เดิมเทศบาลตำบลเมืองแกลงมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2498 ตั้งอยู่ในเขตตำบลทางเกวียน พื้นที่รวม 3 ตารางกิโลเมตร ต่อมาพื้นที่นี้มีความเจริญขึ้น กรมการปกครองจึงได้มีหนังสือ ที่ มท 0311/34322 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2522 ถึงจังหวัดระยองให้ดำเนินการสำรวจข้อมูลตามหลักเกณฑ์การยก ฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ซึ่งในขั้นแรกคณะกรรมการที่จังหวัดระยอง แต่งตั้งได้พิจารณาให้เทศบาลที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่นี้มีพื้นที่ 19 ตารางกิโลเมตร โดยรวมพื้นที่เขตการปกครองบางส่วนของหมู่ที่ 1,2,3,4,5,7,9 ตำบลทางเกวียน และหมู่ที่ 4 ตำบลวังหว้า แต่ปรากฎว่าจำนวนประชากรมีเพียง 600 คน ต่อ 1
ตารางกิโลเมตร ไม่เพียงพอตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้เฉลี่ย 1,500 คน ต่อ 1 ตารางกิโลเมตร
         ดังนั้นคณะกรรมการสุขาภิบาล เจ้าหน้าที่ผังเมืองและเจ้าหน้าที่จากจังหวัดได้ร่วมกันประชุมและเห็นว่าเพื่อเป็นไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวางไว้จะต้องลดเขตเทศบาลลงโดยตัดบางส่วนของหมู่บ้านที่ 4,7,9 ตำบลทางเกวียน และหมู่ที่ 4 ตำบล
วังหว้าออก ทำให้เหลือเขตเทศบาลใหม่ 14.5 ตารางกิโลเมตร และเสนอไปยังกระทรวงมหาดไทย ซึ่งก็ได้มีพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลตำบลเมืองแกลง (เดิมชื่อเทศบาลตำบลทางเกวียน) จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2524 และได้นำประกาศในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 98 ตอนที่ 101 หน้า 7 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2524 ซึ่งถือว่าเป็นวันกำเนิดเทศบาลตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
         ดวงตราเทศบาลเป็นรูปวงกลม โดยด้านครึ่งวงกลมในด้านบนเป็นภาพอนุสาวรีย์พระสุนทรโวหาร (ภู่) ซึ่งประดิษฐานอยู่ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง ซึ่งชาวอำเภอแกลงได้ให้ความเคารพบูชาและ ถือว่าเป็นสัญญลักษณ์ของอำเภอแกลง ส่วนด้านครึ่งวงกลมในด้านล่างเป็นภาพราชรถเทียมสิงห์ ในวรรณคดีซึ่งปรับปรุงมาจากคนขับเกวียน ตราของสุขาภิบาลเดิม ส่วนรอบวงกลมด้านบนจะมีคำว่าเทศบาลตำบลเมืองแกลง และรอบวงกลมด้านล่างจะมีคำว่าจังหวัดระยอง และระหว่างคำทั้งสองจะมีภาพดอกจันทร์อยู่ข้างละ 1 ดอก
สภาพภูมิประเทศ
         พื้นที่ทั่วไปของเทศบาลตำบลเมืองแกลงค่อนข้างเป็นที่ราบเรียบมีเนินลูกฟูกอยู่ทางทิศตะวันตก ทอดยาวไปทางทิศตะวันออก มีแม่น้ำประแสไหลผ่าน พื้นที่ราบฝั่งตะวันออกของแม่น้ำประแสนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ส่วนทางทิศตะวันตกจะเป็นที่เนินสูง-ต่ำ สลับกันและเป็นที่ตั้งของชุมชน ย่านการค้า สถานที่ราชการ โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งเศรษฐกิจและการพาณิชย์ที่สำคัญของเทศบาล
สภาพภูมิอากาศ
         เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน ลมทะเลพัดผ่านตลอดปี อากาศอบอุ่นไม่ร้อนจัด บริเวณชายฝั่งทะเลเย็นสบายมีฝนตกมากในช่วงเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม ซึ่งปริมาณฝนตกเฉลี่ยของปี 2538 - 2542 เป็นจำนวน 128.8 วัน/ปี และมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,638.12 มิลลิเมตร ต่อปี ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยของปี 2538 - 2542 เป็นจำนวน 28.91 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุด 38.16 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 15.96 องศาเซลเซียส

จำนวนประชากร 18,379 คน

ชาย 8,773 คน
หญิง 9,606 คน

ข้อมูลจากงานทะเบียนราษฎร์ ของเดือนธันวาคม พ.ศ.2560

อาชีพของคนในเขตเทศบาลฯ
ด้านการเกษตรกรรม
- สวนยางพารา
- สวนผลไม้ด้านการประมง
- ประมงน้ำเค็ม
- ประมงน้ำจืด
- ประมงน้ำกร่อย


ด้านการปศุสัตว์
- เลี้ยงสุกร
- เลี้ยงโคเนื้อ
- เลี้ยงไก่ , เป็ด , นก , ห่าน ฯลฯ.


ด้านอุตสาหกรรม
- โรงงานเฟอร์นิเจอร์ไม้ยาง
- โรงงานอบไม้ยาง
- โรงงานผลิตแป้งฯ
- โรงงานผลิตหมวดกันน็อค ฯลฯ.

ชุมชนในเขตเทศบาลฯ
ประกอบด้วยชุมชนในเขต 16 ชุมชน ด้วยกันคือ

ชุมชน
ประธานชุมชน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
แหลมท่าตะเคียน นายอุดม ชำนาญศิลป์
092-4141770
หนองควายเขาหัก นายสมปอง งามเสงี่ยม
089-8348645
โพธิ์ทอง นายอาชาพล สำนักวิชา
061-8483769
พลงช้างเผือก นางไทรงาม คงคางาม
086-1466644
ในยาง นายอำนวย เสนาะ
080-8269660
แหลมยาง นายบุญรอด ปองความดี
098-9785997
หนองแหวน นางทัศนีย์ วงษ์จิราษฐ์
087-6414646
สารนารถ นายไกรวุฒิ สนทราพรพล
082-7150273
ดอนมะกอก นางจำรัส เจริญกิจ
086-5956600
แกลงแกล้วกล้า นายปรวีร์ วัฒนานุกิจ
081-6533332
สุนทรโวหาร นายอุระพงษ์ พูลสวัสดิ์พงษ์
087-5371144
หนองแตงโม นางทัศนีย์ วิสุทธาธรรม
086-4952271
มาบใหญ่ นายธนันท์ชัย เพชรพาณิชย์
095-4155155
โพธิ์เงิน นายดลฤทธิื ประเสริฐธรรม
092-4039655
หนองกระโดง นายสมศักดิ์ ตือติ่ง
081-9427883
บ้านเอื้ออาทร นายสายัณห์ รุ่งเรือง
086-3114376

คลิกเพื่อชมภาพใหญ่