นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล และประธานชุมชนฯ ร่วมการประชุม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนในเขตเทศบาลฯ ได้มีการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและได้มีโอกาศที่จะพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนทักษะประสบการณ์ชีวิตในด้านกีฬาและมีโอกาศเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

   

การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายเสถียร งามฉาย รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเทศบาลตำบลหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี โดยได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล,การบริหารจัดการที่ดี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งผู้ที่ทำงานประสานงานด้านต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3
ชมภาพ...

   

การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง จังหวัดสระบุรี

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายเสถียร งามฉาย รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวง จังหวัดสระบุรี โดยได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล,การบริหารจัดการที่ดี เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งผู้ที่ทำงานประสานงานด้านต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินการพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

   

ประชุมการติดตามการดำเนินงานของกองต่างๆ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดการประชุมการติดตามการดำเนินงานของกองต่างๆ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง (เดือนตุลาคม 2564 - พฤษภาคม 2565) นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

   

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ชมภาพ...

   

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ชมภาพ...

   

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสริมของเทศบาลตำบลเมืองแกลง (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ.2548)

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อก่อสร้างสถานีสูบน้ำเสริมของเทศบาลตำบลเมืองแกลง (ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นประชาชน พ.ศ.2548) ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนสารนารถ
ชมภาพ...

   

โครงการอบรมป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปี 2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดโครงการอบรมป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปี 2565 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของภาครัฐ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3
ชมภาพ...

   

ประชุมสรุปรายละเอียดโครงการที่ได้รับจากประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดการประชุมสรุปรายละเอียดโครงการที่ได้รับจากประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุม เพื่อเตรียมสำรวจโครงการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น และเตรียมทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3
ชมภาพ...

   

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

   

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อง (Local Performance Assessment : LPA)
ประจำปี 2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสเถียร งามฉาย รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อง (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 เพื่อรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้อง (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

   

การประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้น (จปฐ) ปี 2565

วันที่ 28 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้น (จปฐ) ปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

   

การประชุมปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566

วันที่ 27 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดการประชุมปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุม เพื่อให้การปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 เป็นไปตามระเบียบ/ข้อกฏหมาย ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

   

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ,คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

วันที่ 26 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ดำเนินจัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ,คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล โดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล เป็นประธานฯ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 17 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 และประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานฯ ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 17 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2575) ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 เพื่อการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาลฯ ให้มีการดำเนินการภายใต้หลักประชารัฐโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล และทำให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลงมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

โครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ในระดับพื้นที่

วันที่ 25 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดโครงการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการธำรงไว้ ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ในระดับพื้นที่ ประจำปี 2565 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

   

โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยกระแสไฟฟ้า รุ่นที่ 2

วันที่ 22 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยกระแสไฟฟ้า รุ่นที่ 2 นำโดย นายเสถียร งามฉาย รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและมอบมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนสารนารถ ชมภาพ...

   

โครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยกระแสไฟฟ้า รุ่นที่ 1

วันที่ 21 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดโครงการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยกระแสไฟฟ้า รุ่นที่ 1 นำโดย นายเสถียร งามฉาย รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง มอบมอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนสารนารถ ชมภาพ...

   

ประชุมเกี่ยวกับภารกิจงานการให้บริการประชาชนตามช่องทางการสื่อสาร/งานบริการต่างๆ ในระบบ Online

วันที่ 19 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดการประชุมเกี่ยวกับภารกิจงานการให้บริการประชาชนตามช่องทางการสื่อสาร/งานบริการต่างๆ ในระบบ Online นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุมเกี่ยวกับภารกิจงานการให้บริการประชาชนตามช่องทางการสื่อสาร/งานบริการต่างๆ ในระบบ Online เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจในการให้บริการประชาชน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

   

การประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2565 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

   
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ผ่านประชาคม การจัดทำแผนชุมชน
อ่านต่อ...
   
กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
อ่านต่อ
   

ประชุมการติดตามการดำเนินงานของกองต่างๆ
ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 5 เมษายน 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดการประชุมการติดตามการดำเนินงานของกองต่างๆ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

   

ประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน (ชุมชนหนองกระโดง)

วันที่ 25 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางสาวศิวนาถ โสศรีสุข นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟัง และสอบถามปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปจัดทำแผนชุมชนของชุมชนหนองกระโดง ซึ่งจัดประชุมประชาคม บริเวณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

ประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน (ชุมชนหนองแตงโม)

วันที่ 24 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟัง และสอบถามปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปจัดทำแผนชุมชนของชุมชนหนองแตงโม ซึ่งจัดประชุมประชาคม บริเวณ ปากทางนพเกล้า ซอย 5 ชมภาพ...

   

ประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน (ชุมชนหนองควายเขาหัก)

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟัง และสอบถามปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปจัดทำแผนชุมชนของชุมชนหนองควายเขาหัก ซึ่งจัดประชุมประชาคม บริเวณ ที่ทำการชุมชนหนองควายเขาหัก ชมภาพ...

   

ประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟัง และสอบถามปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปจัดทำแผนชุมชนของชุมชนแหลมท่าตะเคียน ซึ่งจัดประชุมประชาคม บริเวณ ศาลาแหลมท่าตะเคียน ชมภาพ...

   

ประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายวิธวิน สุทธิสาพรสรรค์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟัง และสอบถามปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปจัดทำแผนชุมชนของชุมชนแกลงแกล้วกล้า ซึ่งจัดประชุมประชาคม บริเวณ ศูนย์อาหารห้างวัฒนานุกิจ ชมภาพ...

   

กิจกรรม "การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม"

วันที่ 22 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม "การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้าม" ในพื้นที่จังหวัดระยอง พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ณ ทางข้ามบริเวณหน้าโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ถนนพลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

ประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน (ชุมชนพลงช้างเผือก)

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟัง และสอบถามปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปจัดทำแผนชุมชนของชุมชนพลงช้างเผือก ซึ่งจัดประชุมประชาคม บริเวณ หอประชุมสงฆ์ภาค 13 วัดพลงช้างเผือก ชมภาพ...

   

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาปรับภูมิทัศน์

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อการปกครองท้องถิ่นไทย ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายเสถียร งามฉาย รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะฯ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2565” โดยได้รับเกียรติจาก นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

   

ประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน (ชุมชนสารนารถ)

วันที่ 17 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟัง และสอบถามปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปจัดทำแผนชุมชนของชุมชนสานารถ ซึ่งจัดประชุมประชาคม บริเวณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนสารนารถ ชมภาพ...

   

ประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน (ชุมชนโพธิ์เงิน)

วันที่ 16 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟัง และสอบถามปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปจัดทำแผนชุมชนของชุมชนโพธิ์เงิน ซึ่งจัดประชุมประชาคม บริเวณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนโพธิ์ทอง ชมภาพ...

   

ประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน (ชุมชนหนองแหวน)

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟัง และสอบถามปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปจัดทำแผนชุมชนของชุมชนหนองแหวน ซึ่งจัดประชุมประชาคม บริเวณ ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ชมภาพ...

   

ประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน (ชุมชนสุนทรโวหาร)

วันที่ 14 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟัง และสอบถามปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปจัดทำแผนชุมชนของชุมชนสุนทรโวหาร ซึ่งจัดประชุมประชาคม บริเวณ ศาลาต้นโพธิ์ ชมภาพ...

   

ประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน (ชุมชนดอนมะกอก)

วันที่ 11 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟัง และสอบถามปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปจัดทำแผนชุมชนของชุมชนดอนมะกอก ซึ่งจัดประชุมประชาคม บริเวณ ศาลาประชาคมชุมชนดอนมะกอก ชมภาพ...

   

ประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน (ชุมชนโพธิ์ทอง)

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟัง และสอบถามปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปจัดทำแผนชุมชนของชุมชนโพธิ์ทอง ซึ่งจัดประชุมประชาคม บริเวณ ศาลาอเนกประสงค์ศาลเจ้าบ่อกลั่ง ชมภาพ...

   

ต้อนรับคณะผู้บริหาร AEPW

วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายเสถียร งามฉาย รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร AEPW เยี่ยมชมการจัดการขยะของชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร (วังหว้า) ณ ศูนย์การเรียนรู้เคหะประชารัฐ ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร (วังหว้า) ชมภาพ...

   

ประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน (ชุมชนมาบใหญ่)

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟัง และสอบถามปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปจัดทำแผนชุมชนของชุมชนมาบใหญ่ ซึ่งจัดประชุมประชาคม บริเวณ ศูนย์เยาวชนตลาดสี่ ชมภาพ...

   

ประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน (ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทร)

วันที่ 8 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟัง และสอบถามปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปจัดทำแผนชุมชนของชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหว้า) ซึ่งจัดประชุมประชาคม บริเวณ อาคารอเนกประสงค์ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหว้า)
ชมภาพ...

   

ประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน (ชุมชนแหลมยาง)

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟัง และสอบถามปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปจัดทำแผนชุมชนของชุมชนแหลมยาง ซึ่งจัดประชุมประชาคม บริเวณ ศาลาประชาคมชุมชนแหลมยาง ชมภาพ...

   

กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และสร้างวัฒนธรรมองค์กรปลุกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมต่อต้านการทุจริต

ชมภาพ...

   

กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ชมภาพ...

   

ประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน (ชุมชนในยาง)

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และคณะกรรมการชุมชน ร่วมประชุมประชาคม เพื่อรับฟัง และสอบถามปัญหาความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อนำไปจัดทำแผนชุมชนของชุมชนในยาง ซึ่งจัดประชุมประชาคม บริเวณ ศาลาประชาคมชุมชนในยาง ชมภาพ...

   

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ ประจำปี 2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ ประจำปี 2565 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

   
การมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอก ผ่านคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
อ่านต่อ...
   
กิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และสร้างวัฒนธรรมองค์กรปลุกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยม ต้อต้านการทุจริต อ่านต่อ...
   

จัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
และประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ดำเนินจัดการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล เป็นประธานฯ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 16 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 และประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธานฯ ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 16 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 เพื่อการดำเนินงานต่างๆ ของเทศบาลฯ ให้มีการดำเนินการภายใต้หลักประชารัฐโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล และทำให้การดำเนินงานของเทศบาลตำบลเมืองแกลงมีความสุจริต โปร่งใส ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุณภาพ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน ร่วมกับ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อเป็นชุดปฏิบัติงาน และเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอแกลง เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอแกลง ชมภาพ...

   

ประชุมประชาสัมพันธ์แผนแม่บทเพื่อพัฒนาพื้นที่ จ.ระยอง

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง จัดประชุมประชาสัมพันธ์แผนแม่บทเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดระยอง โดยมีพื้นที่เป้าหมายโครงการจัดรูปที่ดิน เขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง สำหรับการประชุมวันนี้เป็นการสำรวจความเป็นไปได้ของการกำหนดตัดถนนโครงการและพัฒนาที่ดินว่างเปล่า ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า ซึ่งอยู่ในพื้นที่ชุมชนหนองแตงโม โดยนายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง เข้าร่วมประชุม ชมภาพ...

   

ประกาศขายทอดตลาดของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลงดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ และหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ณ บริเวณ หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่.. พ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถนนหนองกันเกรา,หมู่บ้านอรรถพร ชมภาพ...

   

ประชุมกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดการประชุมกรรมการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และกรรมการชุมชนฯ ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3
ชมภาพ...

   

จังหวัดระยอง ขอมอบประกาศเกียรติบัตร

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้รับเกียรติบัตรโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” และส่งเสริมสนับสนุนการแต่งกายสวมใส่ผ้าไทย “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้แก่เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรี รับมอบเกียรติบัตร จากนายอนุสรณ์ แสงกล้า นายอำเภอแกลง พร้อมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 13 หน่วยงาน ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่.. พ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถนนสารนารถ ชมภาพ...

   

การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรวังหว้า

วันอังคารที่ 1 กุมพาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรวังหว้า ณ ที่ทำการชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรวังหว้า ซึ่งในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรวังหว้า ในครั้งนี้ ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรวังหว้า มีคณะกรรมการชุมชนได้ จำนวน 5 ท่าน และในการเลือกตั้ง
คณะกรรมชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรวังหว้า ในวันนี้ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชนที่อยู่ในที่ประชุม เสนอชื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อที่ประชุม และให้ผู้มีสิทธิเลือกรับรองการเสนอชื่อไม่น้อยกว่า 2 คน ดังมีผู้ได้รับการเสนอชื่อดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรวังหว้า
1. นายสายัณห์ รุ่งเรือง 2. น.ส.ปิยะวรรณ พร้อมทอง 3. นายสุรัตน์ รุ่งเรือน 4. นางมนฑา รักษาเจริญ 5. น.ส.สำรวย หมายซ่อนกลาง
เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน ชมภาพ...

   

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...

   
 

เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนแหลมท่าตะเคียน

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนแหลมท่าตะเคียน ณ ที่ทำการชุมชนแหลมท่าตะเคียน ซึ่งในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนแหลมท่าตะเคียน 7 ในครั้งนี้ ชุมชนแหลมท่าตะเคียน มีคณะกรรมการชุมชนได้ จำนวน ท่าน และในการเลือกตั้ง
คณะกรรมชุมชนแหลมท่าตะเคียน ในวันนี้ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชนที่อยู่ในที่ประชุม เสนอชื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อที่ประชุม และให้ผู้มีสิทธิเลือกรับรองการเสนอชื่อไม่น้อยกว่า 2 คน ดังมีผู้ได้รับการเสนอชื่อดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการชุมชนแหลมท่าตะเคียน
1. นายอุดม ชำนาญศิลป์ 2. นางจิรภา ไวคิด 3. นางเนาวรัตน์ ซื่อตรง 4. น.ส.อัญญานุช ภิญโญ 5. นางสมทรง สตาร์ภิรมย์ 6. นางเบญจวรรณ สุขประเสริฐ 7. นางมี อดทน
เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน ชมภาพ...

   

เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนโพธิ์เงิน

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนโพธิ์เงิน ณ ที่ทำการชุมชนโพธิ์เงิน ซึ่งในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนโพธิ์เงิน ในครั้งนี้ ชุมชนโพธิ์เงิน มีคณะกรรมการชุมชนได้ จำนวน 5 ท่าน และในการเลือกตั้ง
คณะกรรมชุมชนโพธิ์เงิน ในวันนี้ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชนที่อยู่ในที่ประชุม เสนอชื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อที่ประชุม และให้ผู้มีสิทธิเลือกรับรองการเสนอชื่อไม่น้อยกว่า 2 คน ดังมีผู้ได้รับการเสนอชื่อดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการชุมชนโพธิ์เงิน
1. นางขวัญเมือง ภู่ทอง 2. นางโสภา วงศ์หงษ์ 3. นายวัฒนา วงศ์คง 4. นายพรชัย นิลประเสริฐ 5. นางกัญญลักษณ์ หิรัญรักษ์
เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่ พ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ

วันที่ 28 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถนนสุขุมวิท ชมภาพ...

   

การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนหนองกระโดง

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนหนองกระโดง ณ ที่ทำการชุมชนหนองกระโดง ซึ่งในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนหนองกระโดงในครั้งนี้ ชุมชนหนองกระโดงมีคณะกรรมการชุมชนได้ จำนวน 7 ท่าน และในการเลือกตั้ง
คณะกรรมชุมชนหนองกระโดงในวันนี้ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชนที่อยู่ในที่ประชุม เสนอชื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อที่ประชุม และให้ผู้มีสิทธิเลือกรับรองการเสนอชื่อไม่น้อยกว่า 2 คน ดังมีผู้ได้รับการเสนอชื่อดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการชุมชนหนองกระโดง
1.นายสมศักดิ์ ตือติ่ง 2.นายวิษณุ แนมนิล 3.นายธวัช ยั่งยืน 4.นางสาววลัยลักษณ์ สง่าแสง 5.นางสำเนา เปรมาสวัสดิ์ 6.นางสาวอัญชลี พรหมแสง 7.นางยุพา กล้าหาญ
เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน ชมภาพ...

