ผลการสำรวจคุณภาพน้ำลุ่มน้ำประแส
ในวันที่ 17 มีนาคม 2550

ของเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย , โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง และโรงเรียนวัดบ้านนา

จุดที่ 1 วัดโพธิ์ทอง
          อุณหภูมิอากาศ 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 29 องศาเซลเซียส ค่า pH = 7 สีน้ำ-ไม่มีสี ความเร็วของน้ำ-เร็ว ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 4 มิลลิกรัม/ลิตร พบเศษใบไม้ และพลาสติกปนเปื้อนในน้ำ และสิ่งมีชีวิตพวกกุ้งฝอย, จิ้งจกน้ำ, ลูกกุ้ง, แมลงปอเข็ม. นก คุณภาพน้ำระดับ 2 ความคิดเห็นชุมชนน้ำมีคุณภาพพอใช้ได้
จุดที่ 2 สะพานชมคลอง
          อุณหภูมิอากาศ 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 28 องศาเซลเซียส ค่า pH = 6 สีน้ำ-ไม่มีสี ความเร็วของน้ำช้ามาก ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 8.5 มิลลิกรัม/ลิตร ไม่พบสิ่งปนเปื้อนในน้ำ และสิ่งมีชีวิตพวกหอยเจดีย์, แมลงปอเข็ม, จิ้งจกน้ำ, นก, ลูกกุ้ง, หอย, ปลาปากเข็ม คุณภาพน้ำระดับ 2 ความคิดเห็นชุมชนน้ำสะอาดพอใช้ได้
จุดที่ 3 ลมโชย
          อุณหภูมิอากาศ 29.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 29 องศาเซลเซียส ค่า pH = 7 สีน้ำ-ไม่มีสี ความเร็วของน้ำ ช้ามาก ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 4.5 มิลลิกรัม/ลิตร พบขยะมูลฝอยปนเปื้อนในน้ำ และสิ่งมีชีวิตพวกนก, หอย, หอยโข่ง, ลูกกุ้ง, ลูกปลาซิว คุณภาพน้ำระดับ 3 ความคิดเห็นชุมชนน้ำมีคุณภาพดีขึ้น มีกุ้ง ปลา ปานกลาง
จุดที่ 4 สะพานร้านเจียวโภชนา
          อุณหภูมิอากาศ 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 29 องศาเซลเซียส ค่า pH = 7 สีน้ำ-สีชาใส ความเร็วของน้ำค่อนข้างเร็ว ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 3.5 มิลลิกรัม/ลิตร พบขยะมูลฝอยปนเปื้อนในน้ำ และสิ่งมีชีวิตพวกกบ, เขียด, หอย, กุ้งฝอย คุณภาพน้ำระดับ 2 ความคิดเห็นชุมชนน้ำมีคุณภาพพอใช้ได้แต่มีขยะมูลฝอยมากและไม่ค่อยมีสัตว์
จุดที่ 5 ดอนมะกอก
          อุณหภูมิอากาศ 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 29 องศาเซลเซียส ค่า pH = 7 สีน้ำ-สีชาใส ความเร็วของน้ำช้า ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 4 มิลลิกรัม/ลิตร พบเศษใบไม้ และท่อนไม้ปนเปื้อนในน้ำ และสิ่งมีชีวิตพวกลูกกุ้ง, หอย, นกริมน้ำ คุณภาพน้ำระดับ 2 ความคิดเห็นชุมชนน้ำมีคุณภาพดีขึ้น พอใช้ได้
จุดที่ 6 แหลมยาง
          อุณหภูมิอากาศ 31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 29 องศาเซลเซียส ค่าความเค็ม 18 ppt ค่า pH = 7 สีน้ำ-ไม่มีสี ความเร็วของน้ำ ช้ามาก ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 3.5 มิลลิกรัม/ลิตร พบขยะมูลฝอยปนเปื้อนในน้ำ และสิ่งมีชีวิตพวกกุ้ง, หอยฝาเดียว, นก, ลูกกุ้ง, หอย, ปลาเข็ม คุณภาพน้ำระดับ 2 ความคิดเห็นชุมชนน้ำมีคุณภาพพอใช้ได้ สัตว์น้ำลดลงแต่ยังมีปู ปลา
ภาพรวมของแม่น้ำประแส คุณภาพน้ำอยู่ในระดับ 2 คุณภาพพอใช้ได้
 

 

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำลุ่มน้ำประแส
ในวันที่ 9 ธันวาคม 2549

ของเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย , โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง และโรงเรียนวัดบ้านนา

