กำหนดการแสดงงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๓
ณ บริเวณข้างร้านเจียวโภชนา ตลาดภิบาลพัฒนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

***********************

วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑๘.๓๐ น.
การแสดงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนวัดป่าประดู่
๑๘.๕๐ น.
การแสดงของนักเรียนวัดพลงช้างเผือก ชุด ระบำทัศนากาไว
๑๙.๐๕ น.
การแสดงของนักเรียนวัดโพธิ์ทอง ชุด รำสี่ภาค
๑๙.๒๐ น.
การแสดงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนวัดป่าประดู่
๑๙.๓๕ น.
กิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ (รอบแรก)
๒๐.๒๐ น.
การแสดงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนวัดป่าประดู่ (ชุดใหญ่)
๒๐.๕๐ น.
กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ (รอบตัดสิน)
๒๑.๓๕ น.
การแสดงของชมรมลีลาศ ชุด ลีลาศร้อยรักรวมใจภักดีแผ่นดิน
๒๑.๕๐ น.
กิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ (รอบตัดสินรอบประกาศผล)
๒๒.๐๕ น.
การแสดงของชมรม อสม. ชุด สานดวงใจเพื่อพ่อหลวง
๒๒.๒๐ น.
การแสดงของชุมชน หนองแตงโม ชุด เจ้าหญิงลำซิ่ง
๒๒.๓๕ - ๒๓.๓๐ น.
การแสดงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนวัดป่าประดู่
 

กำหนดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน

วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๑๙.๐๐ น.
การแข่งขันเรือหัวใบ้ท้ายบอด
๑๙.๓๐ น.
การแข่งขันเรือกระทะ
๒๐.๐๐ น.
การแข่งขันเรือกล้วย
๒๐.๓๐ น.
การแข่งขันสะพานคว้าดาว

วันอาทิตย์์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๐๖.๓๐ น.
ขบวนแห่ทางเรือพร้อมกัน ณ ท่าปอ
ขบวนแห่ทางบก (รถราง) พร้อมกัน ณ หอประวัติศาสตร์เมืองแกลง (การแต่งกายใส่ผ้าไทย)
๑๖.๓๐ น.
ขบวนแห่ทุกขบวนพร้อมกัน (การแต่งกายใส่ผ้าไทย)
๑๖.๓๐ น.
ขบวนแห่ไปตามเส้นทางและถึงบริเวณสถานที่จัดงาน
๑๘.๐๐ น.
การแสดงชมรมมวยไทย
๑๘.๑๕ น.
การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"
๑๘.๓๕ น.
การแสดงของนักเรียนวัดสารนารถ ชุดรำโทนอำเภอแกลง
๑๘.๕๐ น.
การแสดงของนักเรียนรุ่งนภาพิทยา ชุดฟ้อนชมเดือน
๑๙.๐๕ น.
พิธีกล่าวเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๓
๑๙.๒๕ น.
การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"
๑๙.๔๐ น.
การแสดงของนักเรียนวัดพลงช้างเผือก ชุด ระบำเทพบันเทิง

๑๙.๕๕ น.

กิจกรรมประกวดเทพีศรีเมืองแกลง (รอบแรก)
๒๐.๔๕ น.
การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" (ชุดใหญ่)
๒๑.๑๕ น.
กิจกรรมประกวดเทพีศรีเมืองแกลง (รอบตัดสิน)
๒๒.๐๕ น.
การแสดงของชมรมแอโรบิค ชุด ส้มตำรำเพลิน
๒๒.๒๕ น.
การสดงของชุมชนแกลงแกล้วกล้า ชุด ระบำอินเดีย
๒๒.๔๐ น.
กิจกรรมการประกวดเทพีศรีเมืองแกลง (รอบตัดสินรอบประกาศผล)
๒๓.๐๐ - ๒๔.๐๐ น.
การแสดงวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"
 

หมายเหตุ ๑.กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  ๒.ขอให้ผู้ร่วมแสดงมาถึงเวลาก่อนเวลาเร่ิมการแสดง ๑๕ นาที (เมื่อถึงเวลาแสดงแล้วผู้แสดงยังไม่มาขออนุญาตเลื่อนการแสดงลำดับต่อไปขึ้นแสดงก่อน)
  ๓.ระหว่างงานมีการจำหน่ายอาหารของชมรมร้านอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณงาน ตั้งแต่วันที่ ๒๐-๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
  ๔.สำหรับชมรม หน่วยงานอื่นที่เข้าร่วมแสดงนอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้ เทศบาลจะอนุญาตให้แสดงหลังจากกิจกรรมแสดงบนเวทีแสดงเสร็จสิ้นแล้ว
  ๕.ระหว่างการแสดงจะมีวงดนตรีแบ็คอัพของแต่ละคืนแสดงสลับตลอดงาน
  ๖.ขอให้ผู้ประกวดหนูน้อยนพมาศและเทพีศรีเมืองแกลงรายงานตัวเวลา ๑๘.๓๐ น.

November 19, 2010