   

การเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนหนองควายเขาหัก

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนหนองควายเขาหัก ณ ที่ทำการชุมชนหนองควายเขาหัก ซึ่งในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนหนองควายเขาหักในครั้งนี้ ชุมชนหนองควายเขาหักมีคณะกรรมการชุมชนได้ จำนวน 5 ท่าน และในการเลือกตั้ง
คณะกรรมชุมชนหนองควายเขาหักในวันนี้ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชนที่อยู่ในที่ประชุม เสนอชื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อที่ประชุม และให้ผู้มีสิทธิเลือกรับรองการเสนอชื่อไม่น้อยกว่า 2 คน ดังมีผู้ได้รับการเสนอชื่อดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการชุมชนหนองควายเขาหัก
1. นายดิเรก ถวิล 2. นายสมบัติ นาเครือ 3. นายสมปอง งามเสงี่ยม 4. น.ส.นิตยา กล้าหาญ 5. น.ส.อรพิน สมตัว
เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน ชมภาพ...

   
ลงพื้นที่.. พ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ
วันที่ 25 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ พ่นหมอกควันกำจัดยุงในท่อระบายน้ำ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถนนสุนทรโวหาร ถนนเทศบาล 1, ถนนเทศบาล 2, ถนนเทศบาล 3, ตลาดเช้าและตลาดเย็น ชมภาพ...
   

เลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนโพธิ์ทอง

วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนโพธิ์ทอง ณ ศาลาอเนกประสงค์ศาลเจ้าบ่อกลั่ง ซึ่งในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนโพธิ์ทองในครั้งนี้ ชุมชนโพธิ์ทองมีคณะกรรมการชุมชนได้ จำนวน 7 ท่าน และในการเลือกตั้ง
คณะกรรมชุมชนโพธิ์ทองในวันนี้ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกกรรมการชุมชนที่อยู่ในที่ประชุม เสนอชื่อบุคคล
ที่มีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามต่อที่ประชุม และให้ผู้มีสิทธิเลือกรับรองการเสนอชื่อไม่น้อยกว่า 2 คน ดังมีผู้ได้รับการเสนอชื่อดังต่อไปนี้ เป็นกรรมการชุมชนโพธิ์ทอง
1. ร.ต.อ.สุพจน์ หมั่นดี 2. นายสมพงษ์ หมั่นดี 3. นายนิสิต ยินดี 4. นายอาชาพล คชาประภากุล 5. นายสุดรัก น้อยสุขเสริม 6. นางไฉไล รอบรู้
7. นางกนิษฐา โสภณธรรมสาร เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน ชมภาพ...

   

ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์ ร้านค้า,ร้านอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 21 มกราคม 2565 นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล และพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป พร้อมมอบป้ายสัญลักษณ์การได้รับวัคซีน COVID-19 ครบ 100% รวมถึงรณรงค์ให้สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ดำเนินการประเมินตนเองตามมาตรการของกรมอนามัยผ่าน Thai Stop Covid Plus ทุก 14 วัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนปลอดภัยและยกระดับให้ได้มาตรฐาน ชมภาพ...

   
ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
เทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับโรงพยาบาลแกลง และสาธารณสุขอำเภอแกลง ลงพื้นที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เชิงรุกให้กับพ่อค้า แม่ค้า ตลาดเช้าและตลาดเย็น วันที่ 11 ม.ค. 65 ตลาด 4 (ศูนย์เยาวชนเทศบาลตำบลเมืองแกลง) บริเวณสนามบาสเกตบอล ชมภาพ...
   
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเมืองแกลง
วันที่ 7 มกราคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองแกลง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล คณะกรรมการฯ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองแกลง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...
   
ประชุมเรื่องผังเมืองรวมชุมชนแกลง จังหวัดระยอง
วันที่ 4 มกราคม 2564 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ประชุมเรื่องผังเมืองรวมชุมชนแกลง จังหวัดระยอง ประชุมเกี่ยวกับการขอสงวนสิทธิในการยื่นคำร้องของผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินผังเมืองรวมชุมชนแกลง จังหวัดระยอง ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 ชมภาพ...
   