จุดที่ 1 ร้านชมคลอง
          อุณหภูมิอากาศ 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 29 องศาเซียส ความเร็วน้ำช้ามาก ค่า pH 6.5 ค่าความเค็ม = 0 พบสิ่งปนเปื้อน คือ ขยะมูลฝอย คราบน้ำมัน พบสัตว์หน้าดิน คือ หอยเจดีย์
ความคิดเห็นจากชุมชน คือ น้ำมีคุณภาพพอใช้ได้
ระดับคุณภาพน้ำ คือ น้ำมีคุณภาพสะอาด
จุดที่ 2 ร้านเจียวโภชนา
          อุณหภูมิอากาศ 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 28 องศาเซียส ความเร็วน้ำ เร็ว พบสิ่งปนเปื้อน คือ ขยะมูลฝอย ค่าความเค็ม 0 ppt ค่า pH 6.0 พบสัตว์หน้าดิน คือ กุ้งฝอย จิงโจ้น้ำ หอยสองฝา สัตว์อื่น คือ แมลงปอเข็ม นกกินปลา หอย
ความคิดเห็นจากชุมชน คือ น้ำมีคุณภาพพอใช้ได้
ระดับคุณภาพน้ำ คือ น้ำมีคุณภาพสะอาด
จุดที่ 3 ร้านลมโชย
          อุณหภูมิอากาศ 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 29 องศาเซียส ความเร็วน้ำ ค่อนข้างเร็ว ค่า pH = 7.0 ค่าความเค็ม = 0 สิ่งปนเปื้อน คือ ขยะมูลฝอย พบสัตว์หน้าดิน คือ กุ้งฝอย และสัตว์อื่นๆ คือ กบ เขียด หอย
ความคิดเห็นจากชุมชน คือ น้ำมีคุณภาพพอใช้ได้ แต่มีขยะมาก
ระดับคุณภาพระดับ คือ คุณภาพพอใช้ได้
  จุดที่ 4 วัดโพธิ์ทอง
          อุณหภูมิอากาศ 31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 29 องศาเซลเซียส ค่า pH = 7 ค่าความเค็ม = 0 ความเร็วน้ำ ช้ามาก สิ่งปนเปื้อนที่พบ คือ เศษใบไม้ พบสัตว์หน้าดิน คือ กุ้งฝอย สัตว์อื่น คือ ปลาเข็ม จิ้งจกน้ำ หอยฝาเดียว ลูกกุ้ง
ความคิดเห็นจากชุมชน คือ น้ำมีคุณภาพพอใช้ได้
ระดับคุณภาพน้ำ คือ น้ำมีคุณภาพสะอาด
จุดที่ 5 ชุมชนดอนมะกอก
          อุณหภูมิอากาศ 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 30องศาเซลเซียส ค่า pH = 6.0 ค่าความเค็ม = 0 ความเร็วน้ำ ช้า พบสิ่งปนเปื้อน คือ เศษใบไม้ ท่อนไม้ พบสัตว์หน้าดิน คือ หนอนริ้นน้ำจืดแดง 1 กุ้งฝอย
ปูนาห้วย สัตว์อื่น – ลูกกุ้ง ลูกปลา แมลงปอ
ความคิดเห็นจากชุมชน คือ น้ำมีคุณภาพดีขึ้น
ระดับคุณภาพน้ำ คือ น้ำมีคุณภาพพอใช้ได้
จุดที่ 6 แหลมยาง
          อุณหภูมิอากาศ 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 29 องศาเซลเซียส ค่า pH = 7 ค่าความเค็ม = 0 ความเร็วน้ำ ช้ามาก พบสิ่งปนเปื้อน คือ ขยะมูลฝอย พบสัตว์หน้าดิน คือ กุ้งฝอย และหอยฝาเดียว สัตว์อื่น - ลูกกุ้ง ปลาเข็ม หอย นกอื่น ๆ
ความคิดเห็นจากชุมชน คือ - มีกุ้ง ปู ปลา แต่ไม่ค่อยมีหอย
- อยากให้มีการขุดลอกคลอง
ระดับคุณภาพน้ำ คือ น้ำมีคุณภาพพอใช้ได้
         การออกสำรวจลุ่มน้ำประแสของนักสืบสายน้ำโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง และโรงเรียนวัดบ้านนา ในวันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2549 โดยแบ่งบริเวณสำรวจ 6 จุด พบว่า ระดับคุณภาพน้ำโดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.5 บ่งบอกว่า น้ำมีคุณภาพพอใช้ได้และมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น แต่ในบางจุดสำรวจพบสิ่งปนเปื้อน เช่น ขยะมูลฝอย คราบน้ำมัน เศษวัสดุจากธรรมชาติจำพวกใบไม้และกิ่งไม้ นอกจากนี้ยังพบการปล่อยน้ำทิ้งจากชุมชนลงสู่แม่น้ำ ทำให้เกิดการเน่าเสียของน้ำ สัตว์น้ำมีปริมาณลดลงซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ
         ฉะนั้น ในแต่ละชุมชน ผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำประแส ควรให้ความร่วมมือ
ร่วมใจกันในการดูแลอนุรักษ์ลุ่มน้ำประแส ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ของเราชาวอำเภอแกลงให้คงอยู่คู่กับชุมชนอย่างยั่งยืนตลอดไป

