ชุมชนในเขตเทศบาลฯ
ประกอบด้วยชุมชนในเขต 16 ชุมชน ด้วยกันคือ

ชุมชน
ประธานชุมชน
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
แหลมท่าตะเคียน นายอุดม ชำนาญศิลป์
092-4141770
หนองควายเขาหัก นายสมปอง งามเสงี่ยม
089-8348645
โพธิ์ทอง นายอาชาพล สำนักวิชา
061-8483769
พลงช้างเผือก นางไทรงาม คงคางาม
086-1466644
ในยาง นายอำนวย เสนาะ
080-8269660
แหลมยาง นายบุญรอด ปองความดี
098-9785997
หนองแหวน นางทัศนีย์ วงษ์จิราษฐ์
087-6414646
สารนารถ นายไกรวุฒิ สนทราพรพล
082-7150273
ดอนมะกอก นางจำรัส เจริญกิจ
086-5956600
แกลงแกล้วกล้า นายปรวีร์ วัฒนานุกิจ
081-6533332
สุนทรโวหาร นายอุระพงษ์ พูลสวัสดิ์พงษ์
087-5371144
หนองแตงโม นางทัศนีย์ วิสุทธาธรรม
086-4952271
มาบใหญ่

นายธนันท์ชัย เพชรพาณิชย์

095-4155155
โพธิ์เงิน นายดลฤทธิื ประเสริฐธรรม
092-4039655
หนองกระโดง นายสมศักดิ์ ตือติ่ง
081-9427883
บ้านเอื้ออาทรวังหว้า นายสายัณห์ รุ่งเรือง
086-3114376
คลิกเพื่อชมภาพใหญ่

Muangklang Municipality building

68 Tessaban 2 Rd. klang Rayong.21110

คลิกเพื่อชมภาพใหญ่...

February 4, 2018