ผลการสำรวจคุณภาพน้ำลุ่มน้ำประแส
ในวันที่ 15 มีนาคม 2551
ของเครือข่ายที่ 5 ร.ร. ห้วงยางศึกษา, ร.ร.สุนทรภู่พิทยา และ ร.ร.บ้านวังหิน

จุดที่ 1 วังหิน
          อุณหภูมิอากาศ 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 30 องศาเซลเซียส ค่า pH = 4 สีน้ำขุ่นเล็กน้อย มีกลิ่นเหม็นมาก ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 2 มิลลิกรัม/ลิตร พบสิ่งมีชีวิตพวก หอยเชอรี่จำนวนมาก กุ้งฝอย ปลาเข็ม
ความคิดเห็นจากชุมชน แหล่งน้ำตื้นลง พืชน้ำลุกล้ำบริเวณริมน้ำ ความกว้างของคลองลดลง
คุณภาพน้ำระดับ 1 ต้องปรับปรุง
จุดที่ 2 วังหว้า
          อุณหภูมิอากาศ 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 30 องศาเซลเซียส ค่า pH = 6 สีน้ำใส มีกลิ่นเล็กน้อย ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 5 มิลลิกรัม/ลิตร
พบสิ่งมีชีวิตพวกตัวอ่อนแมลงปอ หอยฝาเดียว ด้วงดิ่ง หนอนริ้นน้ำจืด กุ้งฝอย ตัวอ่อนแมลงปอตัวสั้น ตัวอ่อนแมลงปอธรรม
ความคิดเห็นชุมชน มีน้ำค่อนข้างเยอะ น้ำถ่ายเทได้สะดวก
คุณภาพน้ำระดับ 4 คุณภาพดี
จุดที่ 3 เกาะแก้วการ์เด้น
          อุณหภูมิอากาศ 33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 31 องศาเซลเซียส ค่า pH = 5 สีน้ำใส มีกลิ่นเล็กน้อยค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร
พบสิ่งมีชีวิตพวกกุ้งฝอย หอยเชอรี่
ความคิดเห็นชุมชน คุณภาพน้ำลดลง มีตระไคร่น้ำมาก น้ำไม่ค่อยไหลเวียน
คุณภาพน้ำระดับ 1 ต้องปรับปรุง
จุดที่ 4 ท่าพิกุลทอง
          อุณหภูมิอากาศ 31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 33 องศาเซลเซียส ค่า pH = 4.5 สีน้ำใส มีกลิ่นปานกลาง ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 4.5 มิลลิกรัม/ลิตร พบสิ่งมีชีวิตพวกกุ้งฝอย กุ้งขาว ปลาจิ้งจก ปลาเข็ม ลูกปลา
ความคิดเห็นชุมชน มีประมาณน้ำค่อนข้างมาก น้ำไหลได้ดี เพราะมีฝายน้ำ
คุณภาพน้ำระดับ 2 คุณภาพอใช้ได้
จุดที่ 5 ท่าตาโบ๊ย
          อุณหภูมิอากาศ 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 31 องศาเซลเซียส ค่า pH = 5 สีน้ำใส มีกลิ่นเล็กน้อย ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 3 มิลลิกรัม/ลิตร
พบสิ่งมีชีวิตพวก กุ้งฝอย ปลาจิ้งจก หอยฝาเดียว ปลาเข็ม ปูแสม
ความคิดเห็นชุมชน มีน้ำอนข้างเยอะ น้ำถ่ายเทได้สะดวก สภาพแวดล้อมค่อนข้างดี
คุณภาพน้ำระดับ 3 คุณภาพพอค่อนข้างดี
จุดที่ 6 เนินฆ้อ
          อุณหภูมิอากาศ 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 31 องศาเซลเซียส ค่า pH = 6 สีน้ำใส มีกลิ่นเล็กน้อย ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 3 มิลลิกรัม/ลิตร พบสิ่งมีชีวิตพวกหอยกาบน้ำจืด ปลิง หอยสองฝา ตัวอ่อนแมลงปอน้ำตกธรรมดา ปลาจิ้งจก
ความคิดเห็นชุมชน น้ำไม่ค่อยถ่ายเทเพราะมีการสร้างสิ่งกีดขวาง
คุณภาพน้ำระดับ 2 คุณภาพพอใช้ได้

ภาพรวมแม่น้ำประแส คุณภาพน้ำอยู่ระดับ 2.16 น้ำสะอาดพอใช้ ค่อนไปในทางสกปรก

 

 

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำลุ่มน้ำประแส
ในวันที่ 17 มีนาคม 2550
ของเครือข่ายที่ 5 ร.ร. ห้วงยางศึกษา, ร.ร.สุนทรภู่พิทยา และ ร.ร.บ้านวังหิน

