บทบรรณาธิการ
 
           แม่น้ำประแสในวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น จากผลความพยายามของหน่วยงานทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล ตลอดจนประชาชน ทำให้เกิดเครือข่ายและกิจกรรมต่างๆ อย่างมากมาย ที่จะอนุรักษ์แม่น้ำเส้นเลือดสำคัญของชาวเมืองแกลงให้คงอยู่สืบไป
           ในอดีตที่ผ่านมาวิถีชีิวิตของชาวเมืองแกลงผูกพันอยู่กับสายน้ำ ในปัจจุบันก็เช่นกัน ลูกหลานของพวกเราในอนาคน คงจะรับทราบถึงความพยายามของพวกเรา และผู้เกี่ยวข้องทุกคนที่ปฏบัติต่อแม่น้ำประแสในวันนี้ และคงจะเกิดอุดมการณ์เช่นเดียวกับพวกเรา ต่อการอนุรักษ์แม่น้ำสายนีัให้อยู่คู่กับชาวเมืองแกลงตลอดไป
           การพัฒนาและการอนุรักษ์ต้่องอยู่คู่กันและต้องสมดุลย์กัน ซึ่งเป็นรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน หากว่าพวกเราทุกคนทั้งในปัจจุบันและอนาคต มีความรักต่อแม่น้ำประแสอย่างเช่นทุกวันนี้ เชื่อว่าบนแผนที่ของเมืองแกลงจะต้องมีแม่น้ำประแสปรากฎอยู่อย่างแน่นอน
 
สารบัญ