ยื่นแบบฟอร์มแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งท้องถิ่น (ส.ถ./ผ.ถ. 1/8) ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยตนเอง/มอบหมายผู้อื่น/ส่งทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่.. https://www.ect.go.th/ect_th/news_page.php?nid=9322  
บทจำกัดสิทธิบางประการ กรณี ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่ไปลงคะแนนเลือกตั้ง  
ระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ (กรณีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา)  
คู่มือการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง  
Faceboo Live กิจกรรม 28 มีนาคม 2564 เลือกตั้งเทศบาล -เลือกตั้งวิถีใหม่ ปลอดภัยใช้สิทธิ ในรูปแบบ Live Streamming Event  
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานแถลงข่าวออนไลน์ กิจกรรม Big day "28 มีนา 64 เลือกตั้งเทศบาล เลือกตั้งวิถีใหม่ ปลอดภัยใช้สิทธิ"  
แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
ตัวอย่างการกรอกข้อมูล หนังสือถึงสำนักทะเบียนอำเภอ
ตัวอย่างกรอกข้อมูล หนังสือถึงสำนักทะเบียนท้องถิ่น
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางเว็บไซต์ : https://stat.bora.dopa.go.th/Election/abscause/#/main  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 หากผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยทำเป็นหนังสือตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน โดยมีระยะเวลาการยื่นเอกสาร ดังนี้
- ภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (21 - 27 มีนาคม 2564)
- ภายใน 7 วัน หลังวันเลือกตั้ง (29 มีนาคม - 4 เมษายน 2564)
โดยยื่นได้ตนเอง หรือมอบหมายผู้อื่นยื่นแทนได้ หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  
บัญชีรายชื่อเลือกได้เฉพาะนายก เขตเลือกตั้งที่ 2  
ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเทศบาลตำบลเมืองแกลง เขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 1-14
ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเทศบาลตำบลเมืองแกลง เขตเลือกตั้งที่ 2 หน่วยเลือกตั้งที่ 1-14
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง กำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกล

ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เขตเลือกตั้งที่ 1
ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เขตเลือกตั้งที่ 2
 
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงและนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เขต 1
บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เขต 2
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล-นายกเทศมนตรี รับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ  
การกระทำผิดกฏหมายเลือกตั้งท้องถิ่น  
ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งเทศบาล  
ลักษณะการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
วิธีการหาเสียงเลือกตั้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ข้อห้ามในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  
การอำนวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุในการลงคะแนน  
ขั้นตอนการลงคะแนนเลือกตั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
ลักษณะของคนที่ควรเลือกเป็นผู้แทน  
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กกต.ย้ำ หากขาดคุณสมบัติลงสมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี มีโทษทั้งจำ-ปรับ-เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี  
ขอเชิญชวนชาวเมืองแกลงไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงและนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่  
การหาเสียงเลือกตั้งเทศบาลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ลักษณะ "ต้องห้าม" ในการหาเสียงเลือกตั้ง "เทศบาล"  
ปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดระยอง  
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การกำหนด จำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเลียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงและนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง  
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง (ผ.ถ. 1/1) / ดาวน์โหลดเอกสารรับสมัครการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเมืองแกลง  
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง (ส.ถ. 1/1) / ดาวน์โหลดเอกสารรับสมัครการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  
เชิญชวนสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ชุดที่ 1  
ชุดข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลหรือนายกเทศมนตรี  
เชิญชวนใช้สิทธิการเลือกตั้งเทศบาล  
คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
คู่มือสื่อมวลชน เลือกตั้งเทศบาล  
แผ่นพับการเลือกตั้งท้องถิ่น  
คู่มือประชาชนเลือกตั้งเทศบาล  
คู่มือประชาชนให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้ง "ชุดความรู้การเลือกตั้งท้องถิ่น"