เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2553 ทางสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ระยอง เขต 1 ได้เชิญให้ทางเทศบาลตำบลเมืองแกลง ที่ได้รับการคัดเลือก เชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ระดับจังหวัด ให้เข้ารับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ จาก ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง

       การเดินทางไปรับรางวัลครั้งนี้ รับมอบโดย ท่านรองนายกฯ วิทยา พุฒิธนะสุนทร >>>ฟังบทสัมภาษณ์<<<

       จากการที่เทศบาลได้ส่งเสริมและ สนับสนุนให้เทศบาลฯ มีหน้าที่ต้องให้การศึกษาแก่เด็ก ในเขตเทศบาลฯ ทั้งจากการที่ได้ส่ง "ครูเทศบาล" ออกสอนวิชาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ของบ้านเมืองเรา การใช้ชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ การทำเกษตรเมือง ให้เหมาะสมกับบ้านของตนเอง ฯ อีกทั้งกิจกรรมอีกหลายๆ กิจกรรม ที่เทศบาลฯ ได้สนับสนุนให้โรงเรียนได้มีการพัฒนาและ สังคมต่างๆได้เข้าไปมีส่วนร่วมช่วยกันพัฒนา... เพราะเด็กเหมือนผ้าขาว ถ้าเราป้ายสีลงไป เขาก็จะเป็นสีนั้น ดังนี้น เราจึงต้องช่วยกันป้อนสิ่งดีๆ ให้แก่พวกเขา เพื่อพวกเขาจะได้ไปพัฒนา ชาติ บ้านเราของเราต่อไป "บ้านเมืองของเรา เราต้องช่วยกัน"

September 29, 2010