การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี” และ  ข้อ ๑๔  ให้ยกเลิกความใน (5) ของข้อ 30 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ  
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี”

ทางคณะกรรมการติดตามประเมินแผนพัฒนา จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง กันยายน พ.ศ. 2560) ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประุชุมชั้น 3 เทศบาลฯ เวลา 14.00 น.

Download รูปเล่ม
ปก / คำนำ / สารบัญ
หน้า 1 - 6
หน้า 7 - 47 / หน้า 48 / หน้า 135 - 158 / หน้า 159-173
หน้า 49 - 101
หน้า 102 - 134
หน้า 147 - 196
หน้า 197บันทึกเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำีปี 2560 ครั้งที่ 2 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2560
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 ถึง กันยายน พ.ศ.2560)

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์สำหรับแผนยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลเมืองแกลง


 
 

October 31, 2017