ผลการสำรวจคุณภาพน้ำลุ่มน้ำประแส
ในวันที่ 10 มีนาคม 2550
ของเครือข่ายที่ 2 ร.ร.ชำฆ้อพิทยาคม , ร.ร.บ้านศรีประชาและร.ร.น้ำเป็น

จุดที่ 1 คลองโพล้
          อุณหภูมิอากาศ 31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 29 องศาเซลเซียส ค่า pH = 6.3 สีน้ำ-ใส ไม่มีกลิ่น ความเร็วของน้ำ 4 เมตร/53วินาที ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 7.7 มิลลิกรัม/ลิตร พบเศษไม้ กิ่งไม้แห้ง ปนเปื้อนในน้ำ และสิ่งมีชีวิตพวกหอยกาบ, หอยเจดีย์, แมลงปอธรรมดา,ด้วงสีตก คุณภาพน้ำระดับ 2 ความคิดเห็นชุมชนอยากให้ขุดลอกคลอง
จุดที่ 2 เขาชะเมา
          อุณหภูมิอากาศ 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 29 องศาเซลเซียส ค่า pH = 6.7 สีน้ำ-สีชา ไม่มีกลิ่น ความเร็วของน้ำ 4.5 เมตร/ 35 วินาที ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 6.8 มิลลิกรัม/ลิตร พบใบไม้แห้งปนเปื้อนในน้ำ และสิ่งมีชีวิตพวกปลาเข็ม, กุ้งน้ำตก, ปูน้ำตก, มวนแมลงปอ, ชีปะขาวว่ายน้ำ คุณภาพน้ำระดับ 3 ความคิดเห็นชุมชนน้ำพอใช้
จุดที่ 3 สวนเกรียงไกร (คลองปลากั้ง)
          อุณหภูมิอากาศ 31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 30 องศาเซลเซียส ค่า pH = 6.5 สีน้ำ-สีชา ไม่มีกลิ่น ความเร็วของน้ำ 3 เมตร/ 30 วินาที ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 8 มิลลิกรัม/ลิตร พบใบไม้แห้งปนเปื้อนในน้ำ และสิ่งมีชีวิตพวกปลาซิว, กุ้งฝอย, มวนจาน,ปลาเข็ม คุณภาพน้ำระดับ 2 ความคิดเห็นชุมชนใช้น้ำเพื่อการเกษตรเป็นส่วนใหญ่
ภาพรวมของแม่น้ำประแส คุณภาพน้ำอยู่ในระดับ 2 คุณภาพพอใช้ได้
 

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำลุ่มน้ำประแส
ในวันที่ 11 ธันวาคม 2549
ของเครือข่ายที่ 2 ร.ร.ชำฆ้อพิทยาคม , ร.ร.บ้านศรีประชาและร.ร.น้ำเป็น

