23 สิงหาคม 2556 นายปรวีร์ วัฒนานุกิจ ประธานสภาเทศบาลฯ นำสมาชิกสภาเทศบาลฯ ประกอบด้วย นายชาติชาย เพชรพาณิชย์ รองประธานสภาฯ
นาย ศุภกร แสงพงษ์พิทยา และนายจตุรงค์ วงศ์โภคินท์ สมาชิกสภาเทศบาล เข้ารับรางวัล "โครงการประกวดพลังงานชุมชนเพื่อชุมชน พ.ศ. 2556" รางวัลดีมาก ประเภทองค์กรภาครัฐ "สาขาผู้ส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาพลังงานชุมชนเพื่อชุมชน" จัดโดยกระทรวงพลังงาน ร่วมกับวุฒิสภาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยได้มีพิธีมอบและรับรางวัลที่อาคารรัฐสภา เวลา 10.00 น. ขอมอบรางวัลนี้ ให้กับพี่น้องชาวเทศบาลตำบลเมืองแกลงทุกท่าน ที่สนับสนุนให้ความร่วมมือกับเทศบาลด้วยดีเสมอมา เป็นอีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ซึ่งในปี 2010 เราเคยได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทนี้ของ Thailand Energy Award มาแล้วครั้งหนึ่ง
ความสำเร็จที่ได้รับมาคือแรงใจที่จะทำให้เราผลักดันโคร งการที่เราทำให้เป็นแบบอย่างกับสังคมได้รับทราบต่อไป

โดย รองนายกฯ ธงชัย จิรวิวัฒน์วนิชAugust 26, 2013