เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้รับเชิญจากทาง WWF (WWF เข้ามาดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในประเทศไทยได้นั้น เกิดขึ้นจากพระราชปฏิสันถารของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีต่อcเจ้าหญิงจูเลียน่า อดีตพระราชินีนาถแห่งเนเธอร์แลนด์ พร้อมด้วย เจ้าชายเบิร์นฮาร์ด (องค์ประธานก่อตั้งของ WWF) ครั้งเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชอาคันตุกะ และเข้าเฝ้าทูลละอองธุลี ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ในปี พ.ศ. 2526 ทั้งสองพระราชวงศ์ทรงแสดงความเป็นห่วงเป็นใยและมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงอุปถัมภ์งานด้านการอนุรักษ์)

ซึ่งทางเมืองแกลง ได้เข้าร่วมโครงการ "Earth Hour City Challenge" และเทศบาลตำบลเมืองแกลงได้รับรางวัลชนะเลิศ นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีจึงเข้ารับมองรางวัล National Earth Hour Capitals จากคุณเยาวลักษณ์ เธียรเชาว์ ผู้อำนวยการ WWF ประเทศไทย ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพ

และคุณนุชนาถ สุขาวดี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนเทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมเล่าประสบการณ์ในการเข้าร่วมโครงการปลุกเมืองให้โลกเปลี่ยน 2013 - 2014

August 7, 2014