สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.แบบปากเปิดเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม ซ.สารนารถ 2 ออกข้าง ร.ร.วัดสารนารถธรรมาราม ฝั่งถนนบ้านบึง-แกลง (โมดูล 3) ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ สรุปผลการประมาณราคา
ประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-Auction โึครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ประปาแห่งที่ 1
(ร่าง)ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) งานจ้างเหมาปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิต (MODIFY) จากกำลังผลิต 250 ลบ.ม./ชม. เป็น 400 ลบ.ม./ชม.  สถานีผลิตน้ำประปาหนองแหวน
ประกาศรายชื่อพนักงานเทศบาลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำรงตำแหน่งบริหาร + ใบสมัคร + ผนวก ก. + ผนวก ค. + ระเบียบที่ต้องใช้สอบ


ประกาศรับสมัครผู้มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ตั้งแต่ระดับ ปวส.ขึ้นไป)  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ + ใบสมัคร
บริษัท โกรเฮ่ สยาม จำกัด รับสมัครบุคคลากรจำนวนมาก
(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ ป.E๑/๒๕๕๘ การจ้างเหมาปรับปรุงระบบเพิ่มกำลังผลิตน้ำประปา
สอบราาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศาลาดอนมะกอก เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 8/2558 แสดงวงเงินงบประมาณ ประมาณราคา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


สอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าถนนชนิดใช้หลอด LED ขนาด 50 ถึง 80 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์จับยึด เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 3/2558 ตารางแสดงราคากลาง รายละเอียดคุณสมบัติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น สำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาลตำบลเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง + คะแนนประวัติการรับราชการ


ประกาศรับสมัครผู้มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงกว่าการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ตั้งแต่ระดับ ปวส.ขึ้นไป)  ภาคเรียนที่ ๑  ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ + ใบสมัคร
รับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง จำนวน ๘ ตำแหน่ง 
รับโอนพนักงานเทศบาล มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา (นักบริหารการศึกษา ๖)


เทศบาลขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 ในวันที่ 26 พ.ย Download ระเบียบวาระ
งานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณศาลาต้นโพธิ์ ตรอกลุงร่ม กิจกรรม ประกวดหนูน้อยนพมาศ / ประกวดเงาเสียงเพลงลูกทุ่ง ระหว่างวันที่ 24 - 25 พ.ย.


พิธีเปิดถนนสายสุนทรโวหาร (วงเวียนใน) และโครงการตลาดนัดชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก อ.แกลง "กิน ใช้ ช้อป OTOP เมืองแกลง" เวลา 18.30 น. ณ ถนนสุนทรโวหาร วันที่ 9 พ.ย.กำหนดการพิธีเปิดประชุมพิจารณาขอรับความเห็นชอบในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลฯ วันที่ 22 ต.ค. Download ระเบียบวาระของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ Download ระเบียบวาระของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ


งานประเพณีตักบาตรเทโว บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน ในวันที่ 28 ต.ค. เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป Download กำหนดการ Download ประกาศรับสมัครเทพีเทโวโรหนะ
พิธีมอบทุนการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 22 ต.ค. เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 Download กำหนดการ
เชิญร่วมพิธีวันปิยมหาราช ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่ว่าการอำเภอแกลง ในวันที่ 23 ต.ค. เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป Download กำหนดการ


การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี 2558 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3 ในวันที่ 5 ต.ค. เวลา 14.00 น. Download ระเบียบวาระ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ในวันที่ 29 ก.ย. 2558 Download รายงานการประชุม
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 ในวันที่ 29 ก.ย. เวลา 10.30 น. Download ระเบียบวาระ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2558 ในวันที่ 17 ก.ย. 2558 Download รายงานการประชุม
ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2558 วันที่ 17 กันยายน เวลา 10.30 น.


รายงานการประชุมกรรมการหาข้อยุติเพื่อร่วมกันปรึกษาและเสนอบุคคลซึ่งมิได้เป็นนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี เลขานุการ นายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และมิได้เป็นสมาชิกสภาเทศบาล ทำหน้าที่ประธานกรรมการหาข้อยุติ ในวันที่ 4 ก.ย. 2558 Download รายงานการประชุม
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 ในวันที่ 2 ก.ย. 2558 Download รายงานการประชุม


เทศบาลตำบลเมืองแกลง เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาฯ ในวันที่ 2 ก.ย. เวลา 10.30 น. Download ระเบียบวาระ


ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง   สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประุชุมสภาฯ ชั้น 3 เืทศบาลฯ วันที่ 14 ส.ค. เวลา 10.00 น. Download ระเบียบวาระ Downlad รายงานการประชุมเมื่อ 29 พ.ค.58
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558  วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 Download รายงานการประชุม 
  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 Download รายงานการประชุม
สอบราคาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 7/2558 ตารางแสดงวงเงินบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างเหมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกถนนเกาะหนองโบสถ์ ซอยแยกเข้าบ้านนายชิด เสนาะ (ชุมชนในยาง) เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 6/2558 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง สรุปประมาณการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกถนนเกาะหนองโบสถ์ ซอยแยกเข้าบ้านนางประจวบ เสนาะ (ชุมชนในยาง) เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 5/2558 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง สรุปประมาณการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
สอบราคาจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบรางเลื่อน เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 3/2558 ตารางแสดงวงเงิน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา


ประกาศรับสมัครผู้มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงกว่าการศึกษาัขั้นพื้นฐาน (ตั้งแต่ระดับ ปวส.ขึ้นไป) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ประจำปีงบประมาณ 2558 ใบสมัคร
ประกาศการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนภายในเขตเทศบาล ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์รับเลือกตั้งเป็นประธานชุมชน
ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหามหาราชินี กำหนดการ
ทำไมฝนนี้ประปาจึงขุ่น...............! ในปีงบประมาณ 2558 จึงได้มีการปรับปรุงเพิ่มกำลังผลิตน้ำประปา ต้องมีการรื้อถอนระบบเดิมออกแล้วติดตั้ง/ปรับปรุงอุปกรณ์เพิ่มเติมเข้าไป ทำให้ไม่สามารถเติมสารตกตะกอนน้ำได้ตามปกติ มีเพียงการกรองตะกอนและเติมสารละลายคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อโรคเท่านั้น
สอบราคาจ้างเหมาซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถแบ็คโฮร์ ยี่ห้อแคตเตอร์ฟิลลาร์ ทะเบียน ตค 208 เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 4/2558 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ รายละเอียดแนบท้าย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณครั้งที่ 1 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ครั้งที่ 2) เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 2/2558 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างส้วม โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา จำนวน 1 หลัง เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 3/2558  ตารางประมาณราคา ปร.4 ปร.5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
สอบราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาท่อเมนจ่ายน้ำปรปา จำนวน 1 โครงการ
สอบราคาซื้อสารส้มและคลอรีน
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมดาดฟ้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประมาณราคา
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารศาลาแหลมยาง (ครั้งที่ 2) เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2558 ปร.4 ปร.5 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงอาคารศาลาแหลมยาง
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 16 รายการ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าชนิดไฮแมส จำนวน 3 โครงการ


เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 วันศุกร์ที่ 29 พ.ค. เวลา 10.00 น. ระเบียบวาระ หนังสือจากที่ว่าการอำเภอแกลง เรื่อง การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดมูลฝอย
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558  วันอังคารที่ 7 เม.ย. 2558 Download รายงานการประชุม
กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2558 กฎเข้ม 8 ข้อห้ามสงกรานต์
กำหนดการออกพื้นที่ประชาคม จำนวน 13 ชุมชน ในวันที่ 26 ม.ค. - 19 ก.พ. 58ขอเิชิญร่วมเดินเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช วันพุธที่ 3 ธ.ค.เวลา 16.00 น. ณ บริเวณร้านเจียวโภชนา เดินไปยังสวนสนามกีฬาฯ แผนผังเส้นทาง
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2557
ผลการดำเนินการจัดซ์้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ในรอบปีงบประมาณ 2556-2557 โดยวิธีตกลงราคา
รายละเอียดโครงการและราคากลาง จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2557
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาฯ วันที่ 21 พ.ย.เวลา 10.00 น.ระเบียบวาระ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
 
 

 

ตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลแกลง

วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐เวลา ๑๐.๐๐ น. เชิญผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ มาร่วมรับทราบกฎกติกาในการจำหน่ายสินค้า ในตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น ๓ โดยเปิดตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ในวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ตลาดสีเขียว สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติและสาธารณะ ๘๐ พระพรรษา อ่านต่อ...

แกลง สังคมคาร์บอนต่ำ ออกอากาศเมื่อ 8 กันยายน 2555


 
- คลิกที่นี่เพื่อชมรายการตัวเต็ม -
 

หนังสือ สารคดี
ฉบับที่ 339 เดือน พฤษภาคม 2556
คอลัมน์ สร้างเด็กรักษ์ถิ่น
กับโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา

นายกสมชาย จริยเจริญ

คลิกเืพื่ออ่านต่อ...

หนังสือ หมอชาวบ้าน www.doctor.or.th
ฉบับที่ 410 เดือน มิถุนายน 2556
คอลัมน์ "คิดนอกกรอบ" สร้างเมือง "สีเขียว"
นายกสมชาย จริยเจริญ

คลิกเืพื่ออ่านต่อ...

 
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เทศบาลตำบลเมืองแกลง
งานประเพณีตักบาตรเทโว ปีที่ 49 วันที่ 9 ต.ค.เวลา 07.00 น. ณ สี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน กำหนดการ
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสภาฯ วันที่ 30 ก.ย.เวลา 13.30 น.ระเบียบวาระ
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 เวลา 09.30 น. วันที่ 19 ก.ย. ระเบียบวาระ
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 7 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 เวลา 13.30 น. วันที่ 30 ส.ค. ระเบียบวาระ
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 เวลา 10.00 น. วันที่ 5 ส.ค. ระเบียบวาระ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง


สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ชนิดพาสเจอร์ไรส์ ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 และอาหารเสริม (นม)โรงเรียน ชนาด ยู เอช ที ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2557 โดยวิธีสอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทาสีอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง (ภายนอก)
สอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยา จำนวน 16 รายการ
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ เครื่องดนตรีไทย จำนวน 11 รายการ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน จำนวน 2 โครงการ
สอบราคาซื้อวัสดุยาและเวชภัณฑ์ในโครงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 เวลา 13.30 น. วันที่ 26 ส.ค. ระเบียบวาระ
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 เวลา 09.00 น. วันที่ 21 ส.ค. ระเบียบวาระ
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 เวลา 10.00 น. วันที่ 20 ส.ค. ระเบียบวาระ
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 เวลา 09.00 น. วันที่ 19 ส.ค. ระเบียบวาระ
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 เวลา 13.30 น. วันที่ 15 ส.ค. ระเบียบวาระ


งบทดลองปี 2557 เดือน มกราคม 2557 / กุมภาพันธ์ 2557 / มีนาคม 2557 / เมษายน 2557 / พฤษภาคม 2557 / มิถุนายน 2557 / กรกฎาคม 2557 / สิงหาคม 2557 / กันยายน 2557
งบทดลองปี 2556 เดือน ตุลาคม 2556 / พฤศจิกายน 2556 / ธันวาคม 2556
การประกวดวงดนตรีเพื่อเยาวชน ประจำปี 2557 String for mom 2014 ระเบียบการ ใบสมัคร


อบรมกิจกรรมโครงการโรงเรียนร่วมใจประหยัดไฟฟ้า หลักสูตร "เยาวชนไทยรุ่นใหม่ใส่ใจพลังงานไฟฟ้า" ณ อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาและสวนสาธารณะฯ วันที่ 18 ก.ค. เวลา 09.00 น.
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลเมืองแกลง เชิญร่วมเสวนาเพื่อการปฏิรูป 15 กค. เวลา 9.30 น.
งานประเพณีถวายเทียนจำนำพรรษา วันที่ 7 - 9 ก.ค. เวลา 9.30 น.
เทศบาลฯ ออกพ่นสารเคมีกำจัดยุงในเขต วันที่ 3 มิ.ย. - 16 ก.ค. เวลา 16.30 น. Download กำหนดการ
รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557
คำสั่งที่ 153/2557 แต่งตั้งประธานและเลขานุการ/คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง
คำสั่งที่ 133/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง
สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟประดับบริเวณงาน ระบบเครื่องเสียงบริเวณงานและเวทีการแสดงต่างๆ โครงการประเพณีทำบุญกลางบ้าน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเวทีกลางน้ำ , สะพานทางเดินพร้อมท่าน้ำลงเรือ, แพที่นั่งกลางน้ำและซุ้มจำหน่ายอาหาร โครงการประเพณีทำบุญกลางบ้าน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2557
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา ถนนหนองกันเกราจากปากทางเข้าอำเภอแกลง ถึงบ้านป้าอร จำนวน 1 โครงการ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนแหลมยาง ซ.4 (ส่วนที่เหลือถึงปากซอย)
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยตรวจสอบสภาพภูมิอากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งให้จ.ระยอง ระวังอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม 4-8 มิ.ย. 57


ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 32/2557 เรื่อง ระงับการออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชน ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย และสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ


ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 27/2557 เรื่อง การถ่ายทอดออกอากาศของสถานีวิทยุ โทรทัศน์ภาคพื้นดิน ระบบดิจิตอลและสถานโทรทัศน์ที่ได้รับอนุญาต สัญญา หรือสัมปทานจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ


ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารพยาบาลและเสาธงฯ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา บ้านโพธิ์ทอง ตำบลทางเกวียน ขนาด 12*18 เมตร ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาสุขศาลาเยียวยาโลกร้อนและป่านิเวศ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลเมืองแกลง (ชุมชนในยาง)


สอบราคาจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดถนนโดยการกวาดถนนและทางเท้า บริเวณถ.หนองกันเกรา, ถ.บ้านบึง-แกลง , ถ.มาบใหญ่รวมซอย , ถ.ศาลาตาผ่อง, ถ.มาบใหญ่ ซ.5 นพเก้า, ถ.มาบใหญ่ ซ.7 หนองแตงโม
สอบราคาจ้างเหมาบริการเอกชนรักษาความสะอาดถนนและทางเท้า จำนวน 14 สายสอบราคาจัดซื้อระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา และโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา แบบอินฟาเรด ชนิดติดภายนอกอาคาร จำนวน 24 ตัว พร้อมเรื่องบันทึกภาพขนาด 32 ช่อง
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 17/2557 เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 พ.ค. 57 ระเบียบวาระ
ประกาศปิดโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา วันที่ 23 - 25 พ.ค.ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 9/2557
เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ในวันที่ 8 พ.ค. 57 Download ระเบียบวาระ
เชิญนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีน ยาคุมกำเนิด ตามโครงการเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ระหว่างวันที่ 24 เม.ย. - 8 พ.ค. เวลา 16.30 - 20.30 น.
กำหนดการและเส้นทางขบวนแห่ งานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุเมืองแกลง 13 เม.ย. 57
สูจิบัตรงานบุญกลางบ้านปีที่ 11 ในวันที่ 8-12 เมษายน 2557 ณ ศาลาต้นโพธิ์
สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาต้นไม้และหญ้าสถานที่ต่างๆ รวม ๒ แห่ง และเกาะกลางถนนสายต่างๆ รวม ๖ แห่ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดูแลตัดแต่งต้นไม้สวนสุขภาพและสวนหย่อมของเทศบาล ๑๐ แห่ง
สอบราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา และบาทวิถีทางเท้าถนนแกลงกล้าหาญ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนเทศบาล 2 จากร้านมิตรยนต์ (ต่อจากของเดิมที่ทำไว้)
ประมูลจ้างก่อสร้างถนนทางเท้า ทางจักรยาน บริเวณหน้าอาคารเรียนโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Aution)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างห้องแสดงผลิตภัณฑ์สินค้า (ศูนย์การเรียนรู้ฯ) โดยวิธีสอบราคา
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) ถนนพลงช้างเผือก ต่อจากของเดิม
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทาสีตีเส้นเนินชะลอความเร็วและบริเวณ
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชนและกระบวนงานบริหาร ที่ปรับลดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน
คำสั่งที่ 31/2557 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติราชการแทน


เชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 7 ม.ค. เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 Download ระเบียบวาระการประชุมเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ในวันศุกร์ที่ 3 ม.ค. เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 Download ระเบียบวาระการประชุม
แผนจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2557
เทศบัญญัติเรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2557
คำสั่งที่ 31/2557 เรื่องการมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติราชการแทน
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนังาน รวม 6 รายการ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา จำนวน 2 โครงการ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยบ้านลุงเวช บริเวณแหลมท่าตะเคียน
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงทางเท้าถนนหนองกันเกรา บริเวณหน้าบ้านลุงวิเชียรและหน้าร้านจักรีไดนาโม
ทำเนียบแผนงานและโครงการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ฉบับเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4
ทำเนียบแผนงานและโครงการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ฉบับเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3
ทำเนียบแผนงานและโครงการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ฉบับเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2
ทำเนียบแผนงานและโครงการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) ฉบับเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) เทศบาลตำบลเมืองแกลง
รายงานการรับเงินจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2556
สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนการดำนินงานประจำปี 2557 เทศบาลตำบลเมืองแกลง
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยบ้านนายโกมินทร์ (บริเวณบ้านคุณป) ชุมชนโพธิ์ทอง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนหน้าประปา (ศูนย์การเรียนรู้)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้งและปรับปรุงถนนเทศบาล 3 ซอย 4 ซอยแยกข้างบ้านเฮียลุ้น
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงเรือนจอดรถราง บริเวณอาคารงานป้องกันฯ
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนแยกจากทางเข้าสวนสุขภาพในยางยางขวามือ
ประชาสัมพันธ์ ตรวจรับงานจ้าง ปรับปรุงถนนหน้าโรงฆ่าสัตว์ (ศูนย์การเรียนรู้) บริเวณอาคารงานป้องกันฯ 23 ก.ย. 56
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2  ประจำปี  ๒๕๕๖วันศุกร์ที่  20  กันยายน ๒๕๕๖
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 21 ต.ค.
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง การควบคุมการนำช้างมาหารายได้ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง พ.ศ.2556
ประกาศหลักสูตรท้องถิ่น ประถมศึกษา ร.ร.วัดพลงช้างเผือกและร.ร.วัดสารนาถฯ ภาคเรียนที่ 1/2556
Toward Climate-Friendly Waste Management : To Potential of Integrated Municipal Solid Waste Management
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับการจ้าง ก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกซอยจันทวิทย์ 20 ส.ค. 56

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ  สมัยที่ 3 ประจำปี  ๒๕๕๖ วันอังคารที่  13  สิงหาคม ๒๕๕๖

ประชาสัมพันธ์ตรวจรับพัสดุ ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้งที่ศูนย์การเรียนรู้ แบบอินฟราเรด 12 ตัว 26 มิ.ย. 56
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 - 2558)

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ประจำปี  ๒๕๕๖ วันอังคารที่  ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

คำสั่งเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ 188/2556 เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติราชการแทน
ประชาสัมพันธ์ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างและปรับปรุงเสริมผิวจราจร (Overlay) ถนนมาบใหญ่ 22 พ.ค. 56
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2556
รายงานผลการลงประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชนทั้ง 13 ชุมชน
กำหนดการออกพื้นที่ประชุมประชาคม เพื่อรับฟังปัญหาและความคิดเห็นของประชาชน จำนวน 13 ชุมชน
เชิญร่วมประชาคมชุมชนเพื่อจัดทำแผนชุมชน
แผนการดำเนินงานประจำปี 2556
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายงานประจำปี 2556
ประกาศ กระบวน ชั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน และกระบวนงานบริการที่ปรับลดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 17 เม.ย.56
 
ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ในวันที่ 7 มี.ค.56
กรอบอัตรากำลังลูกจ้างประจำ 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2555 - 2557
กรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2555 - 2557
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี ระหว่างปี พ.ศ. 2556 - 2559
คำสั่งมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปฏิบัติราชการแทน 30 ธ.ค. 54
ประกาศ กระบวน ชั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน และกระบวนงานบริการที่ปรับลดระยะเวลาปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน 30 ธ.ค.54
สอบราคาจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดถนน โดยการกวาดถนนและทางเท้า บริเวณถนนหนองกันเกรา , ถนนบ้านบึง - แกลง และถนนมาบใหญ่รวมซอย
สอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และบาทวิถีทางเท้าถนนแกลงกล้าหาญ
สอบราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดูแลตัดแต่งต้นไม้สวนสุขภาพและสวนหย่อมของเทศบาล 1 แห่ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลตัดแต่งต้นไม้ และหญ้าสถานที่ต่างๆ รวม 2 แห่ง และเกาะกลางถนนสายต่างๆ รวม 6 แห่ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดูแลรักษาเกาะกลางถนน รวม 1 แห่ง และสวนหย่อมริมทางถนนสายต่างๆ รวม 7 แห่ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดถนน โดยการกวาดถนนและทางเท้า จำนวน 10 สาย
สอบราคาจ้างเหมางานเนินชะลอความเร็ว และงานเส้นบังคับการจอดยานยนต์
งานบุญกลางบ้าน ปีที่ ๙ ตอน "นบแม่ธรณีชลธาร ถ้วนธัญญาหาร พ่างเนาวิมานธานินทร์" วันที่ 21 - 25 มี.ค. Download สูจิบัตร


การประชุมวิพากษ์หลักสูตรสถานศึักษา โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ในวันเสาร์ 28 ม.ค. เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลฯ กำหนดการ
ทำเนียบแผนงานและโครงการ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2555 - 2557) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3
แผนการดำเนินงานประจำปี 2555
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร พ.ศ. 2554
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2555
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิมเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2554
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555
ตารางกิจกรรมการกินเจ โรงเจกุยอิงเกาะ 26 กย. - 6 ต.ค. 54
สอบราคาจ้างเหมาพิมพ์หนังสือ "บันทึกฟ้าเมืองแกลง"
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อน้ำดิบ จากปากทางถนนสุนทรภู่ ซอย 5 ถึงโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"
สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และบาทวิถีทางทางเท้าถนนแกลงกล้าหาญ
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา ฝั่งทิศใต้ของถนนเริ่มจากสะพานท่าฉลองจนถึง ถนนเข้าสนามกีฬาฯ บริเวณถนนท่าฉลอง (ร้านลมโชย)
สอบราคาจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดโดยการกวาดถนนและทางเท้า จำนวน 10 เส้น
สอบราคาจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดโดยการกวาดถนนและทางเท้า บริเวณถนนหนองกันเกรา , ถนนบ้านบึง - แกลง ,และถนนมาบใหญ่รวมซอย
สอบราคาโครงการจ้างเหมาเอกชนดำเนินการดูแลรักษาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และบาทวิถีทางเท้าถนนแกลงกล้าหาญ
สอบราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดูแลรักษาเกาะกลางถนน รวม 1 แห่ง และสวนหย่อมริมทางถนนสายต่างๆ รวม 7 แห่ง
สอบราคาจ้างเหมาบริการเอกชนดูแลตัดแต่งต้นไม้สวนสุขภาพและสวนหย่อมของเทศบาล 10 แห่ง
สอบราคาจ้างเหมาโครงการเอกชนดำเนินการดูแลตัดแต่งต้นไม้ และหญ้า ถานที่ต่างๆ รวม 2 แห่งและเกาะกลางถนนสายต่างๆ รวม 6 แห่ง
ประกาศสอบราคาสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อแซมอาคารตลาดเทศบาล 1 (ครั้งที่ 2)
สอบราคาจ้างเหมาบริการเอกชนทำความสะอาดถนนโดยการกวาดถนนและทางเท้า จำนวน 10 สาย
ประกาศสอบราคาสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อแซมอาคารตลาดเทศบาล 1
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รวม 12 รายการ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้าปี (พ.ศ.2554 - 2558)
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างวางท่อเมนจ่ายน้ำประปา บริเวณถนนเทศบาล 2 ฝั่งทิศตะวันออก
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนในหมู่บ้านลาวัณย์เสถียร (เส้นที่ 1)
โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)(ครั้งที่ 2)
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนในหมู่บ้านลาวัณย์เสถียร (เส้นที่ 1) โดยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนหมู่บ้านพรเทพโฮมวิลล่า (นพเก้า ซ.9) (เส้นที่ 1)
สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนซอยสารนารถ 1
สอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้ำถนนพลงช้างเผือก ซอย 1 (ทำต่อจากของเดิมที่เคยทำไว้)
สอบราคาก่อสร้างและปรับปรุงซอยบนเนิน ตอนที่ 3 ต่อจากของเดิม
สอบราคาก่อสร้างและปรับปรุงถนนเทศบาล 3 ซอย 2 (ซอยสนามแบดนันทบุตร)
สอบราคาก่อสร้างและปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ้ซอยแยกระหว่างถนนมาบใหญ่ ซอย 2 กับซอย 4
(เส้นที่ 1)
สอบราคาก่อสร้างและปรับปรุงถนนซอยบ้านป้าฝุ่น (ชุมชนมาบใหญ่)
สอบราคาก่อสร้างและปรับปรุงซอยแยกจากวอยนายหยง กล้าหาญ ไปเชื่อมถนนสุนทรภู่ ซอย 5
download เอกสาร "เมืองคาร์บอนต่ำ" English version 1 / version 2
เทศบาลฯร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ.ระยอง จัดกิจกรรมอนุรักษ์แม่นำ้ประแส ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับมอบบ่อ/ถังดักไขมัน ฟรี ติดต่อกองสาธารณสุข (โทร 038-675222 ต่อ 113) ภายใน 31 มี.ค.53
ช่วยกันเสียภาษี เพื่อนำเงินมาพัฒนาบ้านเมืองภาษีป้าย 4 ม.ค. - 31 มี.ค.53 อ่านต่อ...
งานบุญกลางบ้าน ปีที่ ๗ ตอน "ดินน้ำสัมบูรณ์ เกษตรเมืองเพิ่มพูน เกื้อกูลทุกชีวา" ณ ศาลาต้นโพธิิ์ ๑๐ - ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๓ กำหนดการ
ผู้ว่าราชการ จ.ระยอง เรียกประชุมสภาเทศบาลฯ ครั้งแรก 25 พ.ย. 52 กำหนดการ
ประกาศให้ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2552 - 2554 ) ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
download ! แบบฟอร์มชำระค่าน้ำประปาผ่านธนาคารกรุงไทย หมดปัญหาโดนตัดมาตรวัดน้ำ
เส้นทางเดินรถ ขสมก. (ขนส่งเมืองแกลง) สำหรับนักเรียน ร.ร.วัดสารนาถฯ เริ่มเดินรถ พฤ.18พย.นี้
เริ่มจัดระเบียบการจอดยานยนต์ ถนนเทศบาล 2 ซอย 8 (ซอยวัฒนานุกิจ) ตลอดสาย
 
 

ตรวจเยี่ยม ดูที่ดินของมูลนิราชประชานุเคราะห์ฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคนจากส่วนกลางเดินทางเข้าตรวจเยี่ยม ดูที่ดินของมูลนิราชประชานุเคราะห์ฯ ที่มีผู้น้อมเกล้าฯ ถวาย บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น ๓ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

วันสุนทรภู่กวีโลก

วันอังคารที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันสุนทรภู่กวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งที่ ๔๙ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ชมภาพ...

ประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข

วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายจรูญโรจน์ มัญชุนากร รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ปลัดเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ร่วมประชุมการจัดทำบันทึกข้อตกลง(MOU) โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ชมภาพ...

ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาบริเวณลุ่มน้ำประแสร์

วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลง ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาบริเวณลุ่มน้ำประแสร์ร่วมกับ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก สำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๖ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะทำงานณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น ๓ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

Highlight บรรยากาศ งานประเพณีบุญกลางบ้าน อ.แกลง จ.ระยอง ปีที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ณ หอประวัติเมืองแกลงและศาลาต้นโพธิ์
Highlight บรรยากาศ งานประเพณีบุญกลางบ้าน อ.แกลง จ.ระยอง ปีที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประวัติเมืองแกลงและศาลาต้นโพธิ์
Highlight บรรยากาศ งานประเพณีบุญกลางบ้าน อ.แกลง จ.ระยอง ปีที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประวัติเมืองแกลงและศาลาต้นโพธิ์
Highlight บรรยากาศ งานประเพณีบุญกลางบ้าน อ.แกลง จ.ระยอง ปีที่ ๑๕ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประวัติเมืองแกลงและศาลาต้นโพธิ์

Highlight บรรยากาศ งานประเพณีบุญกลางบ้าน อ.แกลง จ.ระยอง ปีที่ ๑๕

ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑

ณ หอประวัติเมืองแกลงและศาลาต้นโพธิ์

ประชุมพิจารณาการแก้ไขปัญหาความต้องการจากการประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนฯ ร่วมประชุมพิจารณาการแก้ไขปัญหาความต้องการจากการประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน จำนวน ๑๖ ชุมชน เกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ฉบับเเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง เพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการแก้ปัญหาตามโครงการไยนิยมยั่งยืนตามอำนาจหน้้าที่และแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยได้ซักซ้อมสำหรับการดำเนินงานโครงการไทยนินมยั่งยืน ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น ๓ เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ชมภาพ...

จัดโครงการอบรมหมอชุมชนในพระราชประสงค์ กิจกรรมโภชนาการพื้นฐานและอาหารเป็นยา

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดโคงการอบรมหมอชุมชนในพระราชประสงค์ กิจกรรมโภชนาการพื้นฐานและอาหารเป็นยา เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามแนวพระราชดำริด้านการสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๖๑ ดำเนินการโดยชุมชนทั้ง ๑๓ แห่ง เทศบาลตำบลเมืองแกลง ณ อาคารเอนกประสงค์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา

ชมภาพ...

"ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก"

วันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ นำคณะอสม.เข้าศึกษาดูงาน "ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก" ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น ๓ และโรงคัดแยกขยะ เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ชมภาพ...

เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่๔

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ รุ่นที่๔ โดยมี สจ.ดร.กนกวรรณ เบญจาทิกุล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง/นายสันติชัย ตังสวนิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาลฯ ร่วมเปิดงานด้วย ณ อาคารเรือนพยาบาล โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ชมภาพ...

"ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม สามย่านบ้านเรา"
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

 

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ตลาดประชารัฐ ตลาดวัฒนธรรม สามย่านบ้านเรา"
โดยมี สจ.ดร.กนกวรรณ เบญจาทิกุล กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วย นายสันติชัย ตังสวนิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล และผู้นำชุมชนเข้าร่วมในการจัดงานครั้งนี้ ณ หอประวัติเมืองแกลง เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ชมภาพ...

การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเมืองแกลง"

วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมและลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลเมืองแกลง" ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น ๓ และโรงคัดแยกขยะ เทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่น      (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด ตรวจประเมินประสิทธิภาพจำนวน    ๕ ด้าน (ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารบุคคล และกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ และด้านธรรมมาภิบาล) ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น ๓ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

นำคณะเข้าศึกษาดูงาน "ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก"

วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์นำคณะเข้าศึกษาดูงาน "ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ภาคตะวันออก" ณ หอประชุมสภาฯ ชั้น ๓ และโรงคัดแยกขยะ เทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพ...

ตรวจประเมินโครงการประกวดโรงเรียนและชุมชน ปลอดขยะ (Zero waste) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะกรรมการจากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ (ชลบุรี) ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมิน โครงการประกวดโรงเรียนและชุมชน ปลอดขยะ (Zero waste) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับภาค ณ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหว้า) โดยมีนายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล และชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง (วังหว่้า) ร่วมต้อนรับ ชมภาพ...

ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยม และติดตามการจัดการขยะมูลฝอย

วันเสาร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๑
นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมแล ะติดตามการจัดการขยะมูลฝอย ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ณ ชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหว้า) เทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยมีนายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลง/ นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาล และชุมชนบ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหว่้า) ร่วมต้อนรับ ชมภาพ...

โครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแก ลง/ นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาล และกลุ่มสตรีอาสาจำนวน ๗๐ คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง (การพับเหรียญด้วยริบบิ้น) ประจำปี ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น ๓ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

การประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันพุธที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นางกานดา นามสง่า ปลัดเทศบาลฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมรับฟังควา มคิดเห็น ในร่างเทศบัญญัติเทศบาลเมืองแกลง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ชมภาพ...

การประชุมเพื่อเตรียมจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

 วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนฯ และพนักงานราชการ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมณ ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๓ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

ประชุมปรึกษาหารือถนนคนเดิน

วันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ผู้นำชุมชน และชมรมต่างๆ ได้เข้าประชุมปรึกษาหารือ การจัดการแสดงเนื่องในพิธีเ ปิดถนนสายวัฒนธรรม "สามย่านบ้านเรา"  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพ...

วันพุธที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑  การประชุมติดตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม "โครงการไทยนิยม ยั่งยืน" ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในกรอบเรื่องที่ 3 ชุมชนอยู่ดีมีสุข ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) ซึ่งมุ่งหวังให้ประชาชนในหมู่บ้าน / ชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน / ชุมชน เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในหมู่บ้าน / ชุมชน โดยให้คณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชน เป็นกลไกในการบริหารจัดการโครงการ ชมภาพ...
การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561
ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2561
เทศบาลตำบลเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง
ในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน  2561 อ่านต่อ...
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยกองวิชาการและแผนงาน ได้ให้การต้อนรับศูนย์ส่งเสริมวนศาสตร์ชุมชนที่ ๖ (ระยอง) จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ และเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง หลักสูตร "สร้างป่าพัฒนาเมือง" เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ "สุขศาลา เยียวยาโลกร้อนเมืองแกลง" เทศบาลตำบลเมืองแกลง อ่านต่อ...

งานวันเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2561
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 นายสันติชัย ตังสวานิช ได้นำบุคลากรเทศบาลตำบลเมืองแกลงทำบุญเนื่องในวันเทศบาล อ่านต่อ...

 

โครงการกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑
เทศบาลตำบลเมืองแกลง ประชุมชี้แจงกติกาในการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จับฉลากสี จับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท อ่านต่อ...

งานประเพณีบุญกลางบ้าน ปีที่ 15
วันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561

เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้รับเกียรติจาก นายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลง เข้าร่วมพิธีทางศาสนา รับพระทางน้ำ และทำบุญเมือง ณ ศาลาต้นโพธิ์ โดยมี นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และประธานชุมชนเข้าร่วมพิธี อ่านต่อ...

วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ทางเทศบาลฯได้รับเกียรติจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายปิยะ ปิตุเตชะ พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์ ตั้งเจริญสุทธิชัย, นายจรัญ ความเพียร เลขานุการนายก อบจ.ระยอง , ดร.กนกวรรณ เบญจาทิกุล สจ. อบจ.ระยอง , ท่านประชิด ชินราช และแขกผู้มีเกียรติ เข้าเยี่ยมชมงานเยี่ยมชมงานบุญกลางบ้านปีที ๑๕ ให้การต้อนรับโดยทางคณะผู้บริหารเทศบาลฯ นำโดยท่านนายกฯ สันติชัย ตังสวานิช , ท่านรองนายกฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร , ท่านรองนายกฯ อิสรีย์ ปานงาม , ท่านที่ปรึกษานายกฯ เกรียงไกร กิตติไพศาลศิลป์ อ่านต่อ...

วันศุกร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑เทศบาลตำบลเมืองแกลงได้เข้าร่วมการจัดงานพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบรมราชวงศ์จักรี ณ ศาลาประชาคมอำเภอแกลง ชมภาพบรรยากาศ...

วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
นางสาวปณิชา จันทยุง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแจนแวน อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ นำคณะมาศึกษาดูงาน เรื่อง การลดโลกร้อนด้วยวิถีพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้ "สุขศาลาเยียวยาโลกร้อน เมืองแกลง" อ่านต่อ...
วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑
นายชาญวิทย์ เตียวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นำคณะมาศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ อ่านต่อ ...
วันพุธที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑
นายแก้วดี เตชะปุ๊ก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแลง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นำคณะมาศึกษาดูงาน เรื่อง การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ด้านพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ อ่านต่อ ...

วันจันทร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑

ปศุสัตว์จังหวัดระยอง ตรวจโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเมืองแกลง

พิธีเปิดงานประเพณีบุญกลางบ้าน ปีที่ 15
วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561

ทางเทศบาลฯ ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เรือโท ศตวรรษ  อนันตกูล เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยท่าน ดร.กนกวรรณ เบญจาทิกุล สจ. อบจ.ระยอง , ท่านวิทิต ลาวัลย์เสถียร , ท่านนายแพทย์บัญญัติ เจตนจันทร์ , พ.ต.อ.ชัยพงษ์ แสงพงษ์ชัย ผกก.สภ.แกลง , ท่านประชิด ชินราช โดยทางคณะผู้บริหารเทศบาลฯ อ่านต่อ...

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ระหว่างวันที่ 13 มีนาคม 61 - 23 มีนาคม 2561

ชมภาพบรรยากาศ...

วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 นางจำรัส เจริญกิจ ประธานชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ต้อนรับคณะเทศบาลตำบลบ้านนา ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล บุคลากร คณะกรรมการสมาชิกชมรม ผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาคุณภาพและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 104 คน เข้าศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอาย เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพบรรยากาศ...
ตามที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง  ได้เรียนเชิญคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ ประชุมเพื่อจัดทำร่างแผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเสนอคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลเมืองแกลง พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง  เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3 โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างแผนดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2561 เรียบร้อยแล้ว ชมภาพบรรยากาศ
การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง
สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพบรรยากาศ
วันพุธที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมผู้สูงอายุ
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพบรรยากาศ...
การประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๑
วันอังคารที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาล ชั้น ๓
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชมภาพบรรยากาศ
ครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น

5 ก.พ. 61 เมืองแกลง ร่วมต้อนรับ รมต.กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์

วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐น.-๑๓.๐๐ น. พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เคหะประชารัฐ ณ บ้านเอื้ออาทรระยอง(วังหว้า) อ่านต่อ...

ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK
ปั้มเชลล์ บ้านตากาแฟ

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ทางการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ห้องน้ำสะอาดเพื่อการท่องเที่ยว "ห้องน้ำสะอาด สุขใจ ไปเที่ยวไหนก็ WC OK" เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต ด้านสุขอนามัยของนักท่องเที่ยวชาวไทย รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตลอดจนสร้างความมั่นใจและ เชื่อถือในมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะในแหล่งท่องเที่ยว อ่านต่อ...

ในวันที่ ๑ ก.พ.ที่ผ่านมา สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๑) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลชั้น ๓ โดยมีท่านปลัดฯ กานดา นามสง่า กล่าวรายงาน ท่านรองนายกฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากนายธนกวีร์ ทาธรรม เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดระยอง อ่านต่อ...

การประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล
เทศบาลตำบลเมืองแกลง อ.แกลง จ.ระยอง
ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม  2561

อ่านต่อ...

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

ชมภาพบรรยากาศ...

งานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑

อ่านต่อ...

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑

อ่านต่อ...

การประชุมจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒
ณ เทศบาลตำบลสุนทรภู่

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 นำโดยท่านนายกฯ สันติชัย ตังสวานิช ท่านปลัดเทศบาล นางกานดา นามสง่า ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน นางดวงใจ  ทดแทน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาววัลยา  ปัตยุรักษ์ พร้อมด้วยประธานชุมชนพลงช้างเผือก คุณไทรงาม คงคางาม ผู้แทนประชาคมเมือง คุณเอ็นดู เพชรพาณิชย์ และคุณสราวุธ เลิศประกิจศิลป์ อ่านต่อ...

ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ขอขอบคุณ
นางสาวกนกธรรและนางสาวพรมพร ลีนุตพงษ์

ที่ท่านได้บริจาคหนังสือหลากหลายประเภท
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างการรักการอ่านให้กับ
เด็ก เยาวชน และชุมชน ไว้ให้กับห้องสมุด
หอประวัติเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ ชมภาพบรรยากาศ...

๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

เนื่องด้วยในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ทางอำเภอแกลงจึง ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ วัดสารนาถธรรมาราม อ่านต่อ...

๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐

บริษัท เปี๊ยกจังเกิ้ลออฟโรด จำกัด นำทีม คณะผู้บริหารมามอบและ ติดตั้งตะแกรงปิดท่อระบายน้ำ ให้กับทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง จำนวนทั้งสิ้น ๒๙ อัน เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติและสวนสาธารณะ ๘๐พระพรรษ ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอขอบคุณ บริษัท เปี๊ยกจังเกิ้ลออฟโรด จำกัด มา ณ โอกาสนี้ค่ะ อ่านต่อ..

๒๔ เมษายน วันเทศบาล

วันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปีเป็นวันเทศบาล นายกสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง ช่วงเช้า ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด ่พระภิษุสงฆ์ เนื่องในวันเทศบาลประจำปี ๒๕๖๐ อ่านต่อ..

การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปี 2560
ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน 2560

ทางคณะกรรมการติดตามประเมินแผนพัฒนา จึงได้ดำเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2560) ในวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลฯ เวลา 10.00 น. อ่านต่อ...

การประชุมพิจารณาขอรับความเห็นชอบใน
ร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒)
ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๓ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความจำเป็นต้องขอเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๒ (๑) (๒) (๓) อ่านต่อ...

นายอำเภอแกลง นายวิทยา ชพานนท์ มาเยี่ยมโรงสีข้าวของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่สีข้าวขายแก่ประชาชนในราคาไม่หวังผลกำไร และเพื่อช่วยเหลือชาวนาในภาวะราคาตกต่ำ ชมภาพบรรยากาศ...
เทศบาลตำบลเมืองแกลง ซื้อข้าวช่วยชาวนาเอามาสีจำหน่าย กก.ละ 25 บาท โดยเริ่มจากลานตากข้าว และใช้รถขนส่งมายังโรงสีที่ อ.แกลง ชมภาพบรรยากาศ... ในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ทางกองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอขอบคุณ จส.๑๐๐ ais. พมจ.ระยอง
ที่ได้มอบความสุข ให้กับผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยได้มอบวีลแชร์ (Wheel Chair) ทั้งหมด 7 คัน
ชมภาพบรรยากาศ

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 ช่วงเช้า ท่านนายกฯ สันติชัย ตังสวานิช ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๕๙ บริเวณ สี่แยกตลาดภิบาล

โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นประธานฯ ท่านนายอำเภอแกลง ท่านวิทยา ชพานนท์ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านมาร่วมงานในวันดังกล่าว

ชมภาพบรรยากาศ...
28 มีนาคม 2559 ทาง เทศบาล ตำบล เมืองแกลง ได้รับการประสานงานจาก หจก.กระต่ายและพระจันทร์ ซึ่งรับผิดชอบผลิตรายการ ‪#‎โลกน่ารักษ์‬ ซึ่งเป็นสารคดีสิ่งแวดล้อม ออกอากาศทางช่องโทรทัศน์รัฐสภา
รายการจะนำเสนอ "เมืองแกลงต้นแบบสีเขียว" ซึ่งได้เข้าถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ รองนายกฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร เยี่ยมชมศูนย์ประสานงานฯ ชุมชนเอื้ออาทรวังหว้า โดยสัมภาษณ์ท่านประธานหมู่บ้าน คุณสายัณห์ รุ่งเรือง สนามกีฬาและสวนสาธารณะฯ ชมภาพบรรยากาศ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 21-25 มีนาคม 2559

21 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกยาง‬ จ.สุรินทร์
นำกลุ่มเป้าหมาย ตัวแทนชุมชนและ อสม. จำนวน 100 คน 24 มีนาคม 2559 เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง‬ จ.ลพบุรี
นำกลุ่มเป้าหมาย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน
จำนวน 50 คน
25 มีนาคม 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลบุญนาคพัฒนา จ.ลำปาง จำนวน 100 คน และ เทศบาลตำบลบางบาล จ.อยุธยา จำนวน 200 คน ชมภาพบรรยากาศ...

บรรยากาศพิธีเปิดงานถนนสุนทรโวหาร (วงเวียนใน) และงานกินใช้ช็อป โอทอปเมืองแกลง
ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านนายกฯ ปิยะ ปิตุเตชะ ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายวราวุธ ปิ่นเงิน ท่านนายอำเภอแกลง นายสิทธิชัย  สวัสดิ์แสน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ท่านนายกฯ สันติชัย ตังสวานิช และคณะผู้บริหารของทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง มาร่วมงานและชมกิจกรรมบนเวที รวมถึงร่วม shopping สินค้าหลากหลายภายในงาน ชมภาพบรรยากาศ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 7 และ 18 มีนาคม 2559

ในวันที่ 7 มีนาคม ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับ คณะจากเทศบาลเมืองลำตาเสา จ.อยุธยา และวันที่ 18 มีนาคม เทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะรัฐศาสตร์ จุฬ่าลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ เทศบาลตำบลหนองเสือ จ.ปทุมธานี เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานฯ ชมภาพบรรยากาศ...

ค่ำของวันที่ 13 มีนาคม 2559 มีการแสดงจาก โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย และ การแสดงจากชุมชนสารนาถ ชุมชนหนองกระโดง และชุมชนดอนมะกอก และชมรมอสม. รวมถึงการแสดงจากศิลปิน หญิงลี ศรีจุมพล และศิลปิน โจ-ก้อง Nuvo
ชมภาพบรรยากาศ...
ในคืนวันที่ 12 มีนาคม 2559 มีการแสดงจาก โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก และ ชมหนังใหญ่วัดบ้านดอน การแสดงจากชุมชนหนองแตงโม ชุมชนในยาง และชมรมไลน์แด๊นซ์ รวมถึงการแสดงจากศิลปิน The Palace
ชมภาพบรรยากาศ...
ในวันค่ำคืนที่ 3 ของการจัดงานประเพณีบุญกลางบ้าน คือวันที่ 11 มีนาคม 2559 ท่านนายกฯเสรี เจริญรื่น มาเยี่ยมชมงาน และให้กำลังใจคนทำงาน มีการแสดงจาก โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม โรงเรียนห้วยยางศึกษา และ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" การแสดงลำตัดเยาวชน โดยคณะกำนันสำเริง คณฑา ชุมชนแหลมยาง ชมรมลีลาศ ชุมชนหนองแหวน และชุมชนหนองควายเขาหัก รวมถึงการแสดงจากศิลปิน บอล เชิญยิ้ม และ ศิลปิน ศิริพร อำไพพงษ์
ชมภาพบรรยากาศ...

การลงประชาคม 13 ชุมชน

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ทางเทศบาลฯ ได้ลงประชาคม ณ ชุมชนหนองแตงโม โดยได้รับการต้อนรับด้วยดีจาก ท่านประธานชุมชน คุณทัศนีย์ วิสุทธาธรรม และพี่น้องชาวหนองแตงโม ณ บริเวณบ้านประธานชุมชน ทางเทศบาลฯ โดยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกฯ สันติชัย ตังสวานิช , รองนายกฯ ภิรมย์ โล่งจิตร อ่านต่อ...

การลงประชาคม 13 ชุมชน

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ทางเทศบาลฯ ได้ลงประชาคม ณ ชุมชนพลงช้างเผือก โดยได้รับการต้อนรับด้วยดีจาก ท่านประธานชุมชน คุณไทรงาม คงคางาม และพี่น้องชาวพลงช้างเผือก ณ บริเวณวัดพลงช้างเผือก ทางเทศบาลฯ โดยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกฯ สันติชัย ตังสวานิช อ่านต่อ...

การลงประชาคม 13 ชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ทางเทศบาลฯ ได้ลงประชาคม ณ ชุมชนหนองกระโดง โดยได้รับการต้อนรับด้วยดีจาก ท่านประธานชุมชน คุณอุดม ชำนาญศิลป์ และพี่น้องชาวหนองกระโดง ณ บริเวณศาลาแหลมท่าตะเคียน ทางเทศบาลฯ โดยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกฯ สันติชัย ตังสวานิช , ท่านปลัดเทศบาลฯ นางกานดา นามสง่า อ่านต่อ...

วันที่ 10 ก.พ. ทางคณะผู้บริหาร ผอ.กอง หัวหน้าฝ่าย การงานต่างๆ ได้ประชุมเตรียม งานประเพณีบุญกลางบ้าน ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 13 ชื่อตอนว่า "ชลธารเลื่องลือ ขึ้นชื่อธัญญาหาร ชาวประชาสุขสราญ สิบสามปี บุญกลางบ้านเมืองแกลง" จัดงานระหว่างวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2559 โดยกองการศึกษาเป็นเจ้าภาพเตรียมงาน เพื่อร่วมสืบทอดประเพณีทำบุญเมือง ชมภาพบรรยากาศ...

การลงประชาคม 13 ชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ทางเทศบาลฯ ได้ลงประชาคม ณ ชุมชนหนองแหวน โดยได้รับการต้อนรับด้วยดีจาก ท่านประธานชุมชน คุณทัศนีย์ วงษ์จิราษฐ์ และพี่น้องชาวหนองแหวน ณ บริเวณที่ทำการชุมชนหนองแหวน ทางเทศบาลฯ โดยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกฯ สันติชัย ตังสวานิช , ท่านปลัดเทศบาลฯ นางกานดา นามสง่า อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลปากคาด จ.บึงกาฬ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน อสม. ผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ นำโดย ท่านนายกฯ นายเจริญสุข ทวยจันทร์ จำนวน 100 ท่าน เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานฯ โดยมีคุณชุติกาญจน์ มั่งคั่ง รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ และคุณนิวัตน์ ยิ้มอยู่ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย อ่านต่อ...

การลงประชาคม 13 ชุมชน

วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ทางเทศบาลฯ ได้ลงประชาคม ณ ชุมชนหนองควายเขาหัก โดยได้รับการต้อนรับด้วยดีจาก ท่านประธานชุมชน คุณสมปอง งามเสงี่ยม และพี่น้องชาวหนองควายเขาหัก ณ บริเวณที่ทำการชุมชนหนองควายเขาหัก ทางเทศบาลฯ โดยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย รองนายกฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร , ท่านปลัดเทศบาลฯ นางกานดา นามสง่า อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์ จันทบุรี นำเยาวชน สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคตะวันออก นำโดย ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี นายธเนศ เธียรนันทน์ จำนวน 100 ท่าน อ่านต่อ...

การลงประชาคม 13 ชุมชน

วันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ทางเทศบาลฯ ได้ลงประชาคม ณ ชุมชนโพธิ์ทอง โดยได้รับการต้อนรับด้วยดีจาก ท่านประธานชุมชน คุณรุ่งโรจน์ พะยอมหอม และพี่น้องชาวโพธิ์ทอง ณ บริเวณวัดโพธิ์ทอง ทางเทศบาลฯ โดยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายกฯ สันติชัย ตังสวานิช , รองนายกฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร , ท่านปลัดเทศบาลฯ นางกานดา นามสง่า พร้อมได้รับเกียรติจากพัฒนากร อ.แกลง คุณวิวิต ใจดี มาให้ความรู้ ด้านการดำเนินการกองทุนหมู่บ้าน และผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ กอง/ฝ่ายๆ ต่าง เพื่อตอบข้อซักถามและรับคำร้อง แก้ไขปัญหาแก่ประชาชน อ่านต่อ...

ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอขอบคุณ กองพันทหารราบที่ ๖ กรมทหารราบที่ ๒ กองพลนาวิกโยธิน ที่ได้มาช่วยปรับปรุงซ่อมแซม สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชมภาพบรรยากาศ...

การลงประชาคม 13 ชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2559 ทางเทศบาลฯ ได้ลงประชาคม ณ ชุมชนสุนทรโวหาร โดยได้รับการต้อนรับด้วยดีจาก ท่านประธานชุมชน คุณอุระพงษ์ พูลสวัสดิ์พงศ์ และพี่น้องชาวสุนทรโวหาร ณ บริเวณศาลาต้นโพธิ์ ทางเทศบาลฯ โดยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ท่านนายกฯ สันติชัย ตังสวานิช , รองนายกฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร , ท่านปลัดเทศบาลฯ นางกานดา นามสง่า พร้อมได้รับเกียรติจากพัฒนากร อ.แกลง อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 28 มกราคม 2559

ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก อบต.นากว้าง จ.อุดรธานี นำคณะผู้บริิหาร สมาชิกสภาและพนักงาน จำนวน 52 ท่าน เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ประสานงานฯ โดยมี ท่านรองนายกฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร ให้การต้อนรับ และวิทยากรบรรยาย โดย คุณเสถียร งามฉาย สัตวแพทย์อาวุโส และคุณนิวัตน์ ยิ้มอยู่ ชมภาพบรรยากาศ...

การลงประชาคม 13 ชุมชน

วันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 ทางเทศบาลฯ ได้ลงประชาคม ณ ชุมชนแกลงแกล้วกล้า โดยได้รับการต้อนรับด้วยดีจาก ท่านประธานชุมชน คุณปรวีร์ วัฒนานุกิจ และพี่น้องชาวแกลงแกล้วกล้า ณ บริเวณศูนย์อาหาร ห้างวัฒนานุกิจ ทางเทศบาลฯ โดยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ท่านนายกฯ สันติชัย ตังสวานิช , รองนายกฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร , ท่านปลัดเทศบาลฯ นางกานดา นามสง่า พร้อมได้รับเกียรติจากพัฒนากร อ.แกลง อ่านต่อ...

ทางสำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมและ ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2559
โดยในวันที่ 26 ม.ค. ได้รับเกียรติจากท่านท้องถิ่น อ.แกลง นายบุญรอด บรรจง มาบรรจายในหัวข้อประมวลจริยธรรม ซึ่งมีทางท่านคณะผู้บริหาร ท่านนายกฯ สันติชัย ตังสวานิช , ท่านรองนายกฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร , ท่านปลัดฯ กานดา นามสง่า , หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเข้าร่วมพิธีเปิดและฟังบรรยาย ชมภาพบรรยากาศ...

การลงประชาคม 13 ชุมชน

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 ทางเทศบาลฯ ได้ลงประชาคม ณ ชุมชนสารนารถ โดยได้รับการต้อนรับด้วยดีจาก ท่านประธานชุมชน คุณไกรวุฒิ สนทราพรพล และพี่น้องชาวสารนารถ ณ บริเวณที่ทำการชุมชน ทางเทศบาลฯ โดยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ท่านนายกฯ สันติชัย ตังสวานิช , รองนายกฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร , ท่านปลัดเทศบาลฯ นางกานดา นามสง่า พร้อมได้รับเกียรติจากพัฒนากร อ.แกลง อ่านต่อ...

การลงประชาคม 13 ชุมชน

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 ทางเทศบาลฯ ได้ลงประชาคม ณ ชุมชนมาบใหญ่ โดยได้รับการต้อนรับด้วยดีจาก ท่านประธานชุมชน คุณชาติชาย เพชรพาณิชย์ และพี่น้องชาวมาบใหญ่ ณ บริเวณตลาด 4 ทางเทศบาลฯ โดยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ท่านนายกฯ สันติชัย ตังสวานิช , รองนายกฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร , รองนายฯ ภิรมย์ โล่งจิตร , ที่ปรึกษาฯ บุหงา ตั้งสงบ , ท่านปลัดเทศบาลฯ นางกานดา นามสง่า พร้อมได้รับเกียรติจากพัฒนากรอ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 22 มกราคม 2559

ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก การเคหะแห่งชาติ นำนักบริหารชุมชนการเคหะแห่งชาติ จำนวน 40 ท่าน เวลา 09.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานฯ โดยมีท่านรองนายกฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร ให้การต้อนรับ และวิทยากรบรรยาย โดย คุณเสถียร งามฉาย สัตวแพทย์อาวุโส ชมภาพบรรยากาศ...

การลงประชาคม 13 ชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 ทางเทศบาลฯ ได้ลงประชาคม ณ ชุมชนดอนมะกอก โดยได้รับการต้อนรับด้วยดีจาก ท่านประธานชุมชน คุณจำรัส เจริญกิจ และพี่น้องชาวดอนมะกอก ทางเทศบาลฯ โดยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ท่านรองนายกฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร, รองนายกฯ ภิรมย์ โล่งจิตร , ที่ปรึกษาฯ บุหงา ตั้งสงบ , ท่านปลัดเทศบาลฯ นางกานดา นามสง่า พร้อมได้รับเกียรติจากพัฒนากร อ.แกลง คุณวิวิต ใจดี อ่านต่อ...

FM 104 Mhz ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองปากพูน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559 เทศบาลเมืองปากพูน ได้เยี่ยมชมการปฏิบัติงานขอ งนักจัดรายการวิทยุและการดำ เนินงานของสถานวิทยุ 104 เสียงจากเมืองแกลง เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างประสบการณ์ การปฏิบัติงานด้านการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง อ่านต่อ...

การลงประชาคม 13 ชุมชน

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 ทางเทศบาลฯ ได้ลงประชาคม ณ ชุมชนในยาง โดยได้รับการต้อนรับด้วยดีจาก ท่านประธานชุมชน คุณอำนวย เสนาะ และพี่น้องชาวในยาง ทางเทศบาลฯ โดยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ท่านรองนายกฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร , รองนายกฯ ภิรมย์ โล่งจิตร , ที่ปรึกษาฯ บุหงา ตั้งสงบ , ท่านปลัดเทศบาลฯ นางกานดา นามสง่า พร้อมได้รับเกียรติจากพัฒนากร อ.แกลง คุณวิวิต ใจดี อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 20 มกราคม 2558

20 มกราคม 2559 ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งเหนือ จ.อุบลราชธานี นำผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานและผู้นำชุมชน จำนวน 100 ท่าน มาดูงานเรื่ื่อง การบริหารและจัดการขยะ เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณเสถียรและคุณนิวัตน์ ชมภาพบรรยากาศ...

การลงประชาคม 13 ชุมชน

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 ทางเทศบาลฯ ได้ลงประชาคม ณ ชุมชนแหลมยาง โดยได้รับการต้อนรับด้วยดีจาก ท่านประธานชุมชน คุณบุญรอด ปองความดี และพี่น้องชาวแหลมยาง ทางเทศบาลฯ โดยคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ท่านนายกฯ สันติชัย ตังสวานิช , รองนายกฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร , รองนายกฯ ภิรมย์ โล่งจิตร , ที่ปรึกษาฯ บุหงา ตั้งสงบ , ท่านปลัดเทศบาลฯ นางกานดา นามสง่า พร้อมได้รับเกียรติจากพัฒนากร อ.แกลง คุณวิวิต ใจดี อ่านต่อ...

บรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙

เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ขึ้นในวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น. โดยนายวิทยา ชพานนท์ นายอำเภอแกลง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมในวันเด็ก และมีี นายสันติชัย ตังสวานิช นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรแกลงนำโดย พ.ต.อ.จตุวัฒน์ กิ่งบัวหลวง ผกก.สภ.แกลง ตำรวจของ สภ.แกลง ร่วมกันแจกของขวัญให้กับเด็กๆ อ่านต่อ...

ช่วงสายวันนี้ (7 ม.ค.) ทางตัวแทนหมู่บ้านเอื้ออาทรวังหว้า อ.แกลง เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2559 แก่ท่านนายกฯ สันติชัย ตังสวานิช และทางท่านนายกฯ ก็ได้มอบปฏิทินเพื่อเป็นของขวัญติดมือกลับไปด้วย ชมภาพบรรยากาศ...

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ท่านปลัดเทศบาลฯ นางกานดา นามสง่า นำทีมข้าราชการ พนักงาน มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2559 อวยพรคณะผู้บริหาร แด่ ท่านนายกฯ สันติชัย ตังสวานิช , ท่านรองนายกฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร และท่านรองนายกฯ ภิรมย์ โล่งจิตร และท่านนายกฯ ได้ให้พรแด่พนักงานทุกท่าน ชมภาพบรรยากาศ... วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดงานทำบุญตักบาตรข้าวส ารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ บริเวณสี่แยกป้ายทันใจ และรอบตลาดสามย่าน อ.แกลง จ.ระยอง ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเ ภอแกลง นายวิทยา ชพานนท์ เป็นประธานในพิธี (ฝ่ายฆราวาส) พระครูปัญญาธรรมสิริ เจ้าคณะตำบลเมืองระ ยอง เขต ๓ (ธรรมยุติ) เจ้าอาวาสวัดมงคลวุฒาวาส ประธานในพิธี (ฝ่ายสงฆ์) โดยมีนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง นายสันติชัย ตังสวานิช พร้อมด้วยคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ อ่านต่อ...

โครงการประกวดวงดนตรีเยาวชน
ประจำปี 2558
วันที่ 30 ธันวาคม 2558
ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าหอประวัติเมืองแกลง

วงที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วง The Forst
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ วง ButTerFly
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ วง SkiinLean
- รางวัลรองชมเชย ได้แก่ วง Zeus
- รางวัลรองชมเชย ได้แก่ วง Lamb อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 28 ธันวาคม 2558

ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา นำอาจารย์ นักเรียน ลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ป.5 จำนวน 157ท่าน นั่งรถรางรอบเมือง และเข้าศึกษาดูงานเรื่ื่อง การจัดการขยะมูลฝอย เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณนิวัตน์ อ่านต่อ...

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดอบรม โรคหลอดเลือดสมอง (โครงการส่งเสริมสุขภาพฟื้นฟูและ พัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มผู่ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม) ให้แก่ อสม. เทศบาลฯ ในวันจันทร์ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพลงช้างเผือก 
ทางเทศบาลฯ ขอของคุณท่านวิทยากร ผู้มีความรู้จากโรงพยาบาลแกลง ท่าน นพ.พงษ์กฤษณ์ บูรโอสถ แพทย์อายุรกรรม ผู้ชี่ยวชาญโรคหลอดเลือดสมอง และนักกายภาพ คุณณัฐพงษ์ ถวิล ที่ได้อนุเคราะห์เวลามาให้ความรู้ อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 21 ธันวาคม 2558

ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก
คณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทาง การแก้ปัญหาการจัดการขยะชุมชน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะกรรมาธิการวิสามัญและ คณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาศึกษาการบริหารจัดการขยะชุมชน อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 9 ธันวาคม 2558

ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกาญจนบุรี นำผู้นำชุมชน จำนวน 40 ท่าน มาดูงานเรื่ื่อง การจัดการขยะมูลฝอย เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณนิวัตน์ ชมภาพบรรยากาศ...

ตามที่เทศบาลตำบลเมืองแกลงร่วมกับอำเภอแกลง จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นราชสักการะ อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2558

ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย นำคณะกรรมการไตรภาคีด้านสิ่งแวดล้อม อ.บ้านฉาง จำนวน 40 ท่าน มาดูงานเรื่ื่อง การจัดการขยะ เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ต้อนรับโดยท่านรองนายกฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 26 - 30 พฤศจิกายน 2558

26 พฤศจิกายน 2558 ยินดีต้อนรับคณะจาก
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำคณะนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 34 ท่าน และ 30 พฤศจิกายน 2558 ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก นำนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 120 ท่าน อ่านต่อ...

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘
ณ บริเวณศาลาต้นโพธิ์ทอง ตรอกลุงร่ม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2558

กองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ซึ่งในปีนี้ ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอแกลง นายวิทยา ชพานนท์ มาเป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ชุมชน, ชมรมต่างๆ และพี่น้องประชาชนชาวเมืองแกลง จัดกิจกรรมต่างๆ อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลวังทอง จ.หนองบัวลำภู นำโดยท่านนายกฯ เทียนชัย ยศทะแสน นำคณะผู้บริหาร พนักงานและชุมชน จำนวน 20 ท่าน มาดูงานเรื่ื่อง การบริหารและจัดการขยะ เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
มีวิทยากรต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณชุติกาญจน์ ชมภาพบรรยากาศ...

ทางสำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดทำโครงการโรงเรียนร่วมใจประหยัดไฟฟ้า และจัดกิจกรรมประกวดรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าต่างๆ โดยในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 มีคณาจารย์โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" ให้การต้อนรับ และทางเทศบาลฯ นำโดยท่านรองนายกฯ ภิรมย์ โล่งจิตร , หัวหน้าสำนักปลัดฯ คุณณัฐพล เจริญรวย และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ เพื่อมอบของขวัญ ของรางวัล แด่ผู้ชนะการประกวดกิจกรรม ชมภาพบรรยากาศ... งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองวิชาการและแผนงาน เชิญคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ ร่วมประชุมพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดย ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น ๓ ซึ่งคณะกรรมการ ได้ให้ความเห็นชอบต่อร่างแผนดำเนินงานฯ ฉบับนี้ อ่านต่อ...

พิธีรับมอบประกาศนียบัตรนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองแกลง

เทศบาลตำบลเมืองแกลงและ ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างร่วมกัน และอบรมหลักสูตร 9 อ. ของกระทรวงสาธารณสุข และบัดนี้ได้จบการศึกษาแล้ว สำหรับรุ่น 1 (ศึกษา) อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2558

วันที่ 26 ตุลาคม 2558 ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก
โรงพยาบาลสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร นำคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ที่ทำงานด้านการจัดการขยะ จำนวน 15 ท่าน วันที่ 29 ตุลาคม 2558 ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก
กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นำคณะตัวแทนภาครัฐ หน่วยงานท้องถิ่น ภาคประชาชนและ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม จำนวน 30 ท่านอ่านต่อ...

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดงานประเพณีตักบาตรเทโว ปีที่ 50 โดยเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ท่านสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต เป็นประธานในพิธี พร้อมนายกเหล่ากกาชาดจังหวัดระยอง ท่านนิภา สุวรรณสุจริต , นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน ท่านนายอำเภอแกลง คุณวิทิต ลาวัลย์เสถียร และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีการตักบาตเทโว โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์และสามเณรรับบิณฑบาตร พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ และพี่น้องประชาชนชาวเมืองแกลง ตักบาตรร่วมกัน ชมภาพบรรยากาศ...

โครงการดนตรีพี่สอนน้อง ครั้งที่ 3

เนื่องด้วย นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเป็นการสอนดนตร ีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง รวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ ให้กับผู้ที่ต้องการที่จะเล่นดนตรี อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุน ให้ผู้ที่มีความสามารถ แสดงออกในทางที่ถูกต้อง ในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ.โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 15 ตุลาคม 2558

วันที่ 15 ตุลาคม 2558 ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห จ.อ่างทอง นำโดยท่านนายกฯ สัมพันธ์ ทองลิ่ม นำคณะผู้นำชุมชน ผู้บริหารและพนังาน จำนวน 40 ท่าน มาดูงานเรื่ื่อง ด้านการคัดแยกขยะในชุมชน เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
มีวิทยากรต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณนิวัตน์ อ่านต่อ...

วันอังคารที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวาลา ๑๐.๐๐ น. ประชุมสรุปผลการตรวจประเมิณ ภายใน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO ๑๔๐๐๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘

ซึ่งเทศบาลฯ กำหนดไว้ว่า จะต้องมีการตรวจประเมินภายใน ปีละ 2 ครั้ง เพื่อทบทวนและให้ข้อแนะนำซึ่งกันและกัน ชมภาพบรรยากาศ...

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2558 ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับ หมู่บ้านเอื้ออาทร วังหว้า เปิดตัว "โครงการธนาคารขยะ (แลกแต้ม)" โดยมีท่านรองนายฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร และคุณมณีกานต์ บุญอิ่ม หัวหน้าเคหะชุมชน จ.ระยอง ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดโครงการดังกล่าว อ่านต่อ...

วันที่ 30 กันยายน 2558 ทางโรงเรียนกวงฮั้ว จ.ระยอง ได้ขอความอนุเคราะห์ นำนักเรียนประถมศึกษา ชั้นปีที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน ณ สุขศาลาเยียวยาโลกร้อน เมืองแกลง เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนแกลง ช่วยลดโลกร้อนอย่างไร และพฤติกรรมหรือสาเหตุอะไรบ้าง ที่ก่อให้เกิดโลกร้อน ซึ่งนักเรียนให้ความสนใจ ซักถามกันเป็นการใหญ่

ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ต้องขอขอบคุณทางโรงเรียนที่เห็นความสำคัญของ การเรียนรู้นอกห้องเรียนของเด็กๆ ชมภาพบรรยากาศ...

เมื่อวันพุธที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองแกลง ประชุมผู้ที่สนใจในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่จะส่งโครงการบ้านนี้มีสุข เพื่อคัดสรรบ้านนี้มีสุข และโครงการสุดยอดส้วมอนามัย สำหรับโครงการสุดยอดส้วมอนามัย ได้เชิญ คุณสุรินทร์ รินรส ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลแกลง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ อ่านต่อ...

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2558
วันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 3

 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2558 ซึ่งมีทางท่านท้องถิ่นอำเภอแกลง นายบุญรอด บรรจง , คุณบุญรอด ปองความดี ประธานชุมชนแหลมยาง , ข้าราชการและหัวหน้าส่วน เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย ชมภาพบรรยากาศ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 15 - 28 กันยายน 2558

15 ก.ย. ทต.วังกะ จ.กาญจนบุรี / 16 ก.ย. ทสจ.ชลบุรี ,อบต.จำลอง จ.อ่างทอง / 17 ก.ย. อบต.สีบัวทอง จ.อ่างทอง / 18 ก.ย. อบจ.สิงห์บุรี , ทต.หนองบัว จ.อุดรธานี / 25 กย. อบต.สุขไพบูลย์ จ.จ.นครราชสีมา / 26 ก.ย. ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม บางเขน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ / 28 ก.ย.ทต.ทะเมนชัย จ.บุรีรัมย์ อ่านต่อ...

ตันแลนด์ "Tan Land" ดินแดนแห่งความสมดุล

ในวันที่ 15 กันยายน 2558 ทางกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำนักเรียนโรงเรียนวัดสารนาถ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา โรงเรียนแกลง"วิทยาสถาวร" และโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้ตันแลนด์ ตามโครงการคัดแยกและลดปริมาณขยะ อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 3 - 12 กันยายน 2558

วันที่ 9 กันยายน 2558 ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะเข้าศึกษาดูงานจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก นำคณะอาสาสมัครพัฒนาสังคมและเจ้าหน้าที่ จำนวน 57 ท่าน มาดูงานเรื่ื่อง การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
มีวิทยากรต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณเสถียรและคุณนิวัตน์ อ่านต่อ...

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9
(นายนพหฎล เมฆเมฆา)

เข้าตรวจราชการแบบบูรณาการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558

เข้าตรวจติดตามการดำเนินงานของ เทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการจัดการขยะมูลฝอย การดำเนินงานตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 และงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2558

อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 26 - 28 สิงหาคม 2558

วันที่ 26 สิงหาคม 2558 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สิงห์บุรี นำคณะทสม.จ.สิงห์บุรี วันที่ 28 สิงหาคม 2558 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. เพชรบูรณ์ นำคณะทสม. จำนวน 25 ท่าน องค์การบริหารส่วนตำบลบักได จ.สุรินทร์ อ่านต่อ...

ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดอบรม โรคข้อเข่าเสื่อม ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดพลงช้างเผือก 
โดย ท่านนายกสันติชัย ตังสวานิช ประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ท่านรองนายกฯ ภิรมย์ โล่งจิตร ท่านที่ปรึกษานายกฯ บุหงา ตั้งสงบ 
นายแพทย์ประดิษฐ์ ปฐวีศรีสุธา เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ชมภาพบรรยากาศ...

ในช่วงเย็นวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ทางกองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับชาวชุมชนหนองแตงโม เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนหนองแตงโม ณ ศูนย์เยาวชนตลาด 4  โดยมีผู้สมัครเลือกตั้งประธานชุมชนหนองแตงโม ทั้งสิ้น 2 ท่าน ได้แก่
เบอร์ 1 นางทัศนีย์ วิสุทธาธรรม
เบอร์ 2 นายสหชัย ทัศนมณเฑียร

โดยพี่น้องชาวชุมชนหนองแตงโม ได้เลือกตั้ง นางทัศนีย์ วิสุทธาธรรม เป็นประธานชุนชนหนองแตงโม ชมภาพบรรยากาศ...

ในช่วงเย็นวันที่ 18 สิงหาคม 2558 ทางกองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง ร่วมกับชาวชุมชนแกลงแกล้วกล้า เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนแกลงแกล้วกล้า ณ ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลฯ  โดยมีผู้สมัครเลือกตั้งประธานชุมชนแกลงแกล้วกล้า ทั้งสิ้น 1 ท่าน ได้แก่
เบอร์ 1 นายปรวีร์ วัฒนานุกิจ

โดยพี่น้องชาวชุมชนแกลงแกล้วกล้า ได้เลือกตั้ง นายปรวีร์ วัฒนานุกิจ เป็นประธานชุนชนแกลงแกล้วกล้า

ชมภาพบรรยากาศ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2558

ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน วันที่ 18 สิงหาคม 2558จากองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) วันที่ 20 สิงหาคม 2558 จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ วันที่ 21 สิงหาคม 2558 จากเทศบาลตำบลสามแยก จ.ยโสธร อ่านต่อ...

ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีงานวันแม่แห่งชาติ 2558 ณ ที่ว่าการ อ.แกลง ในช่วงเช้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร และในช่วงค่ำ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ชมภาพบรรยากาศ...
เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทางกองวิชาการและแผนงาน ได้เชิญคณะกรรมการสนับสนุนการจัดการทำ และคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผอ.กองต่างๆ เข้าร่วม ประชุมเพื่อพิจารณาขอรับความเห็นชอบ ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2560) ฉบับเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ชมภาพบรรยากาศ...

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา

ทางโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 ในวันโดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และการแสดงจากนักเรียน อ่านต่อ...

การประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘

สำนักปลัดเทศบาลฯ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ได้จัดการประชุมสภาฯ ขึ้น และมีนัดประชุมครั้งแต่ต่อ เป็นสมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ชมภาพบรรยากาศ...

งานศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดทำโครงการนารีมีสุข ห่างไกลปลอดภัยมะเร็จปากมดลูก และมะเร็งเต้านม เพื่อรณรงค์ให้ความร ู้เรื่องโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็จเต้านม และจัดรับบริการตรวจหา ความผิดปกติของเซลล์ปากมดลูก

โดยมีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม มีทางคณะผู้บริหารเทศบาลฯ ชมรมไลน์แดนซ์ อสม.เมืองแกลง และื่ทางสาธารณสุข อ.แกลงร่วมด้วย อ่านต่อ...

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์
ประจำปี 2558
วันที่ 9 สิงหาคม 2558
ณ สนามกีฬาและสวนสาธารณะ เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา
อ.แกลง จ.ระยอง

ชมภาพบรรยากาศ...

ด้วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดโครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. ให้แก่ อปพร.เมืองแกลง เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของสมาชิก อปพร. ให้สามารถปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อ่านต่อ...

โครงการเปิดสอนภาษาอาเซียน

ด้วยคณะผู้บริหาร เล็งเห็นความสำคัญของภาษาในประเทศอาเซียน ซึ่งไทยเป็นสมาชิกอาเซียนด้วยนั้น จึงให้กองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดโครงการเปิดสอนภาษาอาเซียน ซึ่งได้แก่ ภาษาจีน และ ภาษากัมพูชา ซึ่งทางเทศบาลฯ ร่วมมือกับ กศน. อ.แกลง จัดขึ้น โดยมีพิธีเปิดการเรียนการสอนไปเมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา อ่านต่อ...

โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเมืองแกลง

ด้วยสังคมในปัจจุบัน เป็นสังคมผู้สูงอายุ มีจำนวนผู้สูงอายุมากขึ้น ทางคณะผู้บริหาร จึงให้ความใส่ใจกับการดูแลผู้สูงอายุ จากการมีชมรมผู้สูงอายุเมืองแกลง และในตอนนี้ ทางกองการศึกษา เทศบาลฯ ได้เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุ โดยมีสำนักงานอยู่ที่อาคารพยาบาล โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 5 สิงหาคม 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า กรุงเทพฯ นำคณะกรรมการ 5 ส. และบุคลากร จำนวน 80 ท่าน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม อ่านต่อ...

3 สิงหาคม 2558 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดโครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติด เพราะปัญหายาเสพติด เป็นภัยคุกคามทางด้านร่ายกาย จิตใจและสังคมของบุคคล ตลาดจนสามารถทำลายความสัมพันธ์ที่ดี ของครอบครัวได้ อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา นำคณะ อสม. สิ่งแวดล้อม จำนวน 60 ท่าน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วิทยากรให้การต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณนิวัตน์ อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลตลาดไชยา จ.สุราษฏร์ธานี นำคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภา , พนักงาน , พนักงานจ้าง อสม.และ อปพร. จำนวน 200 ท่าน เข้าศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการขยะ อ่านต่อ...

งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558  

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2558 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และ เพื่อเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่นชาวเมืองแกลง ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งในวันที่ 27 กรกฏาคม 2558 ณ วัดสารนาถฯ และ 28 กรกฎาคม 2558 ณ วัดโพธิ์ทองพุทธาราม 29 กรกฎาคม 2558 ณ วัดพลงช้างเผือก อ่านต่อ...

  เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2558 ทางชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเืมืองแกลง ชักจูงมือกันขึ้นรถราง ไปร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดบุนนาค พร้อมทั้งถวายต้นเทียนพรรษาและ ปัจจัยทำนุบำรุงวัด เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไป และในช่วงบ่ายได้เดินทางไป ศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์ผู้สูงอายุ ตำบลชากโดน รพ.สต.วัดบุญนาค ซึ่งมีกิจกรรมการแสดง จากชมรมผู้สูงอายุให้การต้อนรับด้วย อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 20 กรกฏาคม 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ นำบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี งานอนามัยและสุขาภิบาล งานอาคารสถานที่ งานสิ่งแวดล้อม งานรักษาความปลอดภัยและงานสายบริการ จำนวน 84 คน มาดูงานเรื่ื่อง การบริหารจัดการขยะ เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วิทยากรให้การต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณเสถียรและคุณนิวัตน์ อ่านต่อ...

โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายและ ให้คำปรึกษา ทางด้านกฎหมายสำหรับประชาชน

ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้รับการประสานงานจาก บริษัท สำนักฏหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด และ มูลนิธิส่งเสริมนักกฎหมายธุรกิจ ในการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย และให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย สำหรับประชาชน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้น ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน การประกอบอาชีพและ สิทธิหน้าที่ของประชาชน ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ประจำปี 2558 อ่านต่อ...

วานนี้ (17 กรกฏาคม) นายเสถียร งามฉาย สัตวแพทย์ 7 ว. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลเมืองแกลง นำทีมปศุสัตว์อำเภอแกลง โดยนายวิชาญ พลไทย และเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ เข้าเก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกรก่อนเข้าฆ่้า ณ โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อตรวจการใช้สารเบต้าอะโกนิสท์ (Beta agonist) การเร่งเนื้อแดง อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 17 กรกฏาคม 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลกบินทร์ จ.ปราจีนบุรี นำเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น จำนวน 80 คน มาดูงานเรื่ื่อง การบริหารจัดการขยะ เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก และสนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา
มีท่านรองนายกฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร ให้การต้อนรับ วิทยากรนำบรรยาย ได้แก่ คุณเสถียร คุณนิวัตน์และคุณดวงตา อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 17 กรกฏาคม 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์าการบริหารส่วนตำบลคลองประเวศ จ.ฉะเชิงเทรา นำนักเรียน เยาวชน แกนนำสุขภาพ อสม. พนักงานส่วนตำบล และประชาชนทั่วไป จำนวน 50 คน
มีวิทยากรต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณนิวัตน์ อ่านต่อ...

รักษ์สุขภาพ Health Camp

วันที่ 16-17 กรกฎาคม ทางโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดโครงการ "รักษ์สุขภาพ Health Camp" ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพแก่นักเรียนและครู วันนี้ในระดับประถมศึกษา

ทางเทศบาลฯ ต้องขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแกลง โดยการสนับสนุนของ กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพบรรยากาศ...
เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2558 ทางกองช่าง เทศบาลตำบลเมืองแกลง
ได้ดำเนินการซ่อมแซมผิวพื้นถนน ฟุตบาท และฝาท่อระบายน้ำ ในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้แก่ ถนนสุนทรภู่ , ถนนหนองกันเกรา , ถนนเทศบาล 2 , บริเวณที่ว่าการ อ.แกลง (เก่า) / ตลาดเย็น , ถนนหน้าบ้านพักนายอำเภอแกลง, ถนนพลงช้างเผือก , ถนนแหลมท่าตะเคียน , ซอยสตาร์ภิรมย และถนนสุนทรภู่ ซอย 7 ชมภาพการซ่อมแซม...

วานนี้ (15 กรกฏาคม 2558) ทางท่านนายกฯ สันติชัย ตังสวานิช , ท่านรองนายกฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร นัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือ การปรับปรุงภูมิทัศน์และ คุณภาพของศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก โดยมีท่านปลัดเทศบาลฯ กานดา นามสง่า พร้อมด้วย ผอ.กองสาธารณสุข , ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่กองฝ่ายต่างๆ ร่วมประชุม อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 15 กรกฏาคม 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลริมเหนือ จ.เชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และผู้นำชุมชน จำนวน 50 คน มาดูงานเรื่ื่อง การจัดการของเสียชุมชน เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
มีวิทยากรต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณเสถียรและคุณวัลยา อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 15 กรกฏาคม 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก บริษัท ไฮโดรเทค จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง นำพนักงานประจำและนักศึกษาฝึกงาน จำนวน 8 คน มาดูงานเรื่ื่อง การจัดการของเสียชุมชน เยี่ยมชม ณ ศูนย์ประสานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
มีวิทยากรต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณนิวัตน์ อ่านต่อ...

เทศบาล ตำบล เมืองแกลง กองวิชาการและแผนงาน‬ จัดประชุมพิจารณาขอรับความเห็นชอบ ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) ฉบับเพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 ของคณะกรรมการพัฒนา เทศบาลตำบลเมืองแกลง และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลเมืองแกลง
‪‎ในวันอังคารที่14มิถุนายน2558‬ เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลฯ ชั้น 3
ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ได้แก่ รองนายกฯ จรูญโรจน์ มัญชุนากร , เลขานุการนายกฯ สุทธิ ตังสวานิช , ปลัดเทศบาล กานดา นามสง่า และ ผอ.กองต่างๆ รวมถึง ผู้ทรงคุณวุฒิ , ผู้แทนภาครัฐวิสาหกิจ , ผู้แทนภาคราชการ , ผู้แทนประชาคมเมือง เข้าร่วมประชุมพิจารณาฯ อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 14 กรกฏาคม 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง จ.อุทัยธานี นำคณะผู้บริหาร และผู้นำชุมชน จำนวน 100 คน มาดูงานเรื่ื่อง การจัดการของเสย อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 7 กรกฏาคม 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหันคา จ.ชัยนาท

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 3 กรกฏาคม 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลนอกเมือง จ.สุรินทร์

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จ.เชียงใหม่ ชมภาพบรรยากาศ...

วันสุนทรภุ่

ในช่วงเช้าของวันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 58 นำโดยท่านนายกฯ สันติชัย ตังสวานิช รองนายกฯ ภิรมย์ โล่งจิตร ปลัดเทศบาลฯ กานดา นามสง่า และเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมงานวางพวงมาลา เนื่องในงานวันสุนทรภู่ ณ บริเวณอนุสาวรีย์สุนทรภู่ บ้านกร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง ชมภาพบรรยากาศ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ จ.นครราชสีมา นำคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภา และพนักงาน จำนวน 57 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานฯ เรื่อง การบริหารจัดการขยะ
มีวิทยากรต้อนรับและนำบรรยาย ได้แก่ คุณนิวัตน์ อ่านต่อ...

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ทางโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปี 2558 อ่านต่อ...

ในวันที่ 24 มิถุนายน 2558 พิธีเปิดตลาดสีเขียว ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ 
ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้มอบหมายให้ นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้

และทางชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ร่วมกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน อาทิเช่น งูกินหาง รี รี ข้าวสาร รำวงย้อนยุค ชมภาพบรรยากาศ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหนองหอย จ.เชียงใหม่ นำคณะผู้นำชุมชน อสม. จำนวน 150 คน อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 25 มิถุนายน 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลกระจับ จ.ราชบุรี นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล คณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาชุมชน และผู้นำชุมชน จำนวน 150 คน อ่านต่อ...

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ทางชมรมผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ร่วมกันไปถวายเพลพระที่วัดหนองน้ำขุ่น และได้เข้าเยี่ยมชมสวนสละของ ท่านกำนันสำเริง คนฑา ศิลปินดีเด่นจังหวัดระยองและราชมงคลสรรเสริญ

ขอบคุณภาพจาก facebook : พวงรัตน์ จุลเจือ และ Pirom Longjit

ชมภาพบรรยากาศ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลสันทรายหลวง จ.เชียงใหม่ อ่านต่อ...

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์เปิดนิทรรศการ
และการแสดงผลงานนักเรียน กลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย อ.แกลง จ.ระยอง

อ่านต่อ...