 

 

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำลุ่มน้ำประแส
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2549
ของเครือข่ายที่ 3 โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย , โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง และโรงเรียนวัดบ้านนา

จุดที่ 1 ร้านชมคลอง
          อุณหภูมิอากาศ 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 30 องศาเซียส ความเร็วน้ำ เร็ว ค่า pH 6.5 ค่าความเค็ม = 0 ไม่พบสิ่งปนเปื้อน พบสัตว์ คือ ไส้เดือนน้ำ ตัวสงกรานต์ และนกริมน้ำ
ความคิดเห็นจากชุมชน คือ น้ำมีคุณภาพพอใช้ได้
ระดับคุณภาพน้ำ คือ น้ำมีคุณภาพพอใช้ได้
จุดที่ 2 ร้านเจียวโภชนา
          อุณหภูมิอากาศ 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 31 องศาเซียส ความเร็วน้ำ เร็วมาก พบสิ่งปนเปื้อน คือ ขยะมูลฝอย ค่าความเค็ม 0 ppt ค่า pH 6.5 พบสัตว์น้ำ คือ ไส้เดือนน้ำ มวนจาน ตัวอ่อนชีปะขาวและแมลงปอเข็ม
ความคิดเห็นจากชุมชน คือ น้ำมีคุณภาพพอใช้ได้
ระดับคุณภาพน้ำ คือ น้ำมีคุณภาพพอใช้ได้
จุดที่ 3 ร้านลมโชย
          อุณหภูมิอากาศ 30.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 29 องศาเซียส ความเร็วน้ำ ค่อนข้างเร็ว ค่า pH = 7.1 ค่าความเค็ม = 0 สิ่งปนเปื้อน คือ มูลช้าง พบสัตว์หน้าดิน คือ หนอนตัวแบน หอยเจดีย์ ตัวอ่อนชีปะขาว และสัตว์อื่นๆ คือ กบ เขียด ปลาเข็ม
ความคิดเห็นจากชุมชน คือ น้ำมีคุณภาพพอใช้ได้
ระดับคุณภาพระดับ คือ คุณภาพพอใช้ได้
จุดที่ 4 ชุมชนแหลมยาง
          อุณหภูมิอากาศ 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 31 องศาเซลเซียส ค่า pH = 6.5 ค่าความเค็ม = 0 ความเร็วน้ำ ช้า สิ่งปนเปื้อนที่พบ คือ ขยะมูลฝอย คราบน้ำมัน พบสัตว์หน้าดิน คือ กุ้งฝอย และปลาเข็ม ปลาตีน นกกินปลา
ความคิดเห็นจากชุมชน คือ กุ้ง หอย ปู ปลา มีปริมาณลดลง และอยากให้มีหน่วยงานเข้ามาดูแล
ระดับคุณภาพน้ำ คือ น้ำมีคุณภาพพอใช้ได้
จุดที่ 5 วัดโพธิ์ทอง
          อุณหภูมิอากาศ 27.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 29 องศาเซลเซียส ค่า pH = 7 ค่าความเค็ม = 0 ความเร็วน้ำ ค่อนข้างเร็ว ไม่พบสิ่งปนเปื้อน พบสัตว์หน้าดิน คือ มวนจาน ตัวอ่อนชีปะขาวขุดรู กุ้งฝอย และสัตว์อื่นๆ คือ ปลาเข็ม ตัวร้อยขา นกริมน้ำ
ความคิดเห็นจากชุมชน คือ พบว่าสัตว์น้ำลดลง ควรมีการพัฒนาที่ดีขึ้น
ระดับคุณภาพน้ำ คือ น้ำมีคุณภาพพอใช้ได้
จุดที่ 6 ชุมชนดอนมะกอก
          อุณหภูมิอากาศ 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 29 องศาเซลเซียส ค่า pH = 7 ค่าความเค็ม = 0 ความเร็วน้ำ ค่อนข้างเร็ว พบสิ่งปนเปื้อน คือ ขยะมูลฝอย ใบไม้ กิ่งไม้ พบสัตว์หน้าดิน คือ มวนจาน ด้วงดิ่ง กุ้งฝอย และแมลงปอเข็ม ปลาเข็ม นก
ความคิดเห็นจากชุมชน คือ มีกุ้ง ปู ปลา แต่ไม่ค่อยมีหอย อยากให้มีการขุดลอกคลอง
ระดับคุณภาพน้ำ คือ น้ำมีคุณภาพพอใช้ได้
         ภาพรวมของแม่น้ำประแส คุณภาพน้ำอยู่ในระดับ 2 คือ น้ำมีคุณภาพพอใช้ได้ แต่ในบางจุดสำรวจพบสิ่งปนเปื้อน เช่น ขยะมูลฝอย คราบน้ำมัน เศษวัสดุจากธรรมชาติจำพวกใบไม้และกิ่งไม้ นอกจากนี้ยังพบการปล่อยน้ำทิ้งจากชุมชนลงสู่แม่น้ำ ทำให้เกิดการเน่าเสียของน้ำ สัตว์น้ำมีปริมาณลดลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนบริเวณริมฝั่งแม่น้ำ
         ฉะนั้นในแต่ละชุมชน ผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับลุ่มน้ำประแส ควรให้ความร่วมมือและ หันมาสนใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่กับชาวอำเภอแกลงให้คงอยู่คู่กับชุมชนตลอดไป

