นายสันติชัย ตังสวานิช
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง
   
 
 
 
 
นายจรูญโรจน์ มัญชุนากร
รองนายกฯ
 
- นางสาวอิสรีย์ ปานงาม -
รองนายกฯ
 
นายสุทธิ ตังสวานิช
เลขานุการนายกฯ
 
นายเกรียงไกร กิตติไพศาลศิลป์
ที่ปรึกษานายกฯ
   
นางกานดา นามสง่า
ปลัดเทศบาลฯ
   
   

 

 

 

 

- ตำแหน่งว่าง -
รองปลัดเทศบาลฯ
   
นางดวงใจ ทดแทน
รก.หน.สำนักปลัดเทศบาลฯ
นางดวงใจ ทดแทน
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
นายไชยวัฒน์ สวัสดี
ผอ.กองช่าง
นายวิทยา นุชพุ่ม
รก.ผอ.กองการประปา

นางชุติกาญจน์ มั่งคั่ง
รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ
นางบุษกร เศรียรเขียว
รก.ผอ.กองคลัง
นายประสิทธิ์ บัวคุ้มภัย
รก.ผอ.กองการศึกษาฯ
นางสาว
ผู้จัดการสถานธนานุบาล

นโยบายในการพัฒนาเมืองแกลงทั้ง 6 ด้านของท่านนายกสันติชัย ตังสวานิช(download เอกสาร)