ข่าวเก่า

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนมาบใหญ่ ซอย 5 ฝั่งทิศเหนือ (ชุมชนหนองแตงโม)(กองประปา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาซื้อโครงการเปลี่ยนพื้นบล็อคยางพร้อมติดตั้งสนามเด็กเล่นบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การประกวดราคาซื้อโครงการติดตั้งเครื่องออกกำลังกายและอุปกรณ์สนามเด็กเล่นพร้อมเทพื้นคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
การกำหนดอัตราค่าขายเอกสารในการจัดซื้อจัดจ้าง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำบริเวณโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารการประกวด
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนน มาบใหญ่หลังห้องแถวคุณโอ๋ (ชุมชนหนองแตงโม)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารการประกวด
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากถนสุนทรภู่ ซอย 7 (ซอยข้างบ้านตาฮะ) (ชุมชนพลงช้างเผือก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารการประกวด
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมรางวี คสล. ทั้ง 2 ฝั่ง พร้อมเสริมผิวจราจร (Overlay) แอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเกาะหนองโบสถ์ (ช่วงที่1)(ชุมชนในยาง)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารการประกวด
ประกาศเทศบาล เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 4 รายการ (กองการประปา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นลู่วิ่งสนามฟุตบอล(ชุมชนโพธิ์ทอง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารการประกวด
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยหนองกันเกรา5(ชุมชนมาบใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / เอกสารการประกวด
ประกาศเทศบาล เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำกาแฟ โอวัลติน น้ำชาใบเตย ปาท่องโก๋ ในโครงการพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันขึ้นปีใหม่ ประจำงบประมาณ ๒๕๖๓ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่บริเวณงานในโครงการ พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง ระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำปฏิทินแขวนประจำปี ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงจำนวน ๓,๐๐๐ ชุด (กองวิชาการและแผนงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงลานพื้นระเบียงศาลาเก้าเหลี่ยม(ชุมชนโพธิ์เงิน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
ประกาศประกวดราคา จ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนน 11 เส้นรวมซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เอกสารประกวด
ประกาศการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง กองการประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ 21/2562 การจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดถนน 11 เส้นรวมซอย
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดจำนวน 4 เส้น รวมซอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจ้างเอกชนดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา และบาทวิถีทางเท้า
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ประวัติที่มาของที่ดิน และป้ายประชาสัมพันธ์ประวัติที่มาของสวนสุขภาพ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา พร้อมติดตั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดพร้อมแต่งหน้า ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์มรดกไทยและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนศาลาตาผ่อง ซอย 1 ฝั่งทิศเหนือ , ซอย 2 ฝั่งทิศใต้ , ซอย 3 และซอย 4 ทั้งสองฝั่ง (ชุมชนสารนารถ)
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนสุนทรภู่ ซอย 5 ฝั่งทิศเหนือ (ชุมชนหนองกระโดง)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่บริเวณงาน ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงชุมชนแกลงแกล้วกล้า ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงชุมชนมาบใหญ่ ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงชุมชนสารนารถ ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงชุมชนสุนทรโวหาร ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงชุมชนหนองแหวน ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาการแสดงชุมชนพลงช้างเผือก ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงชุมชนในยาง ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งห้องปฏิบัติการทางภาษาโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์สำหรับโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณจากเสารับท่อถนนสุขุมวิท ฝั่งทิศเหนือถึงทางแยกตรงข้ามโรงเรียนวัดโพธิ์ทอง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในระบบประปาโรงสูบน้ำหนองแหวน (ชุมชนหนองแหวน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งประตูอาคารอนุบาลโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงละครนอก เรื่อง ไกรทอง ตอน พ้อบน ในโครงการสืบสานประเพณีบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยีโบท์) จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโรงเรียนวันโพธิ์ทอง ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการแสดงโรงเรียนวัดสารนาถธรรมาราม ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาชุดทำพลุพร้อมอุปกรณ์พิธีเปิด ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องไทยธรรม และจัดพิธีบายศรี ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพิธีกรเวทีใหญ่ ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเกมาจัดทำใบประกาศเกียรติคุณพร้อมกรอบ ในโครงการสืบสานประเพณีงานบุญกลางบ้าน ประจำปี 2562

หน้า 1 2 3