ปกเทศบัญญัติ / สารบัญ / หน้า 1 /
ส่วนที่ 1 หน้า 2 / หน้า 3 /
ส่วนที่ 2 หน้า 4 / หน้า 5 บันทึกหลักการและเหตุผล / หน้า 6 รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย / หน้า 7 / หน้า 8 - 11
  หน้า 12 รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเิติม) ฉบับที่ 1 /
  หน้า 13 -14 รายงานประมาณการรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 /
  หน้า 15 - 18 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1 /
  หน้า 19 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย