ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการประปา) ด้วยวิธีการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2567 (จ้างศิลปิน และวง Back up พร้อมแดนเซอร์ , เวที แสง สี เสียง และจอ LED และติดตั้งจอ LED , ด้านการจัดนิทรรศการ) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) (ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (แบบพิมพ์ ) จำนวน 3 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเอกชนดำเนินงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีกองการประปา เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2566)
แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (ชุมชนหนองแตงโม,ชุมชนหนองแหวน,ชุมชนแหลมท่าตะเคียน,ชุมชนพลงช้างเผือก,ชุมชนมาบใหญ่,ชุมชนสุนทรโวหาร,ชุมชนดอนมะกอก,ชุมชนโพธิ์เงิน) (ประกาศ ณ วันที่ ** มีนาคม พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (ชุมชนพลงช้างเผือก) (ประกาศ ณ วันที่ ** กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุมชนพลงช้างเผือก (ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมพาพันธ์ พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (ชุมชนโพธิ์เงินและโพธิ์ทอง) (ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุมชนแหลมท่าตะเคียน (ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมพาพันธ์ พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุมชนหนองแหวน (ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมพาพันธ์ พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) (ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี พ.ศ.2567 (ประกาศ ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (ชุมชนหนองแหวน) (ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ชุมชนแกลงแกล้วกลล้า) (ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมพาพันธ์ พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (ชุมชนโพธิ์เงินและโพธิ์ทอง) (ประกาศ ณ วันที่ ** กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) (ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ (ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (ชุมชนหนองแหวน) (ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (แยกวัดพลงช้างเผือก ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) (ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) (ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (ชุมชนมาบใหญ่) (ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (ชุมชนหนองแตงโมและชุมชนมาบใหญ่) (ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (เส้นห้องแถว ชุมชนหนองกระโดง) (ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) (ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2567)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (ชุมชนหนองแตงโมและมาบใหญ่) (ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (ชุมชนหนองกระโดง) (ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) (ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (ชุมชนหนองแตงโมและมาบใหญ่) (ประกาศ ณ วันที่ ** ธันวาคม พ.ศ.2566)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) (ประกาศ ณ วันที่ ** ธันวาคม พ.ศ.2566)

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ร่างประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล 3 (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) และปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล 2 (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (โครงการติดตั้งดวงไฟสาธารณะ)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำเสริมเทศบาลตำบลเมืองแกลง (ชุมชนมาบใหญ่) (กองประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการป้องกันการพังของดิน บริเวณถังตกตะกอนและถังพักน้ำส่วนที่ติดกับสระพักน้ำดิบโรงสูบหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน) (กันเงิน 65) (กองการประปา) โดวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล และสนามตะกร้อ ณ สนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ชุมชนแหลมยาง)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางในโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีสูบจ่าน้ำเสริมเทศบาลตำบลเมืองแกลง (ชุมชนมาบใหญ่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมสนามฟุตซอล และสนามตะกร้อ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยจินดาวัฒน์(ต่อจากของเดิม (ชุมชนหนองกระโดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร ทางจักรยานติดตั้งราวเหล็กป้องกันการชน (Guard Rail) ชุมชนพลงช้างเผือก,ชุมชนแหลมท่าตะเครียน,ชุมชนแหลมยาง ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณจราจร ทางจักรยานติดตั้งราวเหล็กป้องกันการชน (Guard Rail) ชุมชนพลงช้างเผือก,ชุมชนแหลมท่าตะเคียน,ชุมชนแหลมยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปร ะจำปีงบประมาณ พ .ศ.2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทำโครงหลังคาคลุมทางเท้าบริเวณหน้าโรงเรียนวัดพลงช้างเผือกและโรงเรียนแกลง วิทยสถาวร (ชุมชนพลงช้างเผือก) กันเงินงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง จำนวน 5 รายการ) (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสายหนองปรือ ชุมชนมาบใหญ่ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ จำนวน 4 คัน (กองการประปา) โดยใช้วิธี เฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ร่าง)ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยปัญญายิ่ง (ชุมชนหนองกระโดง)
ประกาศใช้ราคากลาง ในโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีสูบจ่ายน้ำเสริมเทศบาลตำบลเมืองแกลง(ชุมชนมาบใหญ่) โดยมีวิธีเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนสุนทรโวหาร ซอย 7 (ชุมชนสุนทรโวหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำสายข้างบ้านพี่เขียด (ซอยข้างร้านเกล้า) ขอเข้าฝั่งซ้าย (ชุมชนหนองแหวน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า จำนวน 1 คัน (ขยายเวลา กันเงิน 64) (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลว. 23 ก.พ.66
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนและทางเท้าจำนวน 8 เส้น 4 ซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนและทางเท้าจำนวน 8 เส้น 44 ซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนและทางเท้าจำนวน 8 เส้น 45 ซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนและทางเท้าจำนวน 8 เส้น 4 ซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากเปิดบริเวณรำรางคึกฤทธิ์ (ชุมชนแหลมยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding))
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำตอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากเปิดบริเวณรำรางคึกฤทธิ์ (ชุมชนแหลมยาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)) ประกาศ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยจินดาวัฒน์ (ต่อจากของเดิม) (ชุมชนหนองกระโดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลว.22 ก.พ.66
ประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 45 แรงม้า จำนวน 1 คัน (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำสายข้างบ้านพี่เขียด (ซอยข้างร้านเกล้า) ขอเข้าฝั่งซ้าย (ชุมชนหนองแหวน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนสุนทรโวหาร ซอย 7 (ชุมชนสุนทรโวหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลเมืองแกลง เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง)ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยปัญญายิ่ง (ชุมชนหนองกระโดง)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อมาดำเนินการก่อสร้างเวทีการแสดง,สะพานทางเดินพร้อมท่าน้ำลงเรือ,
แพที่นั่ง,สะพานข้ามคลอง ตามโครงการงานสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน ประจำปี 2566 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาซื้อการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อมาดำเนินการก่อสร้างเวทีการแสดง,สะพานทางเดินพร้อมท่าน้ำลงเรือ,
แพที่นั่ง,สะพานข้ามคลอง ตามโครงการงานสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน ประจำปี 2566 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา เทศบาลตำบลเมืองแกลง (กองการศึกษา) (เงินอุดหนุน) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนหนองโบสถ์เข้าสวนสุขภาพในยางออกถนนแหลมยาง ซอย 4 (ชุมชนในยาง)(กองการประปา) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์(กองการประปา) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาโรงเรียนอยู่เมืองแกลงและทาสีอาคาร (กองการศึกษา) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนธันวาคม 2565)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆ (มาตรวัดน้ำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ร่างประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์หรือการแพทย์(กองการประปา) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงหลังคาโรงเรียนอยู่เมืองแกลงและทาสีอาคาร (กองการศึกษา) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้ิอจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนธันวาคม 2565)

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนและทางเท้าจำนวน 8 เส้น 45 ซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนและทางเท้าจำนวน 8 เส้น 4 ซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง โครงการจ้างออกแบบและรับรองแบบการปรับปรุงภูมิสถาปัตย์ภายในสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง (ชุมชนโพธิ์เงิน) (กองช่าง)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบและรับรองแบบอาคารสำนักงานและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเมืองแกลง (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า)(กองช่าง) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) และปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล 2 (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล 3 (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยท่ายายบุญ (หลังบริษัทไทยประกัน)(ชุมชนโพธิ์เงิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลเมืองแกลงและโรงจอดรถ (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำซอยข้างร้านเฮี้ยงไดนาโม (ชุมชนหนองแตงโม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลเมืองแกลงและโรงจอดรถ (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลเมืองแกลงและโรงจอดรถ (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำซอยข้างร้านเฮี้ยงไดนาโม (ชุมชนหนองแตงโม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลเมืองแกลงและโรงจอดรถ (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลเมืองแกลงและโรงจอดรถ (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำซอยข้างร้านเฮี้ยงไดนาโม (ชุมชนหนองแตงโม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสภาพริมตลิ่งด้านในสระเก็บน้ำ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำซอยข้างร้านเฮี้ยงไดนาโม(ชุมชนหนองแตงโม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางวีถนนเทศบาล 2 ซอย 7 (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำซอยสิงขร (บ้านเจ้แมว) (ชุมชนหนองกระโดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางวีถนนเทศบาล 2 ซอย 7 (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำซอยสิงขร (บ้านเจ้แมว) (ชุมชนหนองกระโดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำซอยข้างร้านเฮี้ยงไดนาโม (ชุมชนหนองแตงโม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณใต้หอถังสูง โรงสูบน้ำหนองแหนวถึงสามแยกถนนหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน) (กองการประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางวีถนนเทศบาล 2 ซอย 7 (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำซอยข้างร้านเฮี้ยงไดนาโม
(ชุมชนหนอแตงโม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหลังหมู่บ้านลาวัลย์เสถียร(ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณใต้หอถังสูง โรงสูบน้ำหนองแหวนถึงสามแยกถนนหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน) (กองการประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณหลังหมู่บ้านลาวัลย์เสถียร (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) (กองช่าง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกง เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
ประกาศรับฟังคำวิจารณ์โครงการปรับปรุงสภาพริมตลิ่งด้านในสระเก็บน้ำ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศรับฟังคำวิจารณ์โครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) ถนนหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสุนทรภู่3 (ชุมชนหนองกระโดง) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 3 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำซอยสุนทรภู่ 3 (ชุมชนหนองกระโดง) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนซอยตรงข้ามบ้านนายประสงค์ คำศิริ (ชุมชนหนองความเขาหัก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำรวจ จำนวน 2 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างทำปฎิทินแขวน ประจำปี พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดกลาง 500 ที่นั่ง โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ ชนิดพลาสติก ขนาด 4 หุน (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนพลงช้างเผือก 3 (ชุมชนพลงช้างเผือกและชุมชนแหลมท่าตะเคียน) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 3 (ซอยบ้านโกตา)(ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลตัดแต่งต้นไม้สวนสุขภาพฯและสวนหย่อมริมถนนสายต่างๆรวม 14 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาต้นไม้และหญ้า สถานที่ต่างๆ รวม 2 แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆรวม 4 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมท่อดูดน้ำดิบ ณ โรงสูบน้ำหนองแหวน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนและทางเท้าถนนสุนทรโวหาร ซอย 5 (ชุมชนสุนทรโวหาร) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนซอยวันเพ็ญ (ชุมชนดอนมะกอก) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยแยกจากถนนมาบใหญ่ ต่อจากของเดิม (บ้านครูติ๊ด ดนตรีไทย) ไปออกถนนมาบใหญ่ ซอย 7 (ชุมชนหนองแตงโม) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง กองการประปา ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างร้านสะพรั่งภัณฑ์ (ชุมชนโพธิ์ทอง) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 3 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำข้างร้านสะพรั่งภัณฑ์ (ชุมชนโพธิ์ทอง) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปาบริเวณถนนแหลมยาง ซอย 5 เชื่อมซอย 7 ต่อกับท่อเมนเดิม (ชุมชนแหลมยาง) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาบริเวณถนนโพธิ์ทองฝั่งทิศเหนือ (ชุมชนโพธิ์ทอง) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ กองการประปา ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างสำนักงาน จำนวน 34 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 80 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงและซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ ยี่ห้อแคตเตอร์ฟิลลาร์ ทะเบียน ตค 209
จำนวน 11 รายการ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2563
ยกเลิกการจัดจ้างโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนโพธิ์ทอง ฝั่งทิศเหนือ (ชุมชนโพธิ์ทอง) โดยวิธีคัดเลือก
ยกเลิกการจัดจ้างโครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนแหลมยาง ซอย 5 เชื่อมซอย 7 ต่อกับท่อเมนเดิม (ชุมชนแหลมยาง) โดยวิธีคัดเลือก
ตาารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช่งานก่อส้าง โครงการจัดจ้างซ่อมรถแทคเตอร์ ยี่ห้อ แคตเตอร์ฟิลลาร์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณซอยข้างร้านแมคโดนัลด์ ออกถนนเกาะหนองโบสถ์ (ชุมชนในยาง) (กองการประปา) โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณซอยสิงขรทั้งสองฝั่ง (ชุมชนหนองกระโดง) (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างโครงการเสริมแรงดันน้ำประปา ถนนเทศบาล2 และถนนเทศบาล3 (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุก่อสร้าง (ยีโบลต์) จำนวน 3 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตราวัดน้ำ จำนวน 1 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 94 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายงานการเงินประจำปี 2563 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจสอบเงินแผ่นดิน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค/ซ่อมแซม รถยนต์ หมายเลขทะเบียน 1 กษ 2522 รย (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค/ซ่อมแซม รถยนต์ หมายเลขทะเบียน ผฉ 3760 รย (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างปละปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหมั่นสมัคร (ชุมชนแหลมยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยบ้านนายเผชิญ เฉลียว (ชุมชนในยาง) จำนวน 1 โครงการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำดิบ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงสัญญาณจราจรบริเวณสี่แยกท่าฉลอง (ชุมชนโพธิ์เงิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมถังกรองเหล็ก เบอร์ 10 (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยบ้านปู่เกิด (ชุมชนแหลมยาง) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยข้างร้านกล่องดินสอ (ชุมชนหนองแหวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสารนารถ (ชุมชนสารนารถ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ (แบบสแตนเลส) พร้อมติดตั้ง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ (ชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง)(วังหว้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำซอยแกลงพลาซ่า (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ข่าวสารรายงานการรับเงินจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กระดาษต่อเนื่อง) (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมตู้ควบคุมไฟฟ้า จำนวน 3 ตู้ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขอบเขตของงาน การจ้างก่อสร้างโครงกาก่อสร้างและปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำซอยแกลงพลาซ่า (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงกาก่อสร้างและปรับปรุงถนนพร้อมท่อระบายน้ำซอยแกลงพลาซ่า (ชุมชนแกลงแกล้วกล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตของงาน การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสารนารถ (ชุมชนสารนารถ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้าถนนสารนารถ (ชุมชนสารนารถ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เอกสารประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยนพเก้า5 (พิเศษ) (ชุมชนหนองแตงโม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วเหล็กสนามฟุตบอล ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (กองการศีกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยวบริเวณทางหลวงหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท) ตอนกะเฉด - ป่าเตียน ระหว่าง กม. 271 + 223 ถึง กม.271+ 499 หน้าสถานีบริการน้ำมันบางจากไต๋ ปิโตเลียม ถึง แยกบายพาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ขอบเขตของงาน การจ้างก่อสร้างโครงหลังคาอเนกประสงค์ (ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง) (ชุมชนวังหว้า)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ (ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง) (ชุมชนวังหว้า)) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เอกสารประกวดราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยหนองกันเกรา 5 (ชุมชนมาบใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายผิวจราจรพร้อมท่อระบายน้ำซอยพลงข้างเผือก 3 จากเดิมกว้าง 6.00 ม. เป็น 9.00 ม. (ชุมชนพลงช้างเผือกและชุมชนแหลมท่าตะเคียง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดปลวกอาคารห้องสมุดและลานไม้เทียมและอาคารอัฒจรรย์และอาคารหอประวัติเมืองแกลง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็ค/ซ่อมแซมเครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 67 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจเช็ค/ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำใสและมอเตอร์ไฟฟ้า (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ขอบเขตของงาน การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยหนองกันเกรา 5 (ชุมชนมาบใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยหนองกันเกรา 5 (ชุมชนมาบใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เอกสารประกวดราคา
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วเหล็กสนามฟุตบอล ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (กองการศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณแม่น้ำประแสพร้อมรางวี คสล. ทั้ง 2 ฝั่ง พร้อมเสริมผิวจราจร(Overlay) แอสฟัลท์ติกคอนกรีต(ชุมชนในยาง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อม/เปลี่ยนอะไหล่รถยนต์บรรทุก ฟอร์ด ทะเบียน บร 957 ระยอง (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่ง จัดสถานที่ ในโครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า) จำนวน 1 เครื่อง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง) จำนวน 1 เครื่อง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสุนทรโวหาร จากปากซอย 10 จนถึงวงเวียนใน (ชุมชนสุนทรโวหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนจากบ้านตาเมฆไปโรงสูขน้ำประปาหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน) จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฏิทินแขวน ประจำปี พ.ศ. 2564 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนนพเก้าล่าง (มาบใหญ่ ซอย 5 ) (ชุมชนหนองแตงโม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผ้าหมึกรีฟิวส์ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปาบริเวณถนนสุนทรโวหาร จากปากซอย 10 ถึงวงเวียนใน (ชุมชนสุนทรโวหาร) (กองการประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงรั้วเหล็กสนามฟูลบอล ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (กองการศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเสียงในโครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดนิทรรศการในโครงการลานวัฒนธรรมถนนคนเดินเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์การศึกษา (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างทางเดินนวดเท้าและลานออกกำลังกายผู้สูงอายุและผู้พิการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ 2564 (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถทุกคัน ประจำปีงบประมาณ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนจำนวน 8 เส้น 4 ซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนนจำนวน 8 เส้น 45 ซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รายงานการรับเงินจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลตัดแต่งต้นไม้สวนสุขภาพและสวนหย่อมริมถนนสายต่างๆ รวม 14 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาต้นไม้และหญ้า สถานที่ต่างๆ รวม 2 แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา เกาะกลางถนน บาทวิถีทางเท้าถนนแกลงกล้าหาญ และสุขศาลาเยียวยาโลกร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนน จำนวน 8 เส้น 45 ซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนน จำนวน 8 เส้น 4 ซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนดูแลตัดแต่งต้นไม้ สวนสุขภาพฯและสวนหย่อมริมถนนสายต่างๆ รวม 14 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารประกวดราคา
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา เกาะกลางถนน บาทวิถีทางเท้าถนนแกลงกล้าหาญ และสุขศาลาเยียวยาโลกร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารประกวดราคา
ขอบเขตของงาน งานจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาต้นไม้และหญ้า สถานที่ต่างๆ รวม 2 แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาต้นไม้และหญ้า สถานที่ต่างๆ รวม 2 แห่ง และเกาะกลางถนนต่างๆ รวม 4 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารประกวดราคา
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามกีฬา)
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ดูแลรักษาต้นไม้และหญ้า 2 แห่ง)
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ดูแลสนามกีฬา)
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (ตัดแต่งต้นไม้สวนสุขภาพ)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง กองการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

หน้า 1 2 3 4