โซนพื้นที่สีเขียว ของเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง

นวัตกรรมการพัฒนาเมืองของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ปัจจุบันการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร และการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทำ ให้ความต้องการที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจและที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นที่ว่างในเมืองลดน้อยลง มีการบุกรุกพื้นที่ธรรมชาติ ทำให้สมดุลด้านสิ่งแวดล้อมในเมืองต้องสูญเสียไป ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้คนที่อยู่อาศัยในเมือง อย่างไรก็ตามแนวโน้มการขยายตัวของเมืองยังคงเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นการหาแนวทางเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองจึงเป็นสิ่งที่ควรตระหนักและให้ความสำคัญอย่างยิ่ง
วิธีหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนเมืองคือ การเพิ่มและการจัดการพื้นที่สีเขียว
เทศบาลตำบลเมืองแกลงมีการดำเนินการนวัตกรรมการจัดการพื้นที่สีเขียวในเมืองอย่างยั่งยืนอยู่

ปลูกป่านิเวศ
แนวทางการดำเนินการ
เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดกิจกรรมปลูกป่านิเวศขึ้นในปี  ๒๕๕๖ ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พระพรรษา  โดยการปลูกต้นกล้าไม้ (มีรากแก้ว)  จำนวน  ๘๖  ชนิด  โดยมีหลักการปลูกดังนี้
1.  พันธุ์ไม้ที่ปลูกจะต้องเป็นชนิดพันธุ์ไม้ดั้งเดิม (native species)
2.  เตรียมกล้าไม้ที่ปลูกในถุงพลาสติก (potted seedlings) และมีระบบรากแข็งแรง (ความสูงเฉลี่ยประมาณ 80-100 เซนติเมตร)
3.  ระยะห่างของการปลูก 3 - 4 ต้น ต่อ ตารางเมตร
4.  ปลูกพันธุ์ไม้หลาย ๆ ชนิด ปะปนกัน
5.  ปลูกแบบสุ่ม (random) ไม่เป็นแถว ไม่เป็นแนว  เลียนแบบธรรมชาติ
6.  ปลูกทั้งชนิดพันธุ์ไม้ยืนต้น (tree) และ  ไม้พุ่ม (shrub)
7.  มีเทคนิคการปลูกที่พิถีพิถัน เช่น วิธีการจับต้นกล้า การนำกล้าไม้จุ่มน้ำ การคลุมด้วยฟางข้าว เป็นต้น โดยมีการเลียนแบบเชิงโครงสร้างจากป่าธรรมชาติ
- ชั้นบน (Tree  :  T1)
- ชั้นรอง (Tree  : T2)
- ไม้พุ่ม (Shrub : S)
- ไม้พื้นล่าง (Herb:H)
สำหรับการปลูกกล้าไม่ถี่เพื่อเร่งการเจริญเติบโตทางความสูง ในระยะแรก (1-3 ปี) โดยการแย่งแสงแดด เกิดการคัดเลือกตามกฎธรรมชาติ ต้นที่แข็งแรง   เท่านั้นที่จะอยู่รอด รักษาอุณหภูมิและความชุ่มชื้นในแปลงปลูกเป็นไม้พี่เลี้ยงและเป็นร่มเงาซึ่งกันและกัน

ผลลัพธ์
เทศบาลตำบลเมืองแกลงมีป่านิเวศที่เป็นป่าสาธารณะที่เป็นปอดให้กับเมือง สามารถเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นโอกาสที่จะทำให้คนรู้จักป่าและชนิดพันธุ์ไม้ประโยชน์พันธุ์ได้ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการร่วมกันรักษาป่าที่เชื่อมโยงไปสู่ป่าต้นน้ำได้จริง  ซึ่งในอนาคตเทศบาลตำบลเมืองแกลงจะดำเนินการต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป

 

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา พื้นที่ ๑๓๒ ไร่

 

สวนหย่อมแหลมท่าตะเคียน พื้นที่ ๑,๒๐๐ ไร่

 

สวนสุขภาพแหลมยาง พื้นที่ ๖.๑๘ ไร่

 

พื้นที่เกาะกลางถนนบริเวณถนนสุขุมวิท  พื้นที่ ๕.๗๘ ไร่

 

พื้นที่เกาะกลางถนน  บริเวณถนนสายหนองกันเกรา  พื้นที่ ๑.๘๙ ไร่

 

ปลูกต้นไม้รักษ์โลกประเภทพื้นสมุนไพร
แนวทางการดำเนินการ
เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้รักษ์โลกประเภทพืชสมุนไพรยืนต้น ขึ้นในปี  ๒๕๖๑ ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พระพรรษา  โดยเทศบาลตำบลเมืองแกลงเห็นว่า  การปลูกต้นไม้  ประเภทพืชสมุนไพร  ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนเมือง  ซึ่งพืชสมุนไพรเป็นสิ่งที่สังคมไทย  ให้การยอมรับในการใช้บำบัดบรรเทาและฟื้นฟูรักษาโรค  ตามวิธีการแพทย์แผนไทยมาแต่ครั้งบรรพบุรุษ  เป็นเวลาช้านาน 

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้รักษ์โลกขึ้นเพื่อให้ประชาชนและตัวเราเองเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มากยิ่งขึ้นต่อไป  โดยการปลูกพืชสมุนไพรตามกลุ่มอาการ  นอกจากจะเป็นการสร้างพื้นที่สีเขียวและเป็นปอดของเมืองแล้ว  และ
ยังเป็นการเพิ่มคุณประโยชน์ที่ได้จากสมุนไพรอีกทางด้วย  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

ผลลัพธ์
เทศบาลตำบลเมืองแกลงมีแปลงปลูกพืชสมุนไพรที่เป็นปอดให้กับเมือง  และเป็นโอกาสที่จะทำให้คนรู้จักพืชสมุนไพร และสรรพคุณประโยชน์ของพืชสมุนไพร  โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ซึ่งในอนาคตเทศบาลตำบลเมืองแกลงจะดำเนินการพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งเรียนรู้ต่อไป

 

 

ปลูกหญ้าแฝก
แนวทางการดำเนินการ
เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ณ บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พระพรรษา  โดยเทศบาลตำบลเมืองแกลงเห็นว่า  การปลูกหญ้าแฝก ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนเมือง  ซึ่งหญ้าแฝกนั้นสามารถรักษาหน้าดินมิให้หน้าดินพังทลาย

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว  จึงได้จัดทำโครงการปลูกหญ้าแฝกทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนและตัวเราเองเกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มากยิ่งขึ้นต่อไป 

ผลลัพธ์
เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้เห็นเห็นผลในการปลูกหญ้าแฝก เพราะหญ้าแฝกนั้นสามารถรักษาหน้าดินได้เป็นอย่างดี

 

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง

ทะเบียนราชชื่อพันธุกรรมพืชท้องถิ่น

พื้นที่สีเขียวสำหรับเทศบาล

ทะเบียนต้นไม้ใหญ่ในเมือง