สำนักปลัดเทศบาล
เจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลเมืองแกลง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2509
ประกาศใช้แผนการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) ประจำปีงบประมาณ 2559
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
พระราชบัญญัติบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2500
พระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
หลักเกณฑ์การประเมิน
การกำหนดกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกระบวนการสอบแข่งขัน พ.ศ.2558
ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล(แก้ไข) พ.ศ.2557
ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับการลาพนักงานเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ.2555
ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์ฯ การกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2558
ประกาศ ก.ท.จ.ระยอง เรื่องหลักเกณฑ์ฯ การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษ (สำหรับพนักงานจ้าง)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547
รายงานแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม เทสบาลตำบลเมืองแกลง อำแกลง จังหวัดระยอง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลเมืองแกลง พ.ศ.2561-2563
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาน61
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาน61-63
ร่างพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....
จัดการความรู้ความ (Knowledge Management : KM) สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเมืองแกลง
เศรษฐกิจพอเพียง
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและสารบรรณ
ระบบแท่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น
คู่มือ การเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายรักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2559
คู่มือการปฏิบัติงาน ทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แผนการดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องในการทำงาน เทศบาลตำบลเมืองแกลง
รายการผลปฏิบัติงานตามแผนเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมฯ ประจำปี 2561
ปรับปรุงตำแหน่งพนักงานเทศบาลในแผนอัตรากำลัง 3 ปี และใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2561 - 2563) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงาน
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในองค์กร
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่งประเภทตามลักษณะงาน

กองช่าง
กฎกระทรวงกำหนดชนิดหรือประเภทของอาคารฯ พ.ศ.2548
การถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542
พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535
   
   

กองคลัง
ประกาศกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ ปรับปรุง เก็บรักษาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาลและเมืองพัทยา พ.ศ.2537
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคชจ.ในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2526 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2548)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4)พ.ศ. 2561
คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จบำนาญ เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่มและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. ๒๕๕๐
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์
   

กองการศึกษามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษที่ไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับพนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาเพื่เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเรื่องเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล พ.ศ.2558
สรุปสาระสำคัญมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561
   
   

กองวิชาการและแผนงาน
หหนังสือ มท 0810.2/ว0600 ลว 29 ม.ค. 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์ การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2548
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยการให้ออกจากราชการการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558
คัมภีร์นักวินัยมืออาชีพ
เอกสารเผยแพร่ความรู้พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561

กองการประปา
ขออนุญาตใช้น้ำประปา ขั้นตอนขออนุญาตใช้น้ำประปา
การชำระค่าน้ำประปา ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย
   
   
June 6, 2016