โทร : 0-3867-5222 อัตโนมัติ 11 คู่สาย แฟกซ์ : 0-3867-1209
  ชั้น 1 ห้องทะเบียน เบอร์ 0-3867-5222 ต่อ 102-103
      เบอร์ 0-3867-8177
    กองคลัง เบอร์ 0-3867-5222 ต่อ 104-109
      เบอร์ 0-3867-1133
    กองสาธารณสุขฯ เบอร์ 0-3867-5222 ต่อ 110-114
  ชั้น 2 คณะผู้บริหาร เบอร์ 0-3867-1209
      เบอร์ 0-3867-5222 ต่อ 202 , 206
    สำนักปลัดฯ เบอร์ 0-3867-5222 ต่อ 208-210
    กองช่าง เบอร์ 0-3867-5222 ต่อ 211-216
  ชั้น 3 กองการประปา เบอร์ 0-3867-5222 ต่อ 301-303
    กองการศึกษาฯ เบอร์ 0-3867-5222 ต่อ 304-305
    กองวิชาการฯ เบอร์ 0-3867-5222 ต่อ 306-309
    ห้องวิทยุ เบอร์ 0-3867-5222 ต่อ 312
  สถานธนานุบาล เบอร์ 0-3867-5222 ต่อ 401-402
    เบอร์ 0-3867-1907
  ศูนย์สาธารณสุขฯ เบอร์ 0-3867-5222 ต่อ 501-502
      เบอร์ 0-3867-2654
  อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เบอร์ 0-3867-1196

 

สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2)
แถวบน (ซ้ายไปขวา)      

1.นายสุจินต์  สุกใส       

2.น.ส.พรวิมล  แย้มศรี  3.นางสุวรรณี  พุทธรักษา 4.นายไชยศ  ศิริแพทย์
แถวกลาง (ซ้ายไปขวา)      

1.นางจิราภา   ยินดี 

2.น.ส.พัชรา  เลิศทรัพย์ไพศาล  3.น.ส.กานดา   แก้วเข้ม 4.น.ส.สุประภา  แซ่ลิ้ม
แถวล่าง (ซ้ายไปขวา)      

1.น.ส.หฤทยา   รุจิวงศ์  

               
2.นางวาสนา   ลอยมา    3.นายณัฐพล   เจริญรวย (หัวหน้าสำนักปลัด)   4.นางกุสุมา  งามฉาย

 

 

 

กองช่าง (ชั้น 2)

แถวบน (ซ้ายไปขวา)    

1.นายพิชิต  รุ่งเจริญ 

    
2.นายวิทยา  นุชพุ่ม 3.นายไชยวัฒน์   สวัสดี (ผอ.กองช่าง)
4.น.ส.เกศิณี   วันงาม 5.นางสมคิด   ยังศิร  
แถวล่าง (ซ้ายไปขวา)    

1.นายวัฒน์ธนพงษ์   มั่งคั่ง 

2.นายสุพร  จำปาเนียม   3.นายนิติวัฒน์  รัตนาภรณ์
4.นางกุญช์ภาญา   บุญคุณ    

 

 

 

กองคลัง (ชั้น 1)

แถวบน (ซ้ายไปขวา)    
1.นางนงนุช รสฟุ้ง 2.นายอภิชาต กล้าหาญ 3.น.ส.สิริรัตน์ สุรพิพิธ
4.นายมนู รัตนพงษ์    
แถวกลาง (ซ้ายไปขวา)    
.น.ส.รัชนีวรรณ   มุกดาสนิท  2.น.ส.นวลนภา   ตุ่นแก้ว 3.น.ส.รักชนก  มุกดาสนิท
4.นางบุษกร   เศียรเขียว (รก.ผอ.กองคลัง) 5.นายอนุพันธ์ กล้าหาญ  
แถวล่าง (ซ้ายไปขวา)    
1.น.ส.นาวัน   แสนผาบ  2.น.ส.ประภารัตน์   ชูฤทธิ์  3.น.ส.วิไลวรรณ   ศิริอุทัย

4.นางกัญชนิตย์   บัวแก้ว  

5.น.ส.ปวีณา   ผ่องแผ้ว  6.นางรัศมีดาว   จ่าภา

 

 

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ชั้น 1)

แถวบน (ซ้ายไปขวา)    
1.นายนิวัฒน์   ยิ้มอยู่    2.น.ส.วีณากร   นาคสงวน    3.นายวรรณนพ   เนตรมณี
แถวที่ 2 (ซ้ายไปขวา)    

1.นางชุติกาญจน์   มั่งคั่ง    

2.นางนุชนาถ   สุขาวดี   (ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) 3.นายเสถียร   งามฉาย
แถวที่ 3 (ซ้ายไปขวา)    
1.น.ส.นิธินันท์   คุณเอนก 2.น.ส.วีณา  ทิมผล        3.น.ส.สาวิตรี   ตันติชัยวนิช
แถวล่าง (ซ้ายไปขวา)    

1.น.ส.นันทิกาญจน์   เลิศเรือนแก้ว

2.นางสมพร   วงศ์สวัสดิ์  
     

 

 

 

กองการประปา (ชั้น 3)

แถวบน (ซ้ายไปขวา)    
1.นายชวลิต  ปรุงแต่ง   2.นายรัฐพงศ์   ฉายาชวลิต 3.นายบุญลือ   ล้อคำ (ผอ.กองการประปา)
4.นายประเสริฐ   วิสุทธาธรรม 5.นายอารักษ์  อาภรรัตน์       6.นายนิวาส   จันทร์สุด
แถวที่ 2 (ซ้ายไปขวา)    
1.นายมาโนช   ลอยมา    2.น.ส.ดวงเนตร  สุริยพรรณพงศ์ 3.น.ส.ปุณญาภา   ไชยประดิษฐ์
4.นายบรรเจิด  ทรัพย์แก้ว    
แถวที่ 3 (ซ้ายไปขวา)    
.นายสัจจะ  คำแหง   2.นางกชพร   วิริยะกิจ  3.นางเพ็ญจันทร์   คมขำ
4.นางสุนทรี   คุ้มหอม  5.นายสมควร   มีชัย  

 

 

 

กองการศึกษา (ชั้น 3)

แถวบน (ซ้ายไปขวา)      
1.นายสาธิต   หิรัญรักษ์          2.นายปกรณ์   ช่างไม้   3.นายณรงค์   จันทร์น้อย 4.นายมงคล ชวนชื่น
แถวล่าง (ซ้ายไปขวา)      
1.น.ส.วลัยลักษณ์   สง่าแสง   2.นายประสิทธิ์   บัวคุ้มภัย (รก.ผอ.กองการศึกษา) 3.น.ส.นฤมล   ชวนชื่น

 

 

 

กองวิชาการและแผนงาน (ชั้น 3)

แถวบน (ซ้ายไปขวา)    
1.นายณรงค์ศักดิ์   กอบเกื้อสุวรรณ      2.น.ส.ดวงตา   พ้นเคราะห์ 3.นางสุรีย์พร   แถมเปลี่ยน (รก.ผอ.กองวิชาการและแผนงาน)
4.น.ส.กัลยา หมั่นดี    
แถวล่าง (ซ้ายไปขวา)    
1.น.ส.วัลยา  ปัตยุรักษ์        2.นางธัชสรัญ  ครุฑน้อย 3.น.ส.อรุณี   ลอยมา
4.น.ส.นิตยา   วงษ์มีศรี    5.นายวันชัย   แขวงอ้าย

 

 

 

สถานธนานุบาล

ซ้ายไปขวา    
1.นายกิตติ   มุกดาสนิท   2.น.ส.จุฑามาศ   ฤกษ์เย็น 3.น.ส.สิริพรรณ   ควรหา (ผู้จัดการฯ)
4.น.ส.กชพรรณ   วิไลจิตต์          5.นายณรงฤทธิ์   ธนประสิทธิ์พัฒนา 6.นายสุชาติ   ปัดป้อง

 

 

 

ศูนย์บริการสาธารณสุข

ซ้ายไปขวา    
1.นางลัดดาวัลย์   เทียนดี (พยาบาลวิชาชีพ) 2.น.ส.ณยดา   ทองสาย 3.น.ส.พัชรินทร์   ช่างเหล็ก
4.น.ส.สุพัตรา  นาชัย                5.นายณัฐพล   เจริญพร  

 

 

 

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แถวบน (ซ้ายไปขวา)    
1.น.ส.ชุตินันท์   ลอยมา            2.นายณัฐวุฒิ   เจริญรวย   3.นายทนงศักดิ์   งามเสงี่ยม
4.นายธีระ   พงษ์แพทย์   5.นายรักษ์   น้อยสุขเสริม           6.นายวิรัตน์   ศรีไพร
7.นายทวีศักดิ์  จันทศร    8.ว่าที่ ร.ต.ไชยยันต์  จันทร์หวัง    9.นายเปรม   มะลิวัลย์

10.น.ส.ปกรณ์   พิริยะวณิชย์

   
แถวล่าง (ซ้ายไปขวา)    

1.นายสุรชัย   สมัยมงคล 

2.นายมานัส   จันทร์หอม 3.นายธวัชชัย   ยั่งยืน
4.นายสาโรช   เกิดลาภผล (รก.หัวหน้างานป้องกัน)           5.นายดำริย์   วนิชวัฒนะ 6.นายบุญเลิศ   เจนจบ
7.นายประมาณ   วัฒนโยธิน    

 

 

 

งานเทศกิจ

แถวบน (ซ้ายไปขวา)    
1.นายฑีฆะ  ช่างเหล็ก              2.นายอาวุธ  พลภักตร์  
แถวล่าง (ซ้ายไปขวา)    
1.นายนิวัต  วงศ์สวัสดิ์  (หัวหน้างานเทศกิจ)  

 

 

 

โรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา

แถวบน (ซ้ายไปขวา)    
1.น.ส.สุชาดา  เฮงเจริญ         2.น.ส.สุวิมล   พละเสน 3.น.ส.มาสสุภา  สวัสดี
4.นายประสงค์   สุวรรณโชติ  (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)      5.น.ส.กัญญารัตน์    กสิวัฒน์ 6.น.ส.วีรสุดา  อูปทอง
แถวกลาง (ซ้ายไปขวา)    
1. น.ส.ปนัสยา   พรหมรักษา            2.น.ส.อนุสรา   ชำนาญศิลป์   3.น.ส.เพ็ญศรี  สกุลกอง
แถวล่าง (ซ้ายไปขวา)    
1.น.ส.พิชาฎา  เชิดชู  2.น.ส.เพ็ญพิชชา   กุลสิทธิ   3.น.ส.กาญจนี   แซ่ฉั่ง
4.น.ส.ริญรภัสร์   วงศ์ภักดี    

 

 

December 8, 2015