เลือกตั้งประธานชุมชน และ ประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง (กองการศึกษา) นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่จัดการเลือกตั้งประธานชุมชนดอนมะกอก โดยผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานชุมชน ได้แก่ นางจำรัส เจริญกิจ
และในขณะเดียวกัน (กองวิชาการและแผนงาน) 
จัดประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน (ชุมชนดอนมะกอก) เพื่อสอบถามความต้องการของคนในชุมชน ณ บริเวณศาลาชุมชนดอนมะกอก

 

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลเมืองแกลง (กองการศึกษา) นำโดย นางสาวอิสรีย์ ปานงาม รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง ลงพื้นที่จัดการเลือกตั้งประธานชุมชนแหลมยาง โดยผู้ที่ได้รับเลือกเป็นประธานชุมชน ได้แก่ นายบุญรอด ปองความดี
และในขณะเดียวกัน (กองวิชาการและแผนงาน) 
จัดประชาคมท้องถิ่นระดับชุมชน (ชุมชนแหลมยาง) เพื่อสอบถามความต้องการของคนในชุมชน ณ บริเวณศาลาชุมชนแหลมยาง