จุดที่ 1
          อุณหภูมิอากาศ 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 29 องศาเซียส ความเร็วน้ำ 0.083 ต่อวินาที น้ำมีสีใสและไม่มีกลิ่น ค่าความเค็ม 0 ppt ค่า pH 7 ค่า DO 4.5 mg/l พบสิ่งปนเปื้อน คือ หญ้าขึ้นรก บริเวณรอบตลิ่ง พบสัตว์น้ำ คือ กุ้ง ตัวอ่อนแมลงปอ ปลาเข็ม ตัวกระเชียว หอยขม พบพืชคือ บัวสาย สภาพลำน้ำ มีปริมาณน้ำพอสมควร มีหญ้ารอบตลิ่ง
ความคิดเห็นจากชุมชน คือ ไม่ใช้บริโภค ใช้ในการเกษตร
ระดับคุณภาพระดับ 3 น้ำสะอาด
จุดที่ 2
          อุณหภูมิอากาศ 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 37 องศาเซียส ความเร็วน้ำ 1.36 ต่อวินาที พบสิ่งปนเปื้อน คือ มีกิ่งไม้และหญ้า น้ำมีสีใส ไม่มีกลิ่น ค่าความเค็ม 0 ppt ค่า pH 6.7 ค่า DO 8mg/l พบสัตว์น้ำ คือ ปู กุ้ง ปลาเข็ม ด้วย 3 ขา มวนเข็ม ตัวอ่อนแมงปอ พบพืชน้ำ คือ สาหร่าย สภาพลำน้ำ คดเคี้ยวตามธรรมชาติ
ความคิดเห็นจากชุมชน คือ ไม่ใช้บริโภค
ระดับคุณภาพระดับ 3 น้ำสะอาด
จุดที่ 3
          อุณหภูมิอากาศ 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 28 องศาเซียส ความเร็วน้ำ 1.14 ต่อวินาที พบสิ่งปนเปื้อน คือ มีกิ่งไม้ในลำน้ำ หญ้า น้ำมีสีชา ไม่มีกลิ่น ค่าความเค็ม 0 ppt ค่า pH 7 ค่า DO 5mg/l พบสัตว์น้ำคือ ปลาเสือ กุ้ง หอยกาบปู จิงโจ้น้ำ มวนจีน พบพืช คือ ผักกูด สายบัว สภาพลำน้ำ รอบตลิ่งหญ้ารก ทางลาดชัน
ความคิดเห็นจากชุมชน คือ ใช้ในการเกษตร
ระดับคุณภาพระดับ 3 น้ำสะอาด
ภาพรวมของแม่น้ำประแส คุณภาพน้ำอยู่ในระดับ 3 น้ำสะอาดดี
 

 

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำลุ่มน้ำประแส
ในวันที่ 23 กันยายน 2549

ของเครือข่ายที่ 2 ร.ร.ชำฆ้อพิทยาคม , ร.ร.บ้านศรีประชาและร.ร.น้ำเป็น

จุดที่ 1
          อุณหภูมิอากาศ 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 29 องศาเซียส ความเร็วน้ำ 0.3125 ต่อวินาที น้ำมีสีชาและไม่มีกลิ่น ค่าความเค็ม 0 ppt ค่า pH 6.7 ค่า DO 10 mg/l พบสิ่งปนเปื้อน คือ กิ่งไม้ ขอนไม้ พบสัตว์น้ำ คือ แมลงปอเข็ม กุ้งฝอย ปลาเข็ม หอยเชอร์รี่ มวนน้ำป่อง ชีปะขาว ปลาซิว ด้วงน้ำ หอยขม พบพืชคือ สายบัว สภาพลำน้ำ ลึกมีหญ้ารก มีน้ำสูง ขุ่น คดเคี้ยวตามธรรมชาติ
ความคิดเห็นจากชุมชน คือ ไม่ใช้บริโภค ใช้ในการเกษตร
ระดับคุณภาพระดับ 4 น้ำสะอาดมาก
จุดที่ 2
          อุณหภูมิอากาศ 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 37 องศาเซียส ความเร็วน้ำ 0.416 ต่อวินาที พบสิ่งปนเปื้อน คือ ใบไม้ น้ำมีสีใส ไม่มีกลิ่น ค่าความเค็ม 0 ppt ค่า pH 6.1 ค่า DO 6 mg/l พบสัตว์น้ำ คือ ปลาเข็มกุ้ง กุ้งน้ำตก ลำห้วย กุ้งฝอย มวนแมงปอเข็ม ชีปะขาวเหงือกแฉก ปลาซิว ปลาบู่ พบพืชน้ำ คือ สาหร่าย สภาพลำน้ำ น้ำมากไหลแรง ตลิ่งพัง คดเคี้ยวทางลาดชัน
ความคิดเห็นจากชุมชน คือ อยากให้มีหน่วยงานเข้ามา ทำเกี่ยวกับการทำสะอาด สภาพน้ำ
ระดับคุณภาพระดับ 4 น้ำสะอาดดี
จุดที่ 3
          อุณหภูมิอากาศ 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 28 องศาเซียส ความเร็วน้ำ 0.2 ต่อวินาที พบสิ่งปนเปื้อน คือ มีกิ่งไม้ ใบไม้ น้ำมีสีชา ไม่มีกลิ่น ค่าความเค็ม 0 ppt ค่า pH 6.1ค่า DO 5.5 mg/l พบสัตว์น้ำคือ ตัวอ่อนแมงปอ ชีปะขาว กุ้ง หอยกาบ จิ้งโจ้น้ำ พบพืช คือ ผักกูด สภาพลำน้ำ น้ำไหลวน ทางลาดชัน สีน้ำขุ่น คดเคี้ยวเล็กน้อย
ความคิดเห็นจากชุมชน คือ ช่วยกันรักษาสภาพรอบๆ ตลิ่ง
ระดับคุณภาพระดับ 3 น้ำสะอาด
ภาพรวมของแม่น้ำประแส คุณภาพน้ำอยู่ในระดับ 4 น้ำสะอาดดีมาก
 