ภาพกิจกรรมเทศบาลตำบลเมืองแกลง ปี พ.ศ. 2564

   
ลงพื้นที่อวยพรปีใหม่ 2565 พร้อมมอบของขวัญปีใหม่ แก่ประชาชน
นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง และศูนย์ห่วงใยชาวเทศบาลเมืองแกลงได้ นำโดย นายเกรียงไกร กิตติไพศาลศิลป์ ลงพื้นที่อวยพรปีใหม่พร้อมมอบของขวัญปีใหม่เป็น ชุดดูแลสุขภาพ แด่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ต้อนรับปีพุทธศักราช 2565 ชมภาพ...
   

ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร
ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ฉีดวัคซีน COVID-19

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล และพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ฉีดวัคซีน COVID-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป พร้อมมอบป้ายสัญลักษณ์การได้รับวัคซีน COVID-19 ครบ 100% รวมถึงรณรงค์ให้สถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร ดำเนินการประเมินตนเองตามมาตรการของกรมอนามัยผ่าน Thai Stop Covid Plus ทุก 14 วัน เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนปลอดภัยและยกระดับให้ได้มาตรฐาน ชมภาพ...

   

จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิทิต ลาวัณย์เสถียร ประธานมูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจนอำเภอแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตร ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน
ชมภาพ...

   

ประชุมการติดตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดการประชุมการติดตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมการติดตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ทำบุญต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2564

วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ทำบุญต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2564 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารเทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาล ร่วมทำบุญในครั้งนี้
ชมภาพ...

 

ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564

วันที่ 23 ธันวาคม 2564 ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 เพื่อให้คณะผู้บริหารเสนอญัตติต่างๆ ต่อสภาเทศบาลเพื่อพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

 

ทำความสะอาดล้างถนน รอบเมืองสามย่าน

เทศบาลตำบลเมืองแกลง กำหนดทำความสะอาดล้างถนน รอบเมืองสามย่าน เพื่อเป็นการทำความสะอาดบ้านเมือง ต้อนรับช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2565 ดำเนินการในช่วงเช้า ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2564 - 27 ธันวาคม 2564 ขอความร่วมมือประชาชนในการจอดยานยนต์ การวางสิ่งของต่างๆ ไม่ให้กีดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ชมภาพ...

 

ประชุมหารือแนวทางการทำงานของศูนย์บริการ
สาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2565

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เทศตำบลเมืองแกลง จัดประชุมหารือแนวทางการทำงานของศูนย์บริการสาธารณสุข ในปีงบประมาณ 2565 นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลแกลง เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดทิศทางและวางแผนการดำเนินงานที่ต้องทำร่วมกับโรงพยาบาลแกลง ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

 

ประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดการประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ 2564 นำโดย เรือเอกวิชัย เพียรดี ประธานคณะกรรมการการติดตามฯ ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลงประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

 

ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ชมภาพ...

 

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ชมภาพ...

 

ประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 15
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลงจัดการประชุมพิจารณาจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 15 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 นำโดย นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ประธานคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง และนายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ประธานคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 15 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประชุมผ่านโปรแกรม Zoom ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง เวลา 10:30 น.
ชมภาพ...

 

ประชุมปรึกษาหาหรือการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนา

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดประชุมปรึกษาหารือการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากปี 2565 และการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2566 งบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

   
การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ
วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วย ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3
ชมภาพ...
 

ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำภอแกลง) ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลงจัดการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำภอแกลง) ประจำปีงบประมาณ 2566 นำโดย นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอแกลง) พร้อมด้วย คณะกรรมการคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำภอแกลง) ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมประชุม เพื่อเสนอและพิจารณาแผนงาน/โครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ประจำปีงบประมาณ 2566 ประชุมผ่านโปรแกรม Zoom ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง เวลา 13:30 น. ชมภาพ...

   

วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2564 (Thai National Flag Day)

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เทศบาลตำบลเมืองแกลงจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน 2564 (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย โดยนายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย ในเวลา 08.00 น. ณ บริเวณหน้าเสาธงของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

     
   

หน้า 1 2 3 4