จุดที่ 1 สะพานวังหิน
          อุณหภูมิอากาศ 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 29 องศาเซลเซียส ค่า pH = 6.5 สีน้ำ-สีชา มีกลิ่นเหม็น ความเร็วของน้ำช้ามาก ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 6.5 มิลลิกรัม/ลิตร ไม่พบสิ่งปนเปื้อนในน้ำ และสิ่งมีชีวิตพวก ตะพาบ,หอยกาบน้ำจืด, ตัวอ่อนแมลงปอน้ำตกเขียว คุณภาพน้ำระดับ 2 ความคิดเห็นชุมชนในอดีตมีน้ำมากกว่านี้
จุดที่ 2 สะพานวังหว้า
          อุณหภูมิอากาศ 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 28 องศาเซลเซียส ค่าความเค็มน้ำ 7 ppt ค่า pH = 6.5 สีน้ำ-สีน้ำขุ่น มีกลิ่นเล็กน้อย ความเร็วของน้ำช้ามาก ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 6.5 มิลลิกรัม/ลิตร พบขยะและใบไม้ปนเปื้อนในน้ำ และสิ่งมีชีวิตพวกหอยกาบ, หนอนริ้นน้ำจืดแดง,ไส้เดือนน้ำ, กุ้งฝอย, ตัวอ่อนแมลงปอน้ำตกเขียวคุณภาพน้ำระดับ 2 ความคิดเห็นชุมชนในอดีตมีน้ำมากกว่านี้
จุดที่ 3 เกาะแก้วการ์เด้น
          อุณหภูมิอากาศ 29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 29 องศาเซลเซียส ค่า pH = 6 สีน้ำ-ไม่มีสี มีกลิ่นเล็กน้อยความเร็วของน้ำ ช้า ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 4.5 มิลลิกรัม/ลิตร พบคราบน้ำมันและขยะมูลฝอยปนเปื้อนในน้ำ และสิ่งมีชีวิตพวกหอยกาบ,ไส้เดือนปลอกแดง, กุ้งฝอย คุณภาพน้ำระดับ 3 ความคิดเห็นชุมชนน้ำสะอาดดี
จุดที่ 4 เนินฆ้อ
          อุณหภูมิอากาศ 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 30 องศาเซลเซียส ค่าความเค็มน้ำ 6 ppt ค่า pH = 6.5 สีน้ำ-สีใส มีกลิ่นเล็กน้อย ความเร็วของน้ำช้า ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 6 มิลลิกรัม/ลิตร พบใบไม้ปนเปื้อนในน้ำ และสิ่งมีชีวิตพวกไส้เดือนน้ำ, กุ้งฝอย, ตัวอ่อนแมลงปอตัวสั้น, หนอนริ้นน้ำจืดแดง คุณภาพน้ำระดับ 4 ความคิดเห็นชุมชนน้ำสะอาดดี
จุดที่ 5 ท่าน้ำพิกุลทอง
          อุณหภูมิอากาศ 26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 27 องศาเซลเซียส ค่าความเค็มน้ำ 5 ppt ค่า pH = 6.5 สีน้ำ-สีน้ำตาลขุ่น มีกลิ่นโคลนเล็กน้อย ความเร็วของน้ำ-เร็ว ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 9.5 มิลลิกรัม/ลิตร พบใบไม้และกิ่งไม้ปนเปื้อนในน้ำ และสิ่งมีชีวิตพวกหอบกาบ, โพลีขีด, ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน้ำปลอกแตร คุณภาพน้ำระดับ 2 ความคิดเห็นชุมชนน้ำสะอาดดี
จุดที่ 6 ท่าตาบ๋วย
          อุณหภูมิอากาศ 30 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 30 องศาเซลเซียส ค่าความเค็มน้ำ 9 ppt ค่า pH = 7 สีน้ำ-สีใส มีกลิ่นโคลน ความเร็วของน้ำ-ช้า ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ 4.5 มิลลิกรัม/ลิตร พบคราบน้ำมันปนเปื้อนในน้ำ และสิ่งมีชีวิตพวกหอยกาบ,ลูกปลา,กุ้งฝอย,ไส้เดือน คุณภาพน้ำระดับ 3 ความคิดเห็นชุมชนน้ำสะอาดพอใช้

ภาพรวมแม่น้ำประแส คุณภาพน้ำอยู่ระดับ 3 น้ำสะอาด

 

 

ผลการสำรวจคุณภาพน้ำลุ่มน้ำประแส
ในวันที่ 10 มกราคม 2550
ของเครือข่ายที่ 5 (ร.ร. ห้วงยางศึกษา)

