คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว. 15 มี.ค. 60
 
 

 
 
คำสั่งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว.11 ต.ค.59
คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลว. 11 ต.ค. 59
 
 

 
 

แผนดำเนินงานประจำปี 2560


หน้าปก / ประกาศ / คำนำ / สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  ผด.01 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ รวม 2559 - 2560 / ผด.01 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ (กันเงิน ปี 2559)
กันเงิน 2559 ยุทธศาสตร์ที่ 1 / ยุทธศาสตร์ที่ 5 / ยุทธศาสตร์ที่ 6
ผด.01 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 2560
ปี 2560 ยุทธศาสตร์ที่ 1 / ยุทธศาสตร์ที่ 2 / ยุทธศาสตร์ที่ 3 / ยุทธศาสตร์ที่ 4 / ยุทธศาสตร์ที่ 5 / ยุทธศาสตร์ที่ 6

October 31, 2016

 
 
 
 

แผนดำเนินงานประจำปี 2560 แก้ไขครั้งที่ 1


January 23, 2017

 
 
 
 

แผนดำเนินงานประจำปี 2560 แก้ไขครั้งที่ 2


March 2, 2017

 
 
 
 

แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2560

หน้าปก / ประกาศ / คำนำ / สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
  ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปี 2560
ผด.01 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
ผด.02 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

March 20, 2017

 
 
 
 

แผนดำเนินงานประจำปี 2560 แก้ไขครั้งที่ 3

กองการศึกษา หน้า 1 / หน้า 2 / หน้า 3 / หน้า 9
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หน้า 4 / หน้า 7 / หน้า 8
กองวิชาการและแผนงาน หน้า 5 / กองการศึกษา หน้า 6 / หน้า 10

March 23, 2017

 
 
 
 

แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปี 2560

หน้าปก / ประกาศ / คำนำ / สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
  ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ประจำปี 2560
ผด.01 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ / ผด.02 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

June 28, 2017

 
 
 
 

แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจำปี 2560

หน้าปก / ประกาศ / คำนำ / สารบัญ
ส่วนที่ 1 บทนำ
  ส่วนที่ 2 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนดำเนินงานเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ประจำปี 2560
ผด.01 บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ / ผด.02 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

Junly 19, 2017