โครงการร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายจรูญโรจน์ มัญชุนากร รองนายกเทศมนตรีเมืองแกลง ประธานเปิดโครงการร่วมใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีนางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ เพือสร้างจิตใต้สำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น ๓ เทศบาลตำบลเมืองแกลง

กองสาธารณสุขฯ

 

July 25, 2018