+++ ไฟฟ้าสาธาราณะชำรุด แจ้ง 038-675222 ต่อ 212 +++

November 1, 2007