อบรมให้ความรู้แนวทางการผลิตปุ๋ยอินทีย์จากขยะอินทรีย์

วันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายจรูญโรจน์ มัญชุนากร รองนายกเทศมนตรีได้กล่าวเปิดโครงการ โดยมีนางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ และได้จัดอบรมให้ความรู้แนวทางการผลิตปุ๋ยอินทีย์จากขยะอินทรีย์ แก่พ่อค้าแม่ค้าในตลาดสีเขียว ณ สุขศาลาเยียวยาโลกร้อน"เมืองแกลง" สนามกีฬาเทศบาลตำบลเมืองแกลง

กองสาธารณสุขฯ

 

August 31, 2018