ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566)

ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (กองการศึกษา) สำหรับโครงการจ้างเหมาบุคลากรสอนภาษาจีน โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (กองการศึกษา) สำหรับโครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง เลื่อนการเลือกสรรบุคคลภายนอกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ (กองการศึกษา) สำหรับจ้างเหมาบุคลากรสอนภาษาจีน โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร หลักเกณฑ์ วิธีการ วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ / กองการประปา
รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ในตำแหน่ง ทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ (นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ. 2565 ในรอบพิเศษ เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ เทศบาลตำบลเมืองแกลง)
ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร หลักเกณฑ์ วิธีการ วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาผู้มีสิทธิเข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อทำงานตามโครงการฯ
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร หลักเกณฑ์ วิธีการ วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงาน
ประกาศรับสมัคร นักศึกษา ทำงานช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง,พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง สำนักปลัดเทศ และตำแหน่งคนงาน กองการประปา)
กาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล (ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล (ตำแหน่ง ทันตแพทย์)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล (ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้เป็นพนักงานจ้าง (พนักงานขับรถยนต์ สำนักปลัดเทศบาล / ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กองช่าง / พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา กองสาธารณสุขฯ / ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 2 ตำแหน่ง และคนงาน กองการประปา 1 ตำแหน่ง )
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล (ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล (ตำแหน่ง ทันตแพทย์)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล (ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรได้เป็นพนักงานจ้าง (พนักงานขับรถยนต์ สำนักปลัดเทศบาล / ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กองช่าง / พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา กองสาธารณสุขฯ / ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 2 ตำแหน่ง และคนงาน กองการประปา 1 ตำแหน่ง )
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล กรณีการบรรจุและแต่งตั้งผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลกำหนดให้คัดเลือก (จำนวน 2 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ / นายสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติการ) / แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงาน
เทศบาล (ตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานขับรถ 1 ตำแหน่ง สำนักปลัดฯ /ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 ตำแหน่ง กองช่าง /ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 1 ตำแหน่ง กองสาธารณสุขฯ / ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งคนงาน 2 ตำแหน่ง กองการประปา)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบในตำแหน่ง ทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ (นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา พ.ศ.2565 เพื่อปฏิบัติงานชดใช้ทุน ณ เทศบาลตำบลเมืองแกลง)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงาน (ตำแหน่งคนงาน กองสาธารณสุขฯ / ตำแหน่งคนงาน กองการประปา)

ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กองช่าง /ตำแหน่งคนงาน และพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา กองสาธารณสุขฯ / ตำแหน่งคนงาน กองการประปา)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กองช่าง /ตำแหน่งคนงาน กองสาธารณสุขฯ)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขึ้นบัญชีผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ กองคลัง / ผู้ช่วงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กองการศึกษา / ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาล /ตำแแหน่งคนงาน กองการประปา)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ กองคลัง / ผู้ช่วงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กองการศึกษา / ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาล /ตำแแหน่งคนงาน กองการประปา)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ กองคลัง / ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กองช่าง / ผู้ช่วงเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี / ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาล /ตำแหน่งคนงาน กองสาธารณสุขฯ/ตำแแหน่งคนงาน กองการประปา)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง สำนักปลัดเทศบาล/ตำแหน่งคนงาน กองสาธารณสุขฯ)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล/ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กองช่าง/ตำแหน่งคนงาน กองสาธารณสุขฯ/ตำแแหน่งคนงาน กองการประปา)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 29 เมษายน พ.ศ.2565
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (โครงการจ้างเหมารายบุคคลภายนอกดำเนินการกิจกรรมคัดแยกขยะทำความสะอาดและพัฒนาสภาพแวดล้อม ปี 2565 (ตำแหน่งคนงาน จำนวน 6 อัตรา ) )
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กองช่าง / ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรตำแหน่งคนงานในโครงการจ้างเหมารายบุคคลภายนอกดำเนินการกิจกรรมคัดแยกขยะทำความสะอาดและพัฒนา
สภาพแวดล้อม ปี 2565 (ตำแหน่งคนงาน จำนวน 6 อัตรา )
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา กองช่าง /ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา กองการศึกษา /ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา กองการประปา)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กองช่าง / ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่องรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรตำแหน่งคนงานในโครงการจ้างเหมารายบุคคลภายนอกดำเนินการกิจกรรมคัดแยกขยะทำความสะอาดและพัฒนา
สภาพแวดล้อม ปี 2565 (ตำแหน่งคนงาน จำนวน 6 อัตรา )
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ จำนวน 1 อัตรา กองช่าง /ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา กองการศึกษา /ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา กองการประปา)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งคนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 อัตรา)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กองช่าง/ตำแแหน่งคนงาน กองการประปา)
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งคนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 อัตรา)
ประกาศเทศบาล เรื่อง ผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษทีไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักปลัดเทศบาล / ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และ คนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ กองช่าง)
ประกาศเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและกำหนดวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สำนักปลัดเทศบาล / ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และ คนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภท เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกสำหรับกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น และข้าราชการประเภท เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การคัดสรรบุคคลทั่วไปและคนพิการ

ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศเทศบาล เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และ คนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / ตำแหน่งคนงาน กองการประปา)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ในโครงการพัฒนาระบบบริการในศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลเมืองแกลง
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา)
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งคนงานและตำแหน่งคนสวน กองช่าง)
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และ คนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / ตำแหน่งคนงาน กองการประปา)
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก กองการศึกษา)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และ คนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และ คนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ยกเลิกและเลื่อนแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น วันที่ 26 เมษายน 2564
เลื่อนวันประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร ภาคความรู้ความสามารถ
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น วันที่ 9 เมษายน 2564
แผนโครงการอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างเดือนเมษายน-กันยายน พ.ศ.2564 จำนวน 80 หลักสูตร
การรับสมัครข้าราชการองค์กรบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาลและพนักงานเมืองพัทยา ให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร
ประกาศเทศบาล เรื่อง การรับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
ประกาศเทศบาล เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งคนงาน กองคลัง)
ประกาศเทศบาล เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งคนงาน กองการประปา)
ประกาศเทศบาล เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบาและตำแหน่งคนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป กองการประปา)
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไป กองคลัง และ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และ พนักงานจ้างทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา และ พนักงานจ้างทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

ข่าวประกาศรับสมัครงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประกาศเทศบาล เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็น "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"
รายชื่อผู้สมัครและเข้ารับการคัดเลือกเพื่อฝึกอบรมในโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็น "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"
ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อเป็น "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น"
ประกาศเทศบาล เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / ตำแหน่งคนงาน กองการประปา)
ประกาศเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (ตำแหน่งคนงาน กองการประปา)
ประกาศเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (งานศูนย์บริการสาธารณสุข))
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ ตำแหน่งคนงาน กองการประปา)
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ในโครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมสุขภาพปี 2562
ประกาศขึ้นบัญชีผุ้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (13 เม.ย.63)
ประกาศเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานธุรการของงานศูนย์บริการสาธารณสุข)
ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครบุุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งคนงาน เก็บขนขยะมูลฝอย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ประกาศเทศบาล เรื่อง รับสมัครบุุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่งคนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
ประกาศเทศบาล เรื่อง ไม่มีผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่งคนงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ประกาศเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (ตำแหน่งคนงาน ปฏิบัติงานธุรการของงานศูนย์บริการสาธารณสุข)
ประกาศเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ)
ประกาศเทศบาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร วัน เวลา สถานที่ในการเลือกสรร
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ)
ปรกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปและคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติที่ว่าง