คู่มือบริการประชาชนเทศบาลตำบลเมืองแกลง
ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน

กองการประปา
การขออนุญาตใช้น้ำประปาประเภทชั่วคราว
การขออนุญาตใช้น้ำประปาประเภทธุรกิจ
การขออนุญาตใช้น้ำประปาประเภทบ้านพักอาศัย
แบบฟอร์มใบยื่นคำร้องขออนุญาตใช้น้ำประปา
แบบฟอร์มคำร้องทั่วไป
หนังสือสัญญาการใช้น้ำประปา

กองการศึกษา
44 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ
 

กองช่าง
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร
14 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
29 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน
56 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
57 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
 
 
 


สำนักปลัดเทศบาลฯ
45 การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
46 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)
47 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
48 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
49 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
50 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 

งานทะเบียนและบัตร สำนักปลัดเทศบาลฯ
1 การแก้ไขรายการ กรณีแก้ไขกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มของชนกลุ่มน้อย เนื่องจากเป็นรายการที่ไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริง
2 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ
3 การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร
4 การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน
23

การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออก
24 การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร
25 การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล
26 การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนที่อยู่
27

การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านามจาก "เด็กชาย" เป็น "นาย" และจาก "เด็กหญิง" เป็น "น.ส.")
28 การขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฎรสำหรับคนไทยพลัดถิ่น
31 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทยโดยการ
32 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์
33 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนด และไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
34 การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง (ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม)
35 การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
36 การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง
37 การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
38 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
39 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น
40 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร
41 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ
42 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย
43 การขอมีบัตรใหม่กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
51 การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้านตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551
52 การขอเลขที่บ้าน
53 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว
54 การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1
 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
3 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
4 การขอใบอนุญาตในการประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล
5 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
6 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
7 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
8 การขอใบอนุญาติประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล
9 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
10 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
11 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
12 การขอต่ออายุหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
13 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
14 การขอใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
15 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
16 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
17 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป
18 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป
19 การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่า
20 การขออนุญาตฆ่าสัตว์นอกโรงฆ่าสัตว์
21 การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์

 

กองคลัง
คู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินทางราชการ ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง / แผ่นพับคู่มือแนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การรับแบบและประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คู่มือสำหรับประชาชน เรื่อง การชำระภาษีป้าย
 
 
 
 
 

 

 

 

March 2, 2023