โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม  ได้จัดทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 น. โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม  ได้จัดทัศนศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 จำนวนนักเรียน 96 คน โดยมีวิยทากรบรรยายของเจ้าห น้าที่ของเทศบาลตำบลเมืองแก ลงเป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ ณ ศูนย์การเรียนรู้ "สุขศาลา เยียวยาโลกร้อน เมืองแกลง"

 

กองวิชาการและแผนงาน


November 1, 2018