ประชุมประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที่ครั้งที่ 5

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2561 เวลา 18.00 น ลงพื้นที่ชุมชนสุนทรโวหารเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน โดยมี นายอุระพงศ์ พูนสวัสดิพงศ์ ประธานชุมชนสุนทรโวหาร พร้อมเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงเข้าสังเกตการณ์ในครั้งนี้ ณ ศาลาต้นโพธิ์

 

ประชุมประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที่ครั้งที่ 5

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2561 เวลา 18.00 น ลงพื้นที่ชุมชนพลงช้างเผือกเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน โดยมี นางไทรงาม คงคางาม ประธานชุมชนพลงช้างเผือก พร้อมเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงเข้าสังเกตการณ์ในครั้งนี้ ณ ศาลาแหลมท่าตะเคียน

 

ประชุมประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที่ครั้งที่ 5

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฏาคม 2561 เวลา 18.00 น ลงพื้นที่ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน โดยมี นายสายันท์ รุ่งเรือง ประธานชุมชนบ้านเอื้ออาทร พร้อมเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงเข้าสังเกตการณ์ในครั้งนี้ ณ ที่ทำการชุมชน

 

ประชุมประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที่ครั้งที่ 5

เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 18.00 น ลงพื้นที่ชุมชนในยางเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน โดยมี นายอำนวย เสนาะ ประธานชุมชนในยาง พร้อมเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงเข้าสังเกตการณ์ในครั้งนี้ ณ ศาลาชุมชน

 

ประชุมประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที่ครั้งที่ 5

เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2561 เวลา 18.00 น ลงพื้นที่ชุมชนแกลงแกล้วกล้าเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน โดยมี นายปรวีย์ วัฒนานุกิจ ประธานชุมชนแกลงแกล้วกล้า พร้อมเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงเข้าสังเกตการณ์ในครั้งนี้ ณ ศูนย์อาหารวัฒนานุกิจ

 

ประชุมประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที่ครั้งที่ 5

เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา 18.00 น ลงพื้นที่ชุมชนหนองแหวนเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน โดยมี นางทัศนีย์ วงศ์จิราษฎร์ ประธานชุมชนหนองแหวน พร้อมเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงเข้าสังเกตการณ์ในครั้งนี้ ณ ศสมช.หนองแหวน

 

ประชุมประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที่ครั้งที่ 5

เมื่อวันอังคารที่ 17 กรกฏาคม 2561 เวลา 18.00 น ลงพื้นที่ชุมชนหนองกระโดงเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน โดยมี นายสมศักดิ์ ตือติง ประธานชุมชนหนองกระโดง พร้อมเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงเข้าสังเกตการณ์ในครั้งนี้ ณ ศาลาแหลมท่าตะเคียน

 

ประชุมประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที่ครั้งที่ 5

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2561 เวลา 18.00 น ลงพื้นที่ชุมชนแหลมท่าตะเคียนเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน โดยมี นายอุดม ชำนาญศิลป์ ประธานชุมชนแหลมท่าตะเคียน พร้อมเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงเข้าสังเกตการณ์ในครั้งนี้ ณ ศาลาแหลมท่าตะเคียน

 

ประชุมประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที่ครั้งที่ 5

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กรกฏาคม 2561 เวลา 18.00 น ลงพื้นที่ชุมชนหนองแตงโมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน โดยมี นางทัศนีย์ วิสุทธาธรรม ประธานชุมชนหนองแตงโม พร้อมเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงเข้าสังเกตการณ์ในครั้งนี้ ณ ข้างบ้านประธานชุมชน

 

ประชุมประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที่ครั้งที่ 5

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฏาคม 2561 เวลา 18.00 น ลงพื้นที่ชุมชนสารนารถเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน โดยมี นายไกรวุฒิ สนทรพรพล ประธานชุมชนสารนารถ พร้อมเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงเข้าสังเกตการณ์ในครั้งนี้ ณ ศสมช.สารนารถ

 

ประชุมประชาคมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เวที่ครั้งที่ 5

เมื่อวันพุธที่ 11 กรกฏาคม 2561 เวลา 18.00 น ลงพื้นที่ชุมชนแหลมยางเพื่อรับฟังความคิดเห็นของคนในชุมชน โดยมี นายบุญรอด ปองความดี ประธานชุมชนแหลมยาง พร้อมเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองแกลงเข้าสังเกตการณ์ในครั้งนี้ ณ ศาลาแหลมยาง

กองวิชาการและแผนงาน ร่วมกับกองการศึกษา


July 20, 2018