การใช้ปุ๋ยเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน (ปุ๋ยสั่งตัด)

เทศบาลตำบลเมืองแกลง มุ่งมั่นขับเคลื่อน "การใช้ปุ๋ยเพื่อการผลิตที่ยังยืน (ปุ๋ยสั่งตัด)" หลังจากที่เทศบาลฯ ได้จัดอบรมเรื่องปุ๋ยสั่งตัดไปแล้ว เพื่อเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการที่ให้เกษตรกร สามารถลดปัจจัยการผลิตที่เป็นภาระค่าใช้จ่าย ส่งผลถึงการขนส่ง ลดการใช้เชื้อเพลิง ลดคาร์บอน ลดโลกร้อน ซึ่งเป็นห่วงโซ่ทางเศรษฐกิจชุมชน

พี่น้องประชาชน สามารถ Download คู่มือและเอกสารต่างๆ เพื่อศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปุ๋ยสั่งตัด

January 5, 2016