ใครเอายอดมหาอุโบสถวัดสารนาถฯ ไป

            นับเป็นอีกภาพหนึ่งที่หายาก เพราะเมื่อมองครั้งแรก ก็รู้ได้ว่าอุโบสถด้านหลังแถวคนยืนถ่ายภาพคือ มหาอุโบสถวัดสารนาถธรรมาราม แต่เมื่อพิจารณามากกว่านั้น ก็จะเห็นว่าเป็นภาพอุโบสถที่ยังไม่มียอด เพราะกำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่ โดยสังเกตได้จากบนหลังคาอุโบสถยังมีช่างทำงานอยู่สามคน คะเนว่าเป็นภาพก่อนปี พ.ศ.๒๕๐๐ เพราะท่านเจ้าคุณมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดสารนาถฯ ในขณะนั้น สมัยที่ดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้ริ่เริ่มสร้างมหาอุโบสถหลังนี้ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๘๘ ชาวบ้านนิยมเรียกกันว่า “วัดใหม่” อยู่ระยะหนึ่ง
            เรื่องราวการก่อสร้างมหาอุโบสถหลังนี้ น่าสนใจติดตามเป็นอย่างยิ่งด้วยมีความอัศจรรย์อยู่หลายอย่างหลายประการปรากฏขึ้นตามประวัติที่ได้บันทึกไว้ อย่างน้อย พระประธานในมหาอุโบสถหลังนี้ ก็มีชื่อยาวที่สุดในโลกยิ่งกว่าพระประธานใด ๆ