 

 

ข้อมูลประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังแม่น้ำประแส วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2549

           มีนักสืบและพี่เลี้ยงนักสืบ จากโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย โรงเรียนวัดโพธิ์ จำนวน 50 คน ออกเฝ้าระวังตรวจสอบ
คุณภาพน้ำประแส จำนวน 6 จุดสำรวจ มีผลดังนี้

จุดที่ 1 หลังวัดโพธิ์ทอง

คุณภาพน้ำมีระดับพอใช้ ระดับ 2

ทางกายภาพ
อุณหภูมิอากาศ/อุณหภูมิน้ำ = 29/25 ค่าpH = 6.5,ค่าDO = 4, ค่าความเค็ม = 20, ความเร็วน้ำ 10-20 วินาที สีน้ำเทาดำ, มีสิ่งปนเปื้อนกิ่งไม้ , ท่อนไม้ , ถุงบรรจุภัณฑ์ จากบ่อกุ้ง, หลอดไฟ ฯลฯ

ทางชีวภาพ
พบสัตว์หน้าดินประเภทหนอนด้วงน้ำ ,ลูกกุ้ง ,เคย , แมงกะพรุน และนกริมน้ำ

สัมภาษณ์ชุมชน
สภาพลำน้ำไม่ค่อยหลากหลาย น้ำสภาพพอใช้ได้ต้องการให้มีการขุดลอกคูคลอง เก็บสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ขึ้นจากแม่น้ำ

จุดที่ 2 ชมคลองข้าง ร.ร.มกุฏเมืองราชวิทยาลัย

คุณภาพน้ำมีระดับพอใช้ ระดับ 2 ค่อนขางไปทางที่ด

ทางกายภาพ
อุณหภูมิอากาศ/อุณหภูมิน้ำ = 21/24 ค่าpH = 7.1,ค่าDO = 6.5, ค่าความเค็ม = 0, ความเร็วน้ำช้ามาก สีน้ำชาใส, มีสิ่งปนเปื้อนประเภทคราบน้ำมัน

ทางชีวภาพ
พบสัตว์หน้าดินประเภทหอยกาบน้ำจืด , หอยกาบเมล็ดถั่ว , หอยเจดีย์, กุ้งฝอย

สัมภาษณ์ชุมชน
สภาพน้ำพอใช้ได้มีปลามาก

จุดที่ 3 สะพานลมโชย

คุณภาพน้ำมีระดับพอใช้ ระดับ 2 ค่อนขางไปทางที่ดี

ทางกายภาพ
อุณหภูมิอากาศ/อุณหภูมิน้ำ = 29/27 ค่าpH = 6.7,ค่าDO = 5, ค่าความเค็ม = 0, ความเร็วน้ำช้ามาก สีน้ำไม่มีสี, มีสิ่งปนเปื้อนขยะมูลฝอย

ทางชีวภาพ
พบสัตว์หน้าดินประเภทหอยกาบน้ำจืด,หอยกาบเมล็ดถั่ว,หอยเจดีย์,ลูกกุ้ง ,ปลาเข็ม ,ปลา ,เป็ด และ กบ-เขียด

สัมภาษณ์ชุมชน
สภาพน้ำพอใช้ได้ มีความหลากหลาย แต่มีท่อน้ำเสียในตลาด
ปล่อยลงสู่ลำคลอง

จุดที่ 4 ใต้สะพานร้านเจียว

คุณภาพน้ำสกปรก ระดับคุณภาพน้ำ = 1

ทางกายภาพ
อุณหภูมิอากาศ/อุณหภูมิน้ำ = 28/26 ค่าpH = 5.5,ค่าDO = 4, ค่าความเค็ม = 20, ความเร็วน้ำช้า 41 - 100 วินาที
สีน้ำเทาดำ, มีสิ่งปนเปื้อนขยะมูลฝอย

ทางชีวภาพ
ไม่พบสัตว์น้ำ

สัมภาษณ์ชุมชน
สภาพลำน้ำดีขึ้นกว่าเดิม มีสัตว์น้ำน้อย เช่นปลาหมอเทศ และไม่ควรปล่อยท่อน้ำเสียลงสู่ลำคลอง ควรมีการบำบัดก่อนทิ้ง น้ำเริ่มมีกลิ่นเหม็นเมื่อเข้าหน้าแล้ง

จุดที่ 5 ดอนมะกอก

คุณภาพน้ำพอใช้ได้ ระดับคุณภาพน้ำ = 2

ทางกายภาพ
อุณหภูมิอากาศ/อุณหภูมิน้ำ = 24/28 ค่าpH = 6.7,ค่าDO = 4, ค่าความเค็ม = 14, ความเร็วน้ำ ช้า 41 - 100 วินาที
สีน้ำชาใส, มีสิ่งปนเปื้อนขยะมูลฝอยคราบน้ำมัน

ทางชีวภาพ
พบปูลำห้วย หนอนด้วงน้ำ ลูกกุ้ง ปลาปู หนอน นกริมน้ำ

สัมภาษณ์ชุมชน
สภาพน้ำค่อนข้างสกปรกไม่ร่มรื่น หน่วยงานของรัฐน่าจะเข้ามา
ช่วยเหลือ

จุดที่ 6 แหลมยาง

คุณภาพน้ำพอใช้ได้ ระดับคุณภาพน้ำ = 2

ทางกายภาพ
อุณหภูมิอากาศ/อุณหภูมิน้ำ = 29/28 ค่าpH = 7,ค่าDO = 5, ค่าความเค็ม = 14, ความเร็วน้ำช้า 41 - 100 วินาที สีน้ำชาใส, มีสิ่งปนเปื้อนขยะมูลฝอย

ทางชีวภาพ
พบโพลีคีต หนอนริ้นน้ำจืดแดง ปูลำห้วย หอยฝาเดียว กุ้งฝอย กุ้งก้ามกราม และพลานาเรีย

สัมภาษณ์ชุมชน
สภาพน้ำหลากหลายพอประมาณ มีโรงงานปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำคลอง


สรุปผลการสำรวจ
           จากการออกสำรวจของนักสืบสายน้ำโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยและโรงเรียนวัดโพธิ์ทองในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 49 ซึ่งแบ่งการสำรวจเป็น 6 จุด มีจำนวนนักสืบออกสำรวจ 50 คน ได้ระดับคุณภาพน้ำ = 1.82 บ่งบอกว่าเป็นน้ำสกปรก แต่จะค่อนไปทางน้ำที่มีคุณภาพพอใช้ ซึ่งสาเหตุเกิดจาก การปล่อยน้ำทิ้งจากชุมชน และสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ จากบ่อกุ้ง เช่น หลอดไฟเสีย , บรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ,โฟม, เศษวัสดุธรรมชาติจำพวกกิ่งไม้หรือท่อนไม้ เป็นต้น โดยเฉพาะจุดสำรวจโพธิ์ทอง จะพบสิ่งเหล่านี้เป็นจำนวนมาก และในจุดที่มีการปล่อยน้ำทิ้งจากชุมชน คือจุดใต้สะพานร้านเจียว ทำให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ใต้น้ำลดน้อยลง ส่งผลให้เกิดการเน่าเสีย น้ำไหลช้าและตื้นเขิน
           ฉะนั้น แต่ละชุมชน ผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับลุ่มแม่น้ำประแส ควรให้ความร่วมมือและหันมาสนใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่อยู่กับชาวอำเภอแกลงให้คงอยู่กับพวกเราตลอดไป

จากกลุ่มนักสืบสายน้ำรักษ์ลุ่มแม่น้ำประแส เครือข่ายที่ 3
ร.รมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ร.ร.วัดโพธิ์ทองทุทธาราม เทศบาลตำบลเมืองแกลงและบริษัทเอพินา อุตสาหกรรมจำกัด