ด้วยกรมอนามัย สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติ "แนวทางการดำเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย ปี ๒๕๕๗" ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ กอลืฟ แอนด์สปา จังหวัดนครนายก

ซึ่งสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ ซึ่งคัดเลือกโดยชมรมอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย คัดเลือกให้ ท่านนายกสมชาย จริยเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เข้ารับรางวัล "ผู้ปฏิบัติงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมดีเด่น"

August 26, 2013