 

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำลุ่มน้ำประแส
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2549
ของเครือข่ายที่ 2 ร.ร.ชำฆ้อพิทยาคม , ร.ร.บ้านศรีประชาและร.ร.น้ำเป็น

จุดที่ 1
          อุณหภูมิอากาศ 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 29 องศาเซียส ความเร็วน้ำ 45 ต่อวินาที น้ำมีสีชาและไม่มีกลิ่น ค่าความเค็ม 0 ppt ค่า pH 6.7 ค่า DO 5.5 mg/l พบสัตว์น้ำ คือ ปลาซิว , ชีปะขาว ,หอยเจดีย์ , จิงโจ้น้ำ , หอยฝาเดียวและปลาเข็ม พบพืชคือ บัวสาย สภาพลำน้ำ คดเคี้ยวตามธรรมชาติ
ความคิดเห็นจากชุมชน คือ -
ระดับคุณภาพระดับ 3 น้ำสะอาด
จุดที่ 2
          อุณหภูมิอากาศ 31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 27.5 องศาเซียส ความเร็วน้ำ 41 ต่อวินาที พบสิ่งปนเปื้อน คือ คราบน้ำมัน น้ำมีสีใส มีกลิ่นเหม็นโคลนเล็กน้อย ค่าความเค็ม 0 ppt ค่า pH 6.1 ค่า DO 7 mg/l พบสัตว์น้ำ คือ ปลาเข็ม , ปลาเสือ , ปลาซิว , จิงโจ้น้ำ , กุ้งน้ำตก , ด้วงสี่ตา สภาพลำน้ำ คดเคี้ยวตามธรรมชาติ
ความคิดเห็นจากชุมชน คือ นักท่องเที่ยวบางคนทิ้งขยะลงน้ำ ทำให้ทัศนียภาพไม่สวย
ระดับคุณภาพระดับ 3 น้ำสะอาด
จุดที่ 3
          อุณหภูมิอากาศ 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 30 องศาเซียส ความเร็วน้ำ 43 ต่อวินาที น้ำมีสีชา ไม่มีกลิ่นเหม็น ค่าความเค็ม 0 ppt ค่า pH 6.7 ค่า DO 7 mg/l พบสัตว์น้ำคือ หอยกาบ , ปลาซิว , ด้วงสีตก , จิงโจ้น้ำ พบพืช คือ ผักกูด , สาหร่าย สภาพลำน้ำ คดเคี้ยวตามธรรมชาติ
ความคิดเห็นจากชุมชน คือ น้ำตื้นเขิน เพราะมีตะกอนมาทับถมมาก
ระดับคุณภาพระดับ 3 น้ำสะอาด
ภาพรวมของแม่น้ำประแส คุณภาพน้ำอยู่ในระดับ 3 น้ำสะอาด