แผนผังการทำงานเทศบาลตำบลเมืองแกลง

กองคลัง
ขั้นตอนการชำระภาษ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ขั้นตอนการออกใบอนุญาตประกอบกิจการการค้า
งานทะเบียนและบัตร สำนักปลัดเทศบาลฯ
แผนดำเินินงานปรับลดระยะเวลาการให้บริการประชาชน
แผนดำเนินงานปรับลดระยะเวลาให้บริการประชาชน ในงานทะเบียนและบัตร
กองช่าง
ขั้นตอนและระยะเวลาในการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
ระยะเวลาการดำเนินงานขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร และรื้อถอน
สำนักปลัดเทศบาลฯ
เปรียบเทียบปรับเทศบัญญัติการจอดยานยนต์ เปรียบเทียบปรับเทศบัญญัตการนำช้างเข้ามาหารายได้
กองวิชาการและแผนงาน
แผนผังขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย
แผ่นพับขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย
กองการประปา
ขออนุญาตใช้น้ำประปา ขั้นตอนขออนุญาตใช้น้ำประปา
การชำระค่านำ้ประปา ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
ตารางอยู่เวรรับชำระค่าน้ำประปา
กองการศึกษา
ขั้นตอน / แผนภูมิขั้นตอนการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย