ผลการสำรวจคุณภาพน้ำลุ่มน้ำประแส
ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2551
ของเครือข่ายที่ 4(ร.ร.แกลง "วิทยสถาวร" , ร.ร.วัดพลงช้างเผือก , ร.ร.วัดสารนารถฯ)

จุดที่ 1 บริเวณศาลาต้นโพธิ์
           สภาพลำน้ำ คดเคี้ยวตามธรรมชาติ ทางกายภาพ อุณหภูมิอากาศ 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 28 องศาเซลเซียส ค่า pH 7.3 สีน้ำเขียวใส ไม่มีกลิ่น ความเร็วกระแสน้ำ น้ำไหลช้า ค่าความเค็ม 0 ppt. สิ่งปนเปื้อน ใบไม้ ค่า DO 5.5 mg/l
ทางชีวภาพ พบหอยฝาเดียว หอยเจดีย์ ปู ปลาบู่ ปลาเข็ม มวลน้ำ แอมพิพอด กุ้งฝอย
ความคิดเห็นจากชุมชน สภาพน้ำพอใช้ ดีขึ้นกว่าปีก่อนๆ
น้ำมีคุณภาพพอใช้ ดีขึ้น ระดับ 2.5
จุดที่ 2 บริเวณโรงเลื่อย
           สภาพลำน้ำ คดเคี้ยวตามธรรมชาติ ทางกายภาพ อุณหภูมิอากาศ 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 29 องศาเซลเซียส ค่า pH 6.5 สีเขียวใส ไม่มีกลิ่น ความเร็วกระแสน้ำ ไหลช้ามาก ค่าความเค็ม 0 ppt. สิ่งปนเปื้อน ขยะมูลฝอย ค่า DO 5 mg/l
ทางชีวภาพ พบหอยเจดีย์ กุ้งฝอย โพลีคีต
ความคิดเห็นจากชุมชน ต้องการให้ปรับปรุงบริเวณให้สวยงาม ในคลองไม่มีขยะ
น้ำมีคุณภาพพอใช้ ระดับ 2
จุดที่ 3 บริเวณแหลมท่าตะเคียน
           สภาพลำน้ำ คดเคี้ยวตามธรรมชาติ ทางกายภาพ อุณหภูมิอากาศ 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 28 องศาเซลเซียส ค่า pH 6.5 สีเขียว ไม่มีกลิ่น ความเร็วกระแสน้ำ ไหลค่อนข้างเร็ว ค่าความเค็ม 5 ppt. น้ำเค็ม พบสิ่งปนเปื้อน มีขยะเล็กน้อยคราบน้ำมัน ใบไม้ ค่าDO 3.5 mg/l
ทางชีวภาพ พบ ไส้เดือนน้ำเสีย ปูลำห้วย หอยฝาเดียว กุ้งฝอย
ความคิดเห็นจากชุมชน น้ำสะอาดขึ้น มีขยะน้อยลง
น้ำมีคุณภาพสะอาด ระดับ 3
จุดที่ 4 ทะเลน้อย
           สภาพลำน้ำ คดเคี้ยวตามธรรมชาติ ทางกายภาพ อุณหภูมิอากาศ 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 28 องศาเซลเซียส ค่า pH 7.6 สีชาใส ไม่มีกลิ่น ความเร็วกระแสน้ำ ไหลช้ามาก ค่าความเค็ม 25 ppt. น้ำเค็ม ไม่พบสิ่งปนเปื้อน ค่าDO 5 mg/l
ทางชีวภาพ โพลีขีต กุ้งฝอย ปูลำห้วย ตัวอ่อนแมลง ช้างกรามโต
ความคิดเห็นจากชุมชน เป็นบริเวณน่าอยู่ มีสัตว์น้ำมากขึ้น
น้ำมีคุณภาพพอใช้ ค่อนไปทางที่ดี ระดับ 2.8

        ภาพรวมแม่น้ำประแส คุณภาพน้ำอยู่ระดับ 2.57 คุณภาพน้ำพอใช้ค่อนไปทางที่ดีขึ้นจากเดิม เนื่องจากแต่ละฝ่ายให้ความสำคัญต่อลำน้ำช่วยกันดูแล รักษาไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงสู่แม่น้ำลำคลอง ช่วยกันปลูกป่า ปล่อยพันธุ์กุ้ง เก็บขยะ และเฝ้าระวังแม่น้ำประแส

 

 

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำลุ่มน้ำประแส
ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2550
ของเครือข่ายที่ 4(ร.ร.แกลง "วิทยสถาวร" , ร.ร.วัดพลงช้างเผือก , ร.ร.วัดสารนารถฯ)

จุดที่ 1 บริเวณร้านชมคลอง
          ทางกายภาพ สภาพลำน้ำ หลากหลายพอประมาณ มีน้ำมาก อุณหภูมิอากาศ 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 27 องศาเซลเซียส ค่า pH 7.0 สีน้ำชาใส ความเร็วกระแสน้ำ น้ำไหลเร็ว ค่าความเค็ม 0 ppt. สิ่งปนเปื้อน ขยะมูลฝอยและผักตบชวา ค่า DO 3.0 mg/l
ทางชีวภาพ พบแมลงปอ นกริมน้ำ
สัมภาษณ์ชุมชน น้ำมีคุณภาพพอใช้ ระดับ 2 น้ำพอใช้ได้
จุดที่ 2 บริเวณร้านลมโชย
          ทางกายภาพ สภาพลำน้ำ ไม่ค่อยหลากหลาย อุณหภูมิอากาศ 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 28 องศาเซลเซียส ค่า pH 7.0 สีน้ำตาลขุ่น ความเร็วกระแสน้ำ ค่อนข้างเร็ว ค่าความเค็ม 0 ppt. สิ่งปนเปื้อน ขยะมูลฝอย ค่า DO 4mg/l
ทางชีวภาพ กุ้งฝอย จิงโจ้น้ำ หอยฝาเดียว ตัวอ่อนชีปะขาวว่ายน้ำ กบ เขียด ปลาเข็ม หอย ลูกกุ้ง ลูกปลากะหล่อน
สัมภาษณ์ชุมชน น้ำมีคุณภาพที่ดีขึ้น ระดับ 3 น้ำสะอาด
จุดที่ 3 บริเวณร้านเจียวโภชนา
          ทางกายภาพ สภาพลำน้ำ หลากหลายดี อุณหภูมิอากาศ 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 27 องศาเซลเซียส ค่า pH 7.0 สีน้ำตาล ความเร็วกระแสน้ำ เร็วมาก ค่าความเค็ม 0 ppt. สิ่งปนเปื้อน ขยะมูลฝอย ค่าDO 4 mg/l
ทางชีวภาพ กุ้งฝอย , หอย , นกริมน้ำ และปลา
สัมภาษณ์ชุมชน น้ำมีสภาพพอใช้ แต่มีขยะมูลฝอย น้ำคัน ระดับ 2 น้ำพอใช้ได้
จุดที่ 4 บริเวณวัดโพธิ์ทอง
          ทางกายภาพ สภาพลำน้ำ หลากหลายพอประมาณ อุณหภูมิอากาศ 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 28 องศาเซลเซียส ค่า pH 7.0 สีน้ำตาล ความเร็วกระแสน้ำ ค่อนข้างเร็ว ค่าความเค็ม 0 ppt. สิ่งปนเปื้อน เศษใบไม้ ค่า DO 4.0 mg/l
ทางชีวภาพ ลูกกุ้ง , ปลาเข็ม
สัมภาษณ์ชุมชน น้ำมีคุณภาพพอใช้ได้ ระดับ 2 น้ำพอใช้ได้
จุดที่ 5 บริเวณแหลมยาง
          ทางกายภาพ สภาพลำน้ำ หลากหลายดี อุณหภูมิอากาศ 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 27 องศาเซลเซียส ค่า pH 7.0 สีน้ำตาล ความเร็วกระแสน้ำ เร็ว ค่าความเค็ม 0 ppt. ไม่พบสิ่งปนเปื้อน ค่า DO3.0 mg/l
ทางชีวภาพ ปูลำห้วย , หอยฝาเดียว , หนอนด้วงน้ำ , กุ้งฝอย , นกริมน้ำ , ลูกกุ้ง , หอย , ปลาเข็ม , ปู
สัมภาษณ์ชุมชน น้ำมีคุณภาพพอใช้ได้ สัตว์น้ำลดลงทำประมงไม่ได้ ระดับ 2 น้ำพอใช้ได้
จุดที่ 6 บริเวณดอนมะกอก
          ทางกายภาพ สภาพลำน้ำ หลากหลายพอประมาณ อุณหภูมิอากาศ 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 28 องศาเซลเซียส ค่า pH 7.0 สีชาใส ความเร็วกระแสน้ำ เร็วมาก ค่าความเค็ม 0 ppt. พบสิ่งปนเปื้อน คือ เศษใบไม้ ค่า DO4.0 mg/l
ทางชีวภาพ ด้วงดิ่ง , กุ้งฝอย , หอยฝาเดียว , ลูกกุ้ง , หอย
สัมภาษณ์ชุมชน น้ำมีคุณภาพดีขึ้น ระดับ 2 น้ำพอใช้ได้

        ภาพรวมแม่น้ำประแส คุณภาพน้ำอยู่ระดับ 2 พอใช้

 

 

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำลุ่มน้ำประแส
ในวันที่ 10 มีนาคม 2550
ของเครือข่ายที่ 4(ร.ร.แกลง "วิทยสถาวร" , ร.ร.วัดพลงช้างเผือก , ร.ร.วัดสารนารถฯ)

จุดที่ 1 บริเวณโรงเลื่อย
          อุณหภูมิอากาศ 31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 27 องศาเซลเซียส ค่า pH = 7 สีน้ำ-สีเขียวขี้ม้า ไม่มีกลิ่น ความเร็วของน้ำช้ามาก ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 6.5 มิลลิกรัม/ลิตร พบเศษใบไม้ และขยะมูลฝอยปนเปื้อนในน้ำ และสิ่งมีชีวิตพวกปลาบู่, ปลาช่อน, ปลาแค้, ปลาหัวเงิน คุณภาพน้ำระดับ 2.5 ความคิดเห็นชุมชนสภาพลำน้ำพอใช้ได้มีคุณภาพที่ดีจากเดือนก่อน
จุดที่ 2 ซอยต้นโพธิ์
          อุณหภูมิอากาศ 36 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 28 องศาเซลเซียส ค่า pH = 6 .5 สีน้ำ-สีชาใส มีกลิ่นบ้าง ความเร็วของน้ำช้ามาก ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 3 มิลลิกรัม/ลิตร พบกิ่งไม้แห้ง และใบไม้แห้งปนเปื้อนในน้ำ และสิ่งมีชีวิตพวกหนอนริ้นน้ำจืดแดง, ปลาเข็มหอยฝาเดียว,หอยเจดีย์ คุณภาพน้ำระดับ 2.3 ความคิดเห็นชุมชนน้ำสะอาดมากขึ้นกว่าเดิม เพราะมีการช่วยเหลือจากเทศบาล
จุดที่ 3 บริเวณแหลมท่าตะเคียน
          อุณหภูมิอากาศ 31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 26 องศาเซลเซียส ค่าความเค็มน้ำ 11 ppt ค่า pH = 7.5 น้ำ-ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ความเร็วของน้ำ ช้ามาก ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 7.5 มิลลิกรัม/ลิตร พบขยะมูลฝอยปนเปื้อนในน้ำ และสิ่งมีชีวิตพวกไส้เดือนน้ำเสีย,โพลีขีด, กุ้งฝอย, หอยฝาเดียว, หนอนริ้นน้ำจืดแดง, ตัวอ่อนแมลงช้างกรามโต, หอยกาบเมล็ดถั่ว คุณภาพน้ำระดับ 2.5 ความคิดเห็นชุมชนน้ำใช้ในการประกอบอาชีพและในครัวเรือน
จุดที่ 4 บริเวณทะเลน้อย
          อุณหภูมิอากาศ 31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 32 องศาเซลเซียส ค่าความเค็มน้ำ 26 ppt ค่า pH = 7.13 สีน้ำ-ใส ไม่มีกลิ่น ความเร็วของน้ำช้ามาก วัดค่าไม่ได้ ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 6 มิลลิกรัม/ลิตร พบใบไม้ กิ่งไม้ และขยะมูลฝอยปนเปื้อนในน้ำ และสิ่งมีชีวิตพวกกุ้งฝอย, กั้ง, ตัวอ่อนแมลงช้างกรามโต คุณภาพน้ำระดับ 2.5 ความคิดเห็นชุมชนสภาพลำน้ำมีความตื้นเขิน สัตว์น้ำหายาก บ่อกุ้งปล่อยน้ำเสียลงคลอง ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการปลูกโกงกาง

ภาพรวมแม่น้ำประแส คุณภาพน้ำอยู่ระดับ 2 พอใช้ ค่อนไปในทางทีดี

 

 

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำลุ่มน้ำประแส
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2549
ของเครือข่ายที่ 4(ร.ร.แกลง "วิทยสถาวร" , ร.ร.วัดพลงช้างเผือก , ร.ร.วัดสารนารถฯ)

จุดที่ 1 บริเวณโรงเลื่อย
          ทางกายภาพ
อุณหภูมิอากาศ 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 30 องศาเซลเซียส ค่า pH 6.7 น้ำไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ความเร็วกระแสน้ำ น้ำไหลช้ามาก ค่าความเค็ม 0 ppt. สิ่งปนเปื้อน ขยะมูลฝอย มีสิ่งปฏิกูล ค่าDO 8.5 mg/l
ทางชีวภาพ พบฝาเดียว โพลีขีต กุ้งฝอยและไส้เดือนน้ำเสีย
สภาพลำน้ำ ราบเรียบ ไม่คดเคี้ยว ชายฝั่งมีขยะเจือปนอยู่
สัมภาษณ์ชุมชน สภาพลำน้ำพอใช้ได้ มีคุณภาพที่ดีจากเดือนก่อน
ระดับคุณภาพน้ำ 2 ค่อนข้างไปทางที่ดี
จุดที่ 2 บริเวณศาลาต้นโพธิ์
          ทางกายภาพ อุณหภูมิอากาศ 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 32 องศาเซลเซียส ค่า pH 6.5 สีน้ำชาใส มีกลิ่น ความเร็วกระแสน้ำ ไหลช้ามาก ค่าความเค็ม 0 ppt. สิ่งปนเปื้อน มีคราบน้ำมัน และไขมัน ค่าDO 4 mg/l ทางชีวภาพ ไส้เดือนน้ำเสีย, โพลีซีต, ตัวสงกรานต์, หอยกาบ, หอยฝาเดียว, หอยเจดีย์, กุ้งฝอย
สภาพลำน้ำ ไม่ค่อยหลากหลาย
สัมภาษณ์ชุมชน เมื่อก่อนน้ำสะอาด ควรช่วยกันเก็บขยะบริเวณแม่น้ำ
ระดับคุณภาพน้ำ 2 ค่อนไปทางที่ดี
จุดที่ 3 บริเวณแหลมท่าตะเคียน
          ทางกายภาพ อุณหภูมิอากาศ 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 32 องศาเซลเซียส ค่า pH 7 สีน้ำชาใส ไม่มีกลิ่นเหม็น ความเร็วกระแสน้ำ ไหลช้า ค่าความเค็ม 0 ppt. สิ่งปนเปื้อน ขยะมูลฝอย ค่าDO 9 mg/l
ทางชีวภาพ หนอนริ้นน้ำจืดแดง, โพลีขีต, กุ้งฝอย, ลูกปลา
สภาพลำน้ำ หลากหลายดี
สัมภาษณ์ชุมชน แม่น้ำประแสมีความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากมีต้นไม้บริเวณชายฝั่ง
ระดับคุณภาพน้ำ 2.5 ค่อนไปทางที่ดี
จุดที่ 4 บริเวณทะเลน้อย
          ทางกายภาพ อุณหภูมิอากาศ 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 31องศาเซลเซียส ค่า pH 7.5 สีน้ำใส ไม่มีกลิ่น ความเร็วกระแสน้ำ ช้ามาก ค่าความเค็ม 0 ppt. สิ่งปนเปื้อน โฟม, ขยะมูลฝอย, คราบน้ำมัน ค่าDO 2.5 mg/l
ทางชีวภาพ หอยเจดีย์, หอยฝาเดียว, หอยหมวกเจ็ก, ปลาเข็ม, กุ้งฝอย, โพลีขีต, ปลาตัวเล็ก
สภาพลำน้ำ คดเคี้ยวตามธรรมชาติ
สัมภาษณ์ชุมชน น้ำสกปรกมากกว่าเดิม มีสัตว์น้อยกว่าเดิม ไม่ต้องการให้ห้องเย็นปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำลำคลอง
สัตว์เล็กน้ำจืดชนิดต่างๆ
หนอนริ้นดำ (คุ่น)
หนอนแมลงวันแมงมุม
หนอนแมลงวันดอกไม้
หนอนเหลือบ
ดักแด้ริ้น

        ภาพรวมแม่น้ำประแส คุณภาพน้ำอยู่ระดับ 2.07 พอใช้ คุณภาพพอใช้ได้ค่อนไปทางที่ดีขึ้น เนื่องจากแต่ละคนให้ความสำคัญต่อลำน้ำ ช่วยกันดูแลและรักษา

        ข้อเสนอแนะกลุ่มเยาวชนนักสืบเครือข่ายที่ 4
                        - ชุมชนควรช่วยกันดูแลลำน้ำ ไม่ทิ้งขยะมูลฝอย ถุงพลาสติก หรือเปลือกลูกจากลงสู่แม่น้ำ ทำให้แม่น้ำตื้นเขินได้
                        - ช่วงหน้าฝน ชุมชนไม่ต้องการให้ห้องเย็นปล่อยน้ำเสียลงสู่แม่น้ำลำคลอง สิ่งมีชีวิตในนำลดลง

 

 ผลการสำรวจคุณภาพน้ำลุ่มน้ำประแส
ในวันที่ 10 มิถุนายน 2549
ของเครือข่ายที่ 4(ร.ร.แกลง "วิทยสถาวร" , ร.ร.วัดพลงช้างเผือก , ร.ร.วัดสารนารถฯ)

จุดที่ 1 บริเวณโรงเลื่อย
          อุณหภูมิอากาศ 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 33 องศาเซียส มีค่า pH 6.5 น้ำมีสีชาใส มีกลิ่น น้ำไหลค่อนข้างเร็ว ค่าความเค็ม 0 ppt มีเศษใบไม้และขยะมูลฝอย ค่า DO 6 mg/l พบสัตว์คือ ไส้เดือนทะเล หอยฝาเดียว ตัวอ่อนหนอนปลอกน้ำปากแตร สภาพลำน้ำ คดเคี้ยว ตลิ่งชัน บ้านเรือนอยู่ริมน้ำ
ความคิดเห็นจากชุมชน คือ น้ำสะอาดพอใช้ ดีกว่าเมื่อก่อน
ระดับคุณภาพระดับ 2 พอใช้ได้ ค่อนไปในทางที่ดี
จุดที่ 2 บริเวณศาลาต้นโพธิ์
          อุณหภูมิอากาศ 33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 31 องศาเซียส มีค่า pH 6 น้ำมีสีชาใส น้ำไหลค่อนข้างเร็ว ค่าความเค็ม 0 ppt มีขยะมูลฝอย ผักตบชวา ค่า DO 12.5 mg/l พบสัตว์คือ ไส้เดือนน้ำเสีย หอยฝาเดียว ไส้เดือนทะเล และหอยสองฝา และปลาซิวแถบ สภาพลำน้ำ กว้างและลึก
ความคิดเห็นจากชุมชน คือ การดูแลแม่น้ำประแสสม่ำเสมอ
ระดับคุณภาพระดับ 2 พอใช้ได้ ค่อนไปในทางที่ดี
จุดที่ 3 บริเวณแหลมท่าตะเคียน
          อุณหภูมิอากาศ 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 30 องศาเซียส มีค่า pH 7.1 น้ำมีสีน้ำตาลส้ม น้ำไหลค่อนข้างเร็ว ค่าความเค็ม 0 ppt มีขยะมูลฝอย ฝาเบียร์ช้าง เปลือกลูกอม ใบไม้และเศษไม้ ค่า DO 3.5 mg/l พบสัตว์คือ ปลาเข็ม กบ ปู จิงโจ้น้ำ สภาพลำน้ำ ไม่มีขยะมากมาย
ความคิดเห็นจากชุมชน คือ ถ้าฝนไม่ตก น้ำจะดำ สัตว์น้ำน้อยลง
ระดับคุณภาพระดับ 2 พอใช้ได้ ค่อนไปในทางไม่ดี
จุดที่ 4 บริเวณทะเลน้อย
          อุณหภูมิอากาศ 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 30 องศาเซียส มีค่า pH 7.5 น้ำมีสีเหลือง มีกลิ่นเค็ม น้ำไหล ค่าความเค็ม 0 ppt ไม่พบสิ้งปนเปื้อน ค่า DO 10 mg/l พบสัตว์คือ กุ้ง เคย ลูกปลาและหอย สภาพลำน้ำ คดเคี้ยว
ความคิดเห็นจากชุมชน คือ ไม่ต้องการให้มีโรงงานตั้งขึ้น
ระดับคุณภาพระดับ 2 พอใช้ได้ ค่อนไปในทางที่ดีขึ้น

ภาพรวมของแม่น้ำประแส คุณภาพน้ำอยู่ในระดับ 2 ค่อนข้างไปในทางที่ดี เนื่องจากหน่วยงาน , ชุมชนและเยาวชน ช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำ