ประกาศการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 / สารบัญ / รายการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล
ข้อมูลเทศบาลฯ / ส่วนที่ 1 / คำแถลงงบประมาณ / เฉพาะการ กิจการประปาและสถานธนานุบาล / หน้า 5 / หน้า 6 / หน้า 7 / หน้า 8
ส่วนที่ 2 / หน้า 10 / หน้า 11 - 15 / หน้า 16 / หน้า 17 - 19 / หน้า 20 - 23 / หน้า 24 - 82 / หน้า 83 - 163 / หน้า 164 - 183
เอกสารประกอบงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ /
ปกงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา / รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการการประปา
ปกงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล / รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล