ร้านค้าู่

                     ร้านค้าพาณิชย์ในตลาดสามย่านยุคก่อน เกือบจะทั้งหมดเป็นอาคารไม้ เช่นร้านสมใจที่เห็นในภาพ ยุคนั้น มักทำตู้ทรงสูงวางชิดกับผนังเพื่อเก็บสินค้า ซึ่งมีแบบเฉพาะตัวและผู้คนพากันนิยม แต่ปัจจุบันหาได้ยากแล้ว คะเนว่าภาพนี้คงมีอายุราวไม่ต่ำกว่าสี่สิบปี