นายปรวีร์   วัฒนานุกิจ
ประธานสภาเทศบาล
   
   
   
   
นายชาติชาย เพชรพาณิชย์
รองประธานสภาเทศบาล
   
 
 
นางจำรัส   เจริญกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล
นายสมปอง  งามเสงี่ยม
สมาชิกสภาเทศบาล
นายอุทัย  วงศ์สุบิน
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
นายถนอม ยินดี
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายศุภกร แสงพงษ์พิทยา
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายจตุรงค์  วงศ์โภคิน
สมาชิกสภาเทศบาล
 
 
 
นายชยาภรณ์ อดทน
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายสุรสีห์ ขัณฑวีระมงคล
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายชัชชัย อังคณากุลชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
 
นายแก้วก้าว ถนอมวงศ์
สมาชิกสภาเทศบาล