เมืองแกลงมุ่งมั่นจัดทำ "คู่มือสำหรับประชาชน"

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลโพงาม จ.ชัยนาท นำคณะอสม. จำนวน 60 คน มาดูงานเรื่ื่อง การบริหารจัดการขยะ อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลทาสบเส้า จ.ลำพูน นำคณะผู้บริหาร พนักงาน จำนวน 20 คน มาดูงานเรื่ื่อง การบริหารจัดการขยะ อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก จ.หนองคาย นำคณะผู้นำท้องถิ่นและผู้นำชุมชน จำนวน 95 ท่าน มาดูงานเรื่ื่อง การบริหารจัดการขยะ อ่านต่อ...

ด้วยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออก กำหนดจัดประชุมคณะทำงานลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำประแสร์ ครั้งที่ 2/2558 เพื่อร่วมกันทบทวนสถานการณ์ ประเด็นปัญหา และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อ่านต่อ...
กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบล เมืองแกลง 
จัดประชุมขอรับความเห็นชอบในร่างแผนพัฒนา 3 ปี (2558-2561) และร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ปี (2558-2562) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง วันที่ 12 มิ.ย. เวลา 10.00 น. ชมภาพบรรยากาศ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพ จ.อุทัยธานี นำคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา , พนักงานส่วนตำบล จำนวน 50 คน มาดูงานเรื่ื่อง การบริหารจัดการขยะ อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน 2558

คณะที่ 1 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา จ.นครปฐม นำคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา ,ผู้นำชุมชน ,พนักงานส่วนตำบล จำนวน 12 คน คณะที่ 2 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลพนม จ.สุราษฏร์ธานี นำคณะผู้บริหาร ,สมาชิกสภา , พนักงานส่วนตำบล จำนวน 40 คน อ่านต่อ...

การประชุมวิชาการ เรื่อง ปฐมวัยบันไดทองของลูกหลาน โครงการ เฝ้าระวัง ติดตาม และแก้ไขปัญหาโภชนาการเด็กเล็ก และเด็กก่อนเรียน วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 4 มิถุนายน 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม อ่านต่อ...

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตซอล
"เมืองแกลงฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ" 2015

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 3 มิถุนายน 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลอรัญญิก จ.อยุธยา อ่านต่อ...

ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้เชิญคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน เข้าประชุมพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมสภาฯ ชั้น 3 ในเวลา 9.30 น. ชมภาพบรรยากาศ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก

28 พฤษภาคม 2558 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลโพทะเล จ.สิงห์บุรี อ่านต่อ...

เทศบาลตำบลเมืองแกลง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "เทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง" ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ซึ่งจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 22 ถึง 28 พฤษภาคม 2558 ณ ตลาดกลางผลไม้เพื่อการเกษตรตะพง จังหวัดระยอง

ชมภาพบรรยากาศ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก
วันที่ 21 พฤษภาคม 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สมุทรสงคราม นำคณะผู้บริหาร และกรรมการ/ประชาชน ใน ต.บางนกแขวก จำนวน 50 คน มาดูงานเรื่ื่อง การบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี อ่านต่อ...

ด้วยนโยบายรัฐบาล ในการประชุมแก้ไขปัญหาความมั่นคง แบบบูรณาการ (ศมบ.) เมื่อวันที่ 26 ธ.ค. 57 ได้มีข้อสั่งการในเรื่องการจัดระเบียบทางเท้า เพื่ออำนวยความสะดวก ประชาชนผู้สัญจรโดยให้ท้องถิ่น ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ พร้อมทั้งรายงานอำเภอทราบ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน อ่านต่อ...

วันศุกร์ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ.ห้องประชุม ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
การประชุมตัวอย่าง โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด(ศป.ปส.ช) อ่านต่อ...

ในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ การประชุมติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ระหว่างเดือนตุลาคม ๕๗ - มีนาคม ๒๕๕๘

อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก

12 พฤษภาคม 2558 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลวังไชย จ.มหาสารคาม นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน จำนวน 100 คน มาดูงานเรื่ื่อง การบริหารจัดการขยะ อ่านต่อ...

ทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้ดำเนินการเปลี่ยนจากหลอดแสงจันทร์ขนาด 250 โวล์ เป็นโคมชนิดใช้หลอด LED
ขนาด 50 วัตต์ และ 80 วัตต์ อ่านต่อ...
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษาคม 2558 เป็นต้นไป มีการขุดวางท่อระบายน้ำขนาด ศก.1.20 ม. บริเวณถนนสุนทรโวหาร ตามโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม ถนนสุนทรโวหาร ตอน1 อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก

9 พฤษภาคม 2558 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน นำผู้บริหารระดับสูง และนายกเทศมนตรีจากเมืองต่างๆ ในบังคลาเทศ จำนวน 13 คน อ่านต่อ...

ภาพบรรยากาศ การลงพื้นที่สำรวจแพที่ให้บริการ ให้เขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดี นำโดยท่านรองนายกฯ ภิรมย์ โล่งจิตร นางสาววัลยา ปัตยุรักษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ  และนางสาวดวงตา พ้นเคราะห์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ ร่วมลงพื้นที่สำรวจแพ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองแกลง ชมภาพบรรยากาศ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก

8 พฤษภาคม 2558 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเมืองพาน จ.เชียงราย นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน จำนวน 110 คน อ่านต่อ...

วันพฤหัสบดีที่ ๗ พค ๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. โดยรองภิรมย์ โล่งจิตร รองนายกเทศมนตรี ประชุมแม่ค้าพ่อค้าตลาดสีเขียว เพื่อสร้างแนวทางของตลาด,การสร้างความสัมพันธ์ เพื่อให้เป็นตลาดแห่งความสุขพร้อมรอยยิ้ม และตลาดที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อม
อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก

30 เมษายน 2558 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลหลวงเหนือ จังหวัดลำปาง

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก

30 เมษายน 2558 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลเกาะกา จ.ฉะเชิงเทรา

โครงการเทศบาลคาร์บอนต่ำ
โครงการเทศบาลไทยมุ่งสุ่เมืองคาร์บอนต่ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๔ พรรษา

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก

28 เมษายน 2558ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ จ.เชียงราย

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก

27 เมษายน 2558 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทะลบ

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก

27 เมษายน 2558 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก

22 เมษายน 2558 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดลพบุรี อ่านต่อ...

ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก

22 เมษายน 2558 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลสุรนารี จ.นครราชสีมา อ่านต่อ...

เชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือ ทั้งใหม่และเก่า
ตลอดเดือน เมษายน ๒๕๕๘

เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอเชิญร่วม กิจกรรมการตักบาตรหนังสือ

ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 21 เมษายน 2558

ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 13 มีนาคม 2558

ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม
ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 1 - 13 กุมภาพันธ์ 2558

ภาพบรรยากาศการออกพื้นที่ประชาคม
26 ม.ค. 58 - 12 ก.พ. 58

ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน
ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้
ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 15 - 30 มกราคม 2558

ภาพบรรยากาศงานวันกีฬาสี
โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2558

ช่วงที่ 1 (Click! Link Youbute)
ช่วงที่ 2 (Click! Link Youbute)
ช่วงที่ 3 (Click! Link Youbute)

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
โครงการนำร่อง : ระบบขนส่งสาธารณะชุมชน : ทต.เมืองแกลง
รายการ วิถีพอเพียง ตอน แกลง ต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำ
ช่อง 11 NBT ออกอากาศ 4 มิ.ย. 55
รายการ มองมุมใหม่ ตอน ชุมชนคาร์บอนต่ำ
ช่อง ThaiPBS ออกอากาศ 22 เม.ย. 55
ตอนที่ 1
ตอนที่ 2

การประชุมผู้แทนภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะต่อร่างข้อเสนอโครงการ
Achieving Low Carbon Cities through Sustainable Urban System Management in Thailand
วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
ณ  เทศบาลตำบลเมืองแกลง  อ.แกลง  จ.ระยอง


ตอน "ความสุขของเมืองน่าอยู่...ตัวแทนจากประเทศไทย"

รายการโทรทัศน์ "สยามยลระยอง" ออกอากาศทางช่อง 5 ทุกวันศุกร์ เวลา 14.50 - 15.30 น.

เมืองแกลงร่วมงานวันปิยมหาราช

ประมวลภาพกิจกรรมการเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานเครือข่ายการเรียนรู้ ด้านการจัดการเมืองและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคตะวันออก
ระหว่างวันที่ 22 - 30 กันยายน 2557

การแข่งขันบาสเกตบอลระยองลีคคัพ ครั้งที่ 3 ซึ่งทีมจากเมืองแกลง
ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
ชมภาพบรรยากาศ

ภาพกิจกรรมในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 9
ในวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557
ณ สนามกีฬาและสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา ชมภาพบรรยากาศ

ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เทศบาลตำบลเมืองแกลง จัดงานเสวนาเพื่อการปฏิรูป เมื่อวันที่ 15 กค. ชมภาพบรรยากาศ

ภาพบรรยากาศการประชุม
กองุทนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
เทศบาลตำบลเมืองแกลง
26 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลฯ

คนเืมืองแกลง ใจบุญ ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ครบ 3 ครั้ง ประจำปี 2556 อ่านต่อ...
...บ่อดักไขมันขนาดใหญ่ที่ต ลาดเช้า เทศบาลฯ ทำขึ้นเพื่อดักน้ำมันจากการ ทอดต่าง ๆ และน้ำจากการล้างภาชนะของบร รดาพ่อค้าแม่ค้า เพื่อไม่ให้น้ำเสียถูกปล่อย ลงท่อระบายน้ำไปสู่คลองโดยตรง
สภาเทศบาลฯ เมืองแกลงได้ให้ความเห็นชอบร่าง "เทศบัญญัติการควบคุมการนำช้างมาหารายได้ในเขตเทศบาล" ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ ก่อนจะนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อเตรียมประกาศบังคับใช้ต่อไป...อ่านต่อ...

ภาพบรรยากาศงานประเพณีลอยกระทง ปี 2555
คลิกเพื่อชมภาพ...

ลานบ้านก๋ง เมืองแกลงพร้อมเต็มกำลังรับ การประชุม "เทศบาล..สู่เมืองคาร์บอนต่ำ" ร่วมกับสมาคมสันนิบาตฯ ให้กับกว่า
๑๖๐ เทศบาล ๑๒ ถึง ๑๕ พ.ย.นี้แล้ว
ภาพบรรยากาศงานประเพณีสงกรานต์ ปี 2555
ภาพบรรยากาศงานวันที่ 21 มีนาคม 2555
ภาพบรรยากาศงานวันที่ 22 มีนาคม 2555
ภาพบรรยากาศงานวันที่ 23 มีนาคม 2555
ภาพบรรยากาศงานวันที่ 24 มีนาคม 2555
ภาพบรรยากาศงานวันที่ 25 มีนาคม 2555


เมืองแกลงผุดโรงงานกำจัดขยะอินทรีย์แห่งใหม่ ไร้เสียง ไม่ต้องเสียบปลั๊ก ไม่ต้องเติมน้ำมัน
Muangklang Environmental Sustainable City Program, performed on The 5th Asean Pacific Urban Forum, 21-25 June 2011 , UN Building, Bkk, thailand.


ตอน ๑...วัดพลงฯ เตรียมปรับพื้นที่โล่งเปล่า (Space Area) ๑๓ ไร่ ด้านหลังวัดผืนใหม่เป็นพื้นที่ป่า

ภาพบรรยากาศงานบุญกลางบ้านปีที่ ๘

16 มี.ค. / 17 มี.ค. / 18 มี.ค. /
19 มี.ค. / 20 มี.ค.

 
ภาพบรรยากาศงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554
อัลบั้มที่ 1 / อัลบั้มที่ 2
ชาวเมืองแกลงสัมผัสลมหนาว ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่คึกคักคับคั่ง

ภาพบรรยากาศงานประเพณีลอยกระทง 2553
ณ แม่น้ำประแส เมืองแกลง
Gallery 1 / Gallery 2 / Gallery 3 / Gallery 4 / Gallery 5

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ม.มหิดล ดูภาพต่อ SET 1 / SET 2
ภาพบรรยากาศ
งานประเพณีตักบาตรเทโวปีที่ 45 ประจำปี 2553
Link 1 / Link 2
ภาพสะพานเมื่อปี พ.ศ.๒๔๖๖