ตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการ

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 บุคลากรของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ได้รับการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานราชการเพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองแกลง ชั้น 3

สำนักปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง


October 19, 2018