โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้จัดทำโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอแกลง เพื่อเตรียมความพร้อมในพื้นที่เสี่ยงภัย และสาธิตการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมมาราม

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

August 27, 2018