กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน(พพ.) ได้สนับสนุนถังหมักก๊าซชีวภาพ จากขยะอินทรีย์สำเร็จรูปขนาดเล็ก ในปี 2550 ในหน่วยงานต่างๆ 200 แห่ง และได้มีการดำเนินการติดตาม และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน โดยเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลที่ 1 พร้อมเงินรางวัลสนับสนุนการเรียนรู้ต่อยอด 20,000 บาท โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดให้มี่การมอบรางวัลในวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องประชุมโรงแรมมารวยการ์เด้น บางเขน กทม.


May 11, 2010