จุดที่ 1 วังหิน
          ทางกายภาพ
อุณหภูมิอากาศ 31 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 27 องศาเซลเซียส ค่า pH 6.1 สีน้ำใส ค่าDO 3 mg/l
ทางชีวภาพ พบหนอนริ้นน้ำจืดแดง , หอยเจดีย์ , หอยฝาเดียว , ปูลำห้วย
ความคิดเห็นจากชุมชน ปัจจุบันลำน้ำมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
ระดับคุณภาพน้ำ 2 น้ำสะอาดพอใช้ได้
จุดที่ 2 วังหว้า
          ทางกายภาพ อุณหภูมิอากาศ 28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 26 องศาเซลเซียส ค่า pH 6.1 สีน้ำใส ค่าDO 4 mg/l
ทางชีวภาพ พบสัตว์น้ำ คือ กุ้งฝอย , ปลาเข็ม , หนอนริ้นน้ำจืดแดง , หอยกาบ , มวลน้ำ , หอยฝาเดียว , ตัวอ่อนแมงปอตัวสั้น
ความคิดเห็นจากชุมชน ช่วงนี้น้ำเยอะมาก น้ำสะอาดดี เพราะมีการถ่ายเทของน้ำสะดวก
ระดับคุณภาพน้ำ 2 น้ำสะอาดพอใช้ได้ ค่อนไปในทางดี
จุดที่ 3 เกาะแก้วการ์เด้น
          ทางกายภาพ อุณหภูมิอากาศ 35 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 30 องศาเซลเซียส ค่า pH 6.1 สีน้ำใส ค่าDO 6.5 mg/l ทาชีวภาพ พบสัตว์น้ำ คือ กุ้งฝอย , ปลาตีน , หอยเจดีย์
ความคิดเห็นจากชุมชน น้ำเยอขึ้น และสะอาดขึ้นกว่าเดิม
ระดับคุณภาพน้ำ 3 น้ำสะอาด
จุดที่ 4 ท่าพิกุลทอง
          ทางกายภาพ อุณหภูมิอากาศ 32 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 29 องศาเซลเซียส ค่า pH 7 สีน้ำใส ค่าDO 3.5 mg/l ทางชีวภาพ พบหนอนด้วง 4 ตา , ด้วงดิ่ง , หนอนริ้นน้ำจืดแดง , กุ้งฝอย , หอยกาบน้ำจืด
ความคิดเห็นจากชุมชน น้ำใสดีแต่สัตว์มีน้อยลงกว่าเดิม
ระดับคุณภาพน้ำ 2 น้ำสะอาดพอใช้
จุดที่ 5 ท่าตะบ๊วย
          ทางกายภาพ อุณหภูมิอากาศ 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 28 องศาเซลเซียส ค่า pH 9.1 สีน้ำใส ค่าDO 4.5mg/l ทางชีวภาพ พบไรน้ำ , ตัวสงกรานต์ , ไส้เดือนน้ำ , ปลิง , ปูลำห้วย , หอยเจดีย์ , กุ้งฝอย
ความคิดเห็นจากชุมชน มีโครงการเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพน้ำ คือ การเติมจุลินทรีย์เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ระดับคุณภาพน้ำ 2 น้ำสะอาดพอใช้
จุดที่ 6 เนินฆ้อ
          ทางกายภาพ อุณหภูมิอากาศ 33 องศาเซลเซียส อุณหภูมิน้ำ 28 องศาเซลเซียส ค่า pH 8.5 สีน้ำใส ค่าDO 6 mg/l ทางชีวภาพ พบสัตว์น้ำ ตัวอ่อนแมงปอเข็มธรรมดา , กุ้งฝอย , ไรน้ำ , ปูลำห้วย , ปลิง , หอยเจดีย์ , กุ้งน้ำตก , หอยกาบ , หอยฝาเดียว , หนอนริ้นน้ำจืดแดง
ระดับคุณภาพน้ำ 3 น้ำสะอาด

        ภาพรวมแม่น้ำประแส คุณภาพน้ำอยู่ระดับ 2 น้ำสะอาดพอใช้ เพราะว่ามีปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้น และมีการให้ความร่วมมือจากชุมชนและทางภาครัฐมากขึ้น ผลการสำเร็จอาจมีการคลาดเคลื่อนเล็กน้อย เนื่องด้วยปริมาณน้ำที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้การตักสัตว์สำรวจได้ยาก แต่โดยภาพรวมแล้วน้ำอยู่ในคุณภาพ พอใช้ค่อนไปทางดี

 

February 15, 2007