ข่าวเก่า

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์ถนนหนองกันเกรา (ชุมชนมาบใหญ่และชุมชนสารนารถ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ (ชุมชนแหลมยาง,ชุมชนมาบใหญ่,ชุมชนดอนมะกอก,ชุมชนแหลมท่าตะเคียน,ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหว้า),ชุมชนหนองความเขาหัก,ชุมชนโพธิ์เงิน,ชุมชนสุนทรโวหาร)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงมีความจำเป็นต้อง เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบจากจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (การประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนหนองกันเกรา ซอย 2 (ซอยหลังโรงานญี่ปุ่นไปคลองถม)(ชุมชนสารนารถ))
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนหนองกันเกรา ซอย 2 (ซอยหลังโรงานญี่ปุ่นไปคลองถม)(ชุมชนสารนารถ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (การประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนนพเก้าซอย 9 (สาย3)(ชุมชนหนองแตงโม))
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนนพเก้าซอย 9 (สาย3)(ชุมชนหนองแตงโม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (การประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนต่อจากเดิมไปจรดคลองประแสร์ซอยโรงเลื่อย(บ้านเฮียตุ้น))
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนต่อจากเดิมไปจรดคลองประแสร์ซอยโรงเลื่อย(บ้านเฮียตุ้น)(ชุมชนดอนมะกอก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (การประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนมาบใหญ่ซอย4)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนมาบใหญ่ซอย4(ชุมชนมาบใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (การประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกระหว่างถนนมาบใหญ่ซอย2กับซอย4 (เส้นที่3))
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกระหว่างถนนมาบใหญ่ซอย2กับซอย4 (เส้นที่3) (ชุมชนมาบใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโพธิ์ทองไปบรรจบถนนสุขุมวิท)
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนโพธิ์ทองไปบรรจบถนนสุขุมวิท(ชุมชนแหลมยาง,ชุมชนในยาง,ชุมชนโพธิ์ทองและชุมชนสุนทรโวหาร) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถนายน 2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับภูมิทัศน์ถนนหนองกันเกรา (ชุมชนมาบใหญ่และชุมชนสารนารถ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารประกวด
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563)
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวามคม 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะพร้อมอุปกรณ์ (ชุมชนแหลมยาง,ชุมชนมาบใหญ่,ชุมชนดอนมะกอก,ชุมชนแหลมท่าตะเคียน,ชุมชนหมู่บ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหว้า),ชุมชนหนองความเขาหัก,ชุมชนโพธิ์เงิน,ชุมชนสุนทรโวหาร)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)/เอกสารประกวด
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารประกวด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทาสีรั้วรอบและพื้นฟุตบาทรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด(CCTV)(ชุมชนสุนทรโวหารและชุมชนแกลงแกล้วกล้า)ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)บริเวณอาคารอนุบาลโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนสุนทรโวหาร ซอย9(บ้านนายประสิทธิ์) (ชุมชนแหลมท่าตะเคียน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทางม้าลายและอำนวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างสถานที่รักษาผู้บาดเจ็บฉุกเฉินจากการออกกำลังกายประจำสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทางม้าลายและอำนวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารประกวด
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพร้องรางวี คสล.ทั้ง 2 ฝั่ง ซอยแยกจากถนนสุนทรภู่ 5 (ซอยสิงขรเชื่อมต่อซอยบ้านนายหยง กล้าหาญ)(ชุมชนหนองกระโดง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งทิศใต้และถนนสุนทรภู่ฝั่งทิศใต้ ถนนมาบใหญ่ซอย7 ฝั่งทิศเหนือและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ถนนแหลมยาง(ชุมชนแกลง-แกล้วกล้า ชุมชนสุนทรโวหาร ชุมชนหนองกระโดง ชุมชนหนองความเขาหัก ชุมชนหนองแตงโม และชุมชนแหลมยาง)(กองการประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมท่อเมนจ่ายน้ำประปา (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนนสุนทรโวหาร ซอย 9 (บ้านนายประสิทธิ์)(ชุมชนแหลมท่าตะเคียน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารประกวด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก บริเวณเขตชุมชนเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทางม้าลายและอำนวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารประกวด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 49 รายการ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Overlay ถนนเทศบาล1 และถนนเทศบาล 1 ซอย 7 (ชุมชนสุนทรโวหารและชุมชนแกลงแกล้วกล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกวดเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านบริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งทิศใต้และถนนสุนทรภู่ฝั่งทิศใต้ ถนนมาบใหญ่ซอย7 ฝั่งทิศเหนือและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ถนนแหลมยาง(ชุมชนแกลง-แกล้วกล้า ชุมชนสุนทรโวหาร ชุมชนหนองกระโดง ชุมชนหนองความเขาหัก ชุมชนหนองแตงโม และชุมชนแหลมยาง)(กองการประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศเทศบาล เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทางม้าลายและอำนวยความปลอดภัยหน้าโรงเรียน โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพพิวเตอร์ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำพ้อมรางวี คสล. ทั้ง 2 ฝั่ง ซอยแยกจากถนนสุนทรภู่ 5 (ซอยสิงขรเชื่อมต่อซอยบ้านนายหยง กล้าหาญ)(ชุมชนหนองกระโดง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารการประกวด
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจร Overlay ถนนเทศบาล 1 และ ถนนเทศบาล 1 ซอย 7 (ชุมชนสุนทรโวหารและชุมชนแกลงแกล้วกล้า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารการประกวด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อมาตรวัดน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนพลงช้างเผือก ซอย 5 (ซอยข้างวัดพลงช้างเผือก)(ชุมชนพลงช้างเผือก)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารการประกวด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนข้างร้านเพิ่มเชียงกง (ต่อจากของเดิม)(ชุมชนหนองแหวน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเกาะหนองโบสถ์บริเวณหลัง รพ.แกลง (ชุมชนในยาง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงเวที แสง สี เสียง จอLED ไฟประดับบริเวณงาน ติดตั้งจอโปรเจคเตอร์พร้อมเครื่องฉาย และถ่ายภาพ-ถ่ายทำและตัดต่อวิดีโอ ในโครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาโครงการจ้างเหมาจัดนิทรรศการไฟสื่อประสม ศิลปวัฒนธรรม พร้อมระบบแสงสีเสียง ภายในบริเวณจัดนิทรรศการ (บริเวณหน้าหอประวัติเมืองแกลง) ในโครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการติดตั้งรางระบายน้ำฝนและหลังคาคลุมทางเดินเชื่อมระหว่าง 2 อาคาร อาคารตลาดสดเทศบาล 1 (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถจักรยานยนต์ (กองการประปา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาขยายเขตท่อเมนจ่ายน้ำประปา ซอยจินดาวัฒนื ต่อจากของเดิม (ซอยบ้านเฮียอั้ง) (ชุมชนหนองกระโดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

หน้า 1 2 3 4