จุลสารรักษ์น้ำประแส
 
รักษ์น้ำประแส ปีที่ 4 ฉบับที่ 7 เดือนพฤษภาคม 2549
 
รักษ์น้ำประแสฉบับที่ 5 ประจำเดือนกรกฏาคม 2548
รักษ์น้ำประแสฉบับที่ 6 ประจำเดือนกันยายน 2548