การที่บรรพบุรุษได้สร้างอุโบสถด้วยความศรัทธา ถวายพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งปัญญา เป็นสัจจะธรรม การที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ และพบพระพุทธศาสนานั้นยาก ขอจงอย่าประมาท น้อมนำคำสั่งสอนของพระพุทธองค์มาประพฤติปฏิบัติโดยเริ่มจากรักษาศีล ๕ กุศลกรรมบถ เป็นพื้นฐานและศึกษาธรรมขั้นสูงต่อไปเพื่อเข้าถึงอริยสัจจะ การได้ไหว้พระบรมสารีริกธาตุ เสมือนได้ไหว้พระพุทธเจ้าโดยตรง ซึ่งเป็นสิ่งสักการะสูงสุดของพุทธบริษัทมีจิตมุ่งตรงให้เห็นธรรมเข้าถึงพระนิพพานเป็นสิ่งสูงสุด พระบรมสารีริกธาต

ประวัติการก่อสร้างพระประธาวัดสารนารถธรรมาราม

        พระอุโบสถ วัดสารนารถธรรมาราม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง อันเป็น มหาปูชนียสถานแห่งภาคตะวันออก ซึ่งได้ทำการก่อสร้างวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันอาทิตย์ ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๔ ปีจอ จุลศักราช ๑๓๐๘ ตรงกับวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๙ เวลา ๐๙.๒๗ น. เป็นต้นมา จนบัดนี้ (วันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. บันจุพระบรมธาตุในพระประธานเป็นเวลา ๑๐ ปีเต็ม) ส่วนใหญ่สำเร็จ ดังภาพข้างบนนั้น หากได้รับความร่วมมือร่วมใจจากท่านผู้มีจิตศรัทธา สละทรัพย์สมทบทุนในการก่อสร้าง ถาวรวัตถุนี้ก็จะสำเร็จเรียบร้อยในไม่ช้า

คำว่า "ระยอง", "เพ", "แกลง",
และทำเนียบกรมการเมืองแกลง ร.ศ.๑๑๒

        “ระยอง” เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีชื่อแปลกกว่าจังหวัดอื่น จะแปลความหมายก็ไม่ทราบเหมือนกัน ว่าแปลว่าอะไรตัวผู้เขียนเองก็เคยถูกถามและเคยสงสัยมานานแล้ว จึงได้พยายามค้นคว้าและสืบถามผู้เฒ่าผู้แก่อายุปูนร้อยปี

         ประวัติสังเขป ท่านพ่อหล่ำ ยั่งยืน พระราชอริยคุณาธาร (มหาสุวรรณณเถร) เจ้าคณะจ.ระยอง พระราชอริยคุณาธาร เป็นพระเถระผู้ใหญ่ที่ประกอบด้วยคุณธรรมความรู้อันประเสริฐ สมควรยกย่องสรรเสริญ และเคารพบูชาอย่างสูง ในด้านวัตรปฏิบัติ ท่านได้ศึกษาและปฏิบัติปัสสนากรรมฐานสม่ำเสมอตลอดมา เคยออกปฏิบัติธุดงควัตร ทำกิจไหว้พระสวดมนต์เป็นประจำทุกวัน

     หลวงแกลงแกล้วกล้า เดิมชื่อ บุญศรี เกิด พ.ศ. 2401 มีภูมิลำเนาอยู่ตำบลวรจักร จังหวัดพระนคร ต่อมาเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ร.ศ.122 (พ.ศ.2446) ท่านได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงแกลงแกล้วกล้า และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการเมืองแกลงถือศักดินา 800

เมืองแกลงของเราเมืองเก่าบรรพชน

        หนังสือ "เมืองแกลงของเรา เมืองเก่าบรรพชน"ที่ได้ใช้เวลาร่วม 2 ปี ในการสืบเสาะค้นหาข้อมูลหลักฐานในแง่มุมต่างๆ ว่าด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตของ เมืองแกลง จากนั้นได้รวบรวม จัดประชุมเสวนา วิเคราะห์และตีความข้อโต้แย้งต่างๆ มาหลายครั้ง ขณะนี้ได้จัดทำเป็นรูปเล่ม ความหน้า 604 หน้า


สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
68/1 ถนนเทศบาล 2 ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทร : 0-3867-5222 อัตโนมัติ 11 คู่สาย แฟกซ์ : 0-3867-1209
e-mail : webmaster@muangklang.com