เราทราบกันโดยทั่วไปว่า บรรจุภัณฑ์อย่างกล่องนมและถุงนมนั้นมีต้นทุนการผลิต และการขนส่งที่ต้องพึ่งพาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งพลังงานของโลก นอกจากนี้เมื่อได้ถูกนำไปใช้แล้ว หากนำไปฝังกลบก็จะมีอายุการย่อยสลายนับร้อย ๆ ปี ซึ่งจะส่งผลเสียด้านการใช้อย่างไม่คุ้มค่า และเกิดความสิ้นเปลืองหากไม่นำกลับไปใช้ใหม่

แต่ด้วยลักษณะของกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ที่มีการผลิตโดยใช้วัสดุหลายชนิดประกอบกันเป็นหลาย ๆ ชั้น จึงมีความแข็ง ความด้าน และความหนา สามารถกันน้ำกันซึมได้ และถุงนมที่มีความเหนียวและทำจากวัสดุพลาสติค ปัจจุบันจึงมีการนำไปแปรรูปเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่คือ ทำเป็นหลังคา เป็นเฟอร์นิเจอร์ เป็นแผ่นปาร์ติเกิ้ลบอร์ด และนำพลาสติคไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ

เทศบาลตำบลเมืองแกลงซึ่งมีพื้นที่หลุมฝังกลบเนื้อที่แปดสิบไร่ และได้ให้บริการแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่ถึง ๙ แห่ง มีความตระหนักและเล็งเห็นความสำีคัญของการใช้วัสดุต่าง ๆ อย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ จึงได้เปิดศูนย์รับซื้อกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ และถุุงนมขึ้น ณ ศูนย์การเรียนรู้ การบริหารจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อมประจำภาคตะวันออก สำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ถนนสุนทรภู่ขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญ คือโรงเรียนระดับประถมในความดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต ๒ ครอบคลุมอำเภอแกลง อำเภอวังจันทร์ และอำเภอเขาชะเมา โดยในช่วงเปิดเรียนภาคต้น ได้ประชาสัมพันธ์การรับซื้อวัสดุดังกล่าว เพื่อนำไปส่งสถานประกอบการได้แปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ต่อไป

ผลการดำเนินงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องกระทั่งบัดนี้ สามารถนำวัสดุกล่องนม กล่องน้ำผลไม้ และถุงนมแยกออกจากที่ต้องนำไปฝังกลบได้เป็นจำนวนมาก (รายละเอียดตามตารางด้านล่าง) ขณะที่นักเรียนและโรงเรียนสามารถนำวัสดุข้างต้นมาขายเพื่อก่อให้เกิดเป็นรายได้ต่อไป


เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงเชิญชวนทุกท่านและทุกโรงเรียนได้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้ เนื่องจากนักเรียนระดับประถมศึกษาต้องดื่มนมโรงเรียนทุกวัน และจะมีบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วเกิดขึ้นทุกวัน เพื่อช่วยกันชะลอการเต็มของหลุมฝังกลบขยะ เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนด้วยการนำกลับไปใช้ใหม่อย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และเพื่อก่อให้เกิดเป็นรายได้ โดยท่านสามารถติดต่อได้ที่
คุณนุชนาถ สุขาวดี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หมายเลข 086-3998788
คุณนิวัตน์ ยิ้มอยู่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 083-5979069

โดย ท่านนายกฯ สมชาย จริยเจริญ

December 9, 2010