การควบคุมภายในเทศบาลตำบลเมืองแกลง
แบบ ปอ. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
แบบ ปอ. 2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
แบบ ปอ. 3 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร

สำนักปลัดเทศบาลฯ