หลักสูตรท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชั้นประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1 / 2556
โรงเรียนวัดสารนาถธรรมาราม และ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก

Download ตารางสอน ประวัติอำเภอแกลง
  รู้เรื่องเทศบาลตำบลเมืองแกลง
  ประวัติวัดพลงช้างเผือก
  ประวัติวัดสารนาถธรรมาราม
  ประวัติวัดโพธิ์ทองพุทธาราม
  ประวัติวัดราชบัลลังก
  ความเป็นมาของสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา
  สะพานฉลอง ๑๐๐ ปี บ้านตลาดสามย่าน
  ประเพณีงานบุญกลางบ้าน
  หอประวัติเมืองแกลง
  วิถีชีวิตคนริมคลอง
  หอประวัติเมืองแกลง
  เกษตรกรรม (การปลูกยางพาราใน อ.แกลง)
  กิจกรรมนักสืบสายน้ำ
  ถังดักไขมัน
  การกำจัดของเสีย
  นกแอ่นกินรัง
  บ้านเก่าเล่าอดีต
  สุขศาลาเยียวยาโลกร้อน เมืองแกลง

June 6, 2013

 

หลักสูตรท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 / 2554
โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"

Download ตารางสอน แบบเรียนเรื่องการจัดการของเสีย
  แบบเรียนเรื่องการวางผังเมืองรวมและ การจัดการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

October 31, 2011

 

หลักสูตรท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนสารนาถธรรมราม และ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก

ครูภิญญาพร ปฏิบัติ
 
ครูพนิตา เกษประสิทธิ์
>>> Download แบบเรียน <<<
 
>>> Download แบบเรียน <<<

..........................................................................................................................................

หลักสูตรท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนสารนาถธรรมราม และ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก

ครูกัลยา หมั่นดี
 
ครูศิริวรรณ กองสุข
>>> Download แบบเรียน <<<
 

May 6, 2011

 

ใบความรู้ "หอประวัติเมืองแกลง"

 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง

 

ใบความรู้้ครูช่วยสอน (สอนเสริมในเทอมหน้า)

  คนเรา...เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่  ภายหลังจากสำเร็จการศึกษา ในระบบโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย  นอกจากจำเป็นต้องใช้เวลาค้นคว้า ศึกษาหาความรู้เพิ่มพูนแก่ตนเองไปจนตลอดชีวิตแล้ว  ทุกคนยังจำเป็นต้องแสวงหาอาชีพ หน้าที่การงาน เพื่อมีรายได้ในการดำเนินชีวิตตลอดไปด้วย อ่านต่อ...

January 12, 2011


ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อ "ครูเทศบาล"

ครูภิญญาพร ปฏิบัติ
 
ครูพนิตา เกษประสิทธิ์
 
ครูกัลยา หมั่นดี
 
ครูศิริวรรณ กองสุข
 

October 4, 2010

 

หลักสูตรท้องถิ่นเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"
การเรียนรู้เรื่องหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ใบความรู้โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"
เกษตรเมือง...เมืองเกษตร
หลักของการทำเกษตรเมือง
เมืองแกลง...ทำไมต้องข้าว
อีกหนึ่งบทความกับคำว่า  “ทำไมต้องข้าว”
"เพราะเหตุ" ที่ต้อง "เพาะเห็ด"

August 5, 2010

 

ใบความรู้ครูช่วยสอน (เก่่า)

ใบความรู้โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"
ปุ๋ยหมัก
ปุ๋ยมูลสัตว์
ถังดักไขมัน
โครงการประหยัดพลังงานน้ำมัน
ถนนปลอดถังขยะ
การกำจัดขยะสด
คัดแยกขยะสายพาน
ขยะมีประโยชน์
น้ำจุลินทรีย์
กิจกรรมนักสืบสายน้ำ
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า
การจอดยานยนต์ในที่สาธารณะ
เกษตรเมืองของเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์
การปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองแกลง เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชนเมือง
ผังเมืองรวมเมืองแกลง

 

 

คุณเป็นผุ้เข้าชม ลำดับที่

